Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanghao Li

Improved Multiscale Vision Transformers for Classification and Detection


Dec 02, 2021
Yanghao Li, Chao-Yuan Wu, Haoqi Fan, Karttikeya Mangalam, Bo Xiong, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners


Dec 02, 2021
Kaiming He, Xinlei Chen, Saining Xie, Yanghao Li, Piotr Dollár, Ross Girshick

* Tech report. arXiv v2: add more transfer learning results 

  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Detection Transfer Learning with Vision Transformers


Nov 22, 2021
Yanghao Li, Saining Xie, Xinlei Chen, Piotr Dollar, Kaiming He, Ross Girshick


  Access Paper or Ask Questions

PyTorchVideo: A Deep Learning Library for Video Understanding


Nov 18, 2021
Haoqi Fan, Tullie Murrell, Heng Wang, Kalyan Vasudev Alwala, Yanghao Li, Yilei Li, Bo Xiong, Nikhila Ravi, Meng Li, Haichuan Yang, Jitendra Malik, Ross Girshick, Matt Feiszli, Aaron Adcock, Wan-Yen Lo, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video


Oct 13, 2021
Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne, Zachary Chavis, Antonino Furnari, Rohit Girdhar, Jackson Hamburger, Hao Jiang, Miao Liu, Xingyu Liu, Miguel Martin, Tushar Nagarajan, Ilija Radosavovic, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Fiona Ryan, Jayant Sharma, Michael Wray, Mengmeng Xu, Eric Zhongcong Xu, Chen Zhao, Siddhant Bansal, Dhruv Batra, Vincent Cartillier, Sean Crane, Tien Do, Morrie Doulaty, Akshay Erapalli, Christoph Feichtenhofer, Adriano Fragomeni, Qichen Fu, Christian Fuegen, Abrham Gebreselasie, Cristina Gonzalez, James Hillis, Xuhua Huang, Yifei Huang, Wenqi Jia, Weslie Khoo, Jachym Kolar, Satwik Kottur, Anurag Kumar, Federico Landini, Chao Li, Yanghao Li, Zhenqiang Li, Karttikeya Mangalam, Raghava Modhugu, Jonathan Munro, Tullie Murrell, Takumi Nishiyasu, Will Price, Paola Ruiz Puentes, Merey Ramazanova, Leda Sari, Kiran Somasundaram, Audrey Southerland, Yusuke Sugano, Ruijie Tao, Minh Vo, Yuchen Wang, Xindi Wu, Takuma Yagi, Yunyi Zhu, Pablo Arbelaez, David Crandall, Dima Damen, Giovanni Maria Farinella, Bernard Ghanem, Vamsi Krishna Ithapu, C. V. Jawahar, Hanbyul Joo, Kris Kitani, Haizhou Li, Richard Newcombe, Aude Oliva, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Antonio Torralba, Lorenzo Torresani, Mingfei Yan, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Vision Transformers


Apr 22, 2021
Haoqi Fan, Bo Xiong, Karttikeya Mangalam, Yanghao Li, Zhicheng Yan, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Ego-Exo: Transferring Visual Representations from Third-person to First-person Videos


Apr 16, 2021
Yanghao Li, Tushar Nagarajan, Bo Xiong, Kristen Grauman

* Accepted by CVPR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modality Compensation Network: Cross-Modal Adaptation for Action Recognition


Jan 31, 2020
Sijie Song, Jiaying Liu, Yanghao Li, Zongming Guo

* Accepted by IEEE Trans. on Image Processing, 2020. Project page: http://39.96.165.147/Projects/MCN_tip2020_ssj/MCN_tip_2020_ssj.html 

  Access Paper or Ask Questions

EGO-TOPO: Environment Affordances from Egocentric Video


Jan 14, 2020
Tushar Nagarajan, Yanghao Li, Christoph Feichtenhofer, Kristen Grauman


  Access Paper or Ask Questions

SimpleDet: A Simple and Versatile Distributed Framework for Object Detection and Instance Recognition


Mar 14, 2019
Yuntao Chen, Chenxia Han, Yanghao Li, Zehao Huang, Yi Jiang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-Aware Trident Networks for Object Detection


Jan 07, 2019
Yanghao Li, Yuntao Chen, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Bilinear Networks for Video Action Recognition


Nov 25, 2018
Yanghao Li, Sijie Song, Yuqi Li, Jiaying Liu

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Factorized Bilinear Models for Image Recognition


Sep 04, 2017
Yanghao Li, Naiyan Wang, Jiaying Liu, Xiaodi Hou

* Accepted by ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Demystifying Neural Style Transfer


Jul 01, 2017
Yanghao Li, Naiyan Wang, Jiaying Liu, Xiaodi Hou

* Accepted by IJCAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions

PKU-MMD: A Large Scale Benchmark for Continuous Multi-Modal Human Action Understanding


Mar 28, 2017
Chunhui Liu, Yueyu Hu, Yanghao Li, Sijie Song, Jiaying Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Batch Normalization For Practical Domain Adaptation


Nov 08, 2016
Yanghao Li, Naiyan Wang, Jianping Shi, Jiaying Liu, Xiaodi Hou


  Access Paper or Ask Questions

Online Human Action Detection using Joint Classification-Regression Recurrent Neural Networks


Jul 26, 2016
Yanghao Li, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Chunfeng Yuan, Jiaying Liu

* 2016 ECCV Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Co-occurrence Feature Learning for Skeleton based Action Recognition using Regularized Deep LSTM Networks


Mar 24, 2016
Wentao Zhu, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Yanghao Li, Li Shen, Xiaohui Xie

* AAAI 2016 conference 

  Access Paper or Ask Questions