Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Sun

Contrastive Attention for Automatic Chest X-ray Report Generation


Jun 13, 2021
Fenglin Liu, Changchang Yin, Xian Wu, Shen Ge, Ping Zhang, Xu Sun

* Appear in Findings of ACL 2021 (The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021)) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Relation Alignment for Calibrated Cross-modal Retrieval


Jun 01, 2021
Shuhuai Ren, Junyang Lin, Guangxiang Zhao, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, Xu Sun, Hongxia Yang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating the Knowledge-Language Inconsistency: A Study for Deep Commonsense Knowledge


May 31, 2021
Yi Zhang, Lei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Skip Connection with Layer Normalization in Transformers and ResNets


May 15, 2021
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Zhiyuan Zhang, Xu Sun, Yuexian Zou

* Accepted by COLING2020 (The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020)) 

  Access Paper or Ask Questions

Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models


Mar 29, 2021
Wenkai Yang, Lei Li, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Xu Sun, Bin He

* NAACL-HLT 2021, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Feature Representation for Dialogue Generation with Bidirectional Distillation


Feb 22, 2021
Shaoxiong Feng, Xuancheng Ren, Kan Li, Xu Sun

* Accepted by AAAI 2021; Camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Pre-trained Language Models via Calibrated Cascade


Dec 29, 2020
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Deli Chen, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Robust Representation for Clustering through Locality Preserving Variational Discriminative Network


Dec 25, 2020
Ruixuan Luo, Wei Li, Zhiyuan Zhang, Ruihan Bao, Keiko Harimoto, Xu Sun

* Accepted by AAAI RSEML 2021 workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Distance-wise Graph Contrastive Learning


Dec 14, 2020
Deli Chen, Yanyai Lin, Lei Li, Xuancheng Ren. Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

EQG-RACE: Examination-Type Question Generation


Dec 11, 2020
Xin Jia, Wenjie Zhou, Xu Sun, Yunfang Wu

* Accepted by AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations


Oct 30, 2020
Fuli Luo, Pengcheng Yang, Shicheng Li, Xuancheng Ren, Xu Sun

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

A Backbone Replaceable Fine-tuning Network for Stable Face Alignment


Oct 19, 2020
Xu Sun, Yingjie Guo, Shihong Xia

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CAPT: Contrastive Pre-Training for LearningDenoised Sequence Representations


Oct 13, 2020
Fuli Luo, Pengcheng Yang, Shicheng Li, Xuancheng Ren, Xu Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Dialogue Generation by Imitating Implicit Scenarios


Oct 06, 2020
Shaoxiong Feng, Xuancheng Ren, Hongshen Chen, Bin Sun, Kan Li, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2020 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-hop Reasoning for Long Text Generation


Sep 28, 2020
Liang Zhao, Jingjing Xu, Junyang Lin, Yichang Zhang, Hongxia Yang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Group Learning


Sep 16, 2020
Shaoxiong Feng, Hongshen Chen, Xuancheng Ren, Zhuoye Ding, Kan Li, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robust Retinal Vessel Segmentation from a Data Augmentation Perspective


Jul 31, 2020
Xu Sun, Xingxing Cao, Yehui Yang, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Vulnerability of Deep Neural Networks: A Study of Parameter Corruption


Jun 10, 2020
Xu Sun, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Ruixuan Luo, Liangyou Li


  Access Paper or Ask Questions

Layer-Wise Cross-View Decoding for Sequence-to-Sequence Learning


Jun 03, 2020
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Guangxiang Zhao, Xu Sun, Liangyou Li

* Achieve state-of-the-art BLEU scores on WMT14 EN-DE, EN-FR, and IWSLT DE-EN datasets 

  Access Paper or Ask Questions

Building BROOK: A Multi-modal and Facial Video Database for Human-Vehicle Interaction Research


May 19, 2020
Xiangjun Peng, Zhentao Huang, Xu Sun

* Conference: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Workshops (CHI'20 Workshops)At: Honolulu, Hawaii, USA URL:https://emergentdatatrails.com 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Data Augmentation for Formality Style Transfer


May 14, 2020
Yi Zhang, Tao Ge, Xu Sun

* Accepted by ACL 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.06002 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Query-Variant Advertisement Text Generation with Association Knowledge


Apr 14, 2020
Siyu Duan, Wei Li, Cai Jing, Yancheng He, Yunfang Wu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks


Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Distilling Cross-Modal Information for Image Captioning


Mar 15, 2020
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Yuanxin Liu, Kai Lei, Xu Sun

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Commonsense Facts from the Physical World


Feb 11, 2020
Yanyan Zou, Wei Lu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Visual Agreement Regularized Training for Multi-Modal Machine Translation


Dec 27, 2019
Pengcheng Yang, Boxing Chen, Pei Zhang, Xu Sun

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions