Alert button
Picture for Tao Lei

Tao Lei

Alert button

MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Brandon McKinzie, Zhe Gan, Jean-Philippe Fauconnier, Sam Dodge, Bowen Zhang, Philipp Dufter, Dhruti Shah, Xianzhi Du, Futang Peng, Floris Weers, Anton Belyi, Haotian Zhang, Karanjeet Singh, Doug Kang, Ankur Jain, Hongyu Hè, Max Schwarzer, Tom Gunter, Xiang Kong, Aonan Zhang, Jianyu Wang, Chong Wang, Nan Du, Tao Lei, Sam Wiseman, Guoli Yin, Mark Lee, Zirui Wang, Ruoming Pang, Peter Grasch, Alexander Toshev, Yinfei Yang

Figure 1 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 2 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 3 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 4 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Viaarxiv icon

Learning to Skip for Language Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Dewen Zeng, Nan Du, Tao Wang, Yuanzhong Xu, Tao Lei, Zhifeng Chen, Claire Cui

Viaarxiv icon

TEC-Net: Vision Transformer Embrace Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Tao Lei, Rui Sun, Yong Wan, Yong Xia, Xiaogang Du, Asoke K. Nandi

Figure 1 for TEC-Net: Vision Transformer Embrace Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation
Figure 2 for TEC-Net: Vision Transformer Embrace Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation
Figure 3 for TEC-Net: Vision Transformer Embrace Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation
Figure 4 for TEC-Net: Vision Transformer Embrace Convolutional Neural Networks for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Tao Lei, Rui Sun, Xuan Wang, Yingbo Wang, Xi He, Asoke Nandi

Figure 1 for CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation
Figure 2 for CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation
Figure 3 for CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation
Figure 4 for CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Lightweight Structure-aware Transformer Network for VHR Remote Sensing Image Change Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2023
Tao Lei, Yetong Xu, Hailong Ning, Zhiyong Lv, Chongdan Min, Yaochu Jin, Asoke K. Nandi

Figure 1 for Lightweight Structure-aware Transformer Network for VHR Remote Sensing Image Change Detection
Figure 2 for Lightweight Structure-aware Transformer Network for VHR Remote Sensing Image Change Detection
Figure 3 for Lightweight Structure-aware Transformer Network for VHR Remote Sensing Image Change Detection
Figure 4 for Lightweight Structure-aware Transformer Network for VHR Remote Sensing Image Change Detection
Viaarxiv icon

Conditional Adapters: Parameter-efficient Transfer Learning with Fast Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2023
Tao Lei, Junwen Bai, Siddhartha Brahma, Joshua Ainslie, Kenton Lee, Yanqi Zhou, Nan Du, Vincent Y. Zhao, Yuexin Wu, Bo Li, Yu Zhang, Ming-Wei Chang

Figure 1 for Conditional Adapters: Parameter-efficient Transfer Learning with Fast Inference
Figure 2 for Conditional Adapters: Parameter-efficient Transfer Learning with Fast Inference
Figure 3 for Conditional Adapters: Parameter-efficient Transfer Learning with Fast Inference
Figure 4 for Conditional Adapters: Parameter-efficient Transfer Learning with Fast Inference
Viaarxiv icon

Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2023
Jinhyuk Lee, Zhuyun Dai, Sai Meher Karthik Duddu, Tao Lei, Iftekhar Naim, Ming-Wei Chang, Vincent Y. Zhao

Figure 1 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 2 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 3 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Figure 4 for Rethinking the Role of Token Retrieval in Multi-Vector Retrieval
Viaarxiv icon

CoLT5: Faster Long-Range Transformers with Conditional Computation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2023
Joshua Ainslie, Tao Lei, Michiel de Jong, Santiago Ontañón, Siddhartha Brahma, Yury Zemlyanskiy, David Uthus, Mandy Guo, James Lee-Thorp, Yi Tay, Yun-Hsuan Sung, Sumit Sanghai

Figure 1 for CoLT5: Faster Long-Range Transformers with Conditional Computation
Figure 2 for CoLT5: Faster Long-Range Transformers with Conditional Computation
Figure 3 for CoLT5: Faster Long-Range Transformers with Conditional Computation
Figure 4 for CoLT5: Faster Long-Range Transformers with Conditional Computation
Viaarxiv icon