RNN-T Models Fail to Generalize to Out-of-Domain Audio: Causes and Solutions

May 17, 2020
Chung-Cheng Chiu, Arun Narayanan, Wei Han, Rohit Prabhavalkar, Yu Zhang, Navdeep Jaitly, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Patrick Nguyen, Liangliang Cao, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
Dynamic Sparsity Neural Networks for Automatic Speech Recognition

May 16, 2020
Zhaofeng Wu, Ding Zhao, Qiao Liang, Jiahui Yu, Anmol Gulati, Ruoming Pang

* Submitted to INTERSPEECH 2020 

  Access Model/Code and Paper
Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition

May 16, 2020
Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Niki Parmar, Yu Zhang, Jiahui Yu, Wei Han, Shibo Wang, Zhengdong Zhang, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
ContextNet: Improving Convolutional Neural Networks for Automatic Speech Recognition with Global Context

May 16, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Yu Zhang, Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, James Qin, Anmol Gulati, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models

Mar 24, 2020
Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le

* Technical report 

  Access Model/Code and Paper
Deliberation Model Based Two-Pass End-to-End Speech Recognition

Mar 17, 2020
Ke Hu, Tara N. Sainath, Ruoming Pang, Rohit Prabhavalkar


  Access Model/Code and Paper
EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection

Nov 20, 2019
Mingxing Tan, Ruoming Pang, Quoc V. Le


  Access Model/Code and Paper
A comparison of end-to-end models for long-form speech recognition

Nov 06, 2019
Chung-Cheng Chiu, Wei Han, Yu Zhang, Ruoming Pang, Sergey Kishchenko, Patrick Nguyen, Arun Narayanan, Hank Liao, Shuyuan Zhang, Anjuli Kannan, Rohit Prabhavalkar, Zhifeng Chen, Tara Sainath, Yonghui Wu

* ASRU camera-ready version 

  Access Model/Code and Paper
Two-Pass End-to-End Speech Recognition

Aug 29, 2019
Tara N. Sainath, Ruoming Pang, David Rybach, Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Wei Li, Mirkó Visontai, Qiao Liang, Trevor Strohman, Yonghui Wu, Ian McGraw, Chung-Cheng Chiu


  Access Model/Code and Paper
Monotonic Infinite Lookback Attention for Simultaneous Machine Translation

Jun 12, 2019
Naveen Arivazhagan, Colin Cherry, Wolfgang Macherey, Chung-Cheng Chiu, Semih Yavuz, Ruoming Pang, Wei Li, Colin Raffel

* Accepted for publication at ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Searching for MobileNetV3

May 14, 2019
Andrew Howard, Mark Sandler, Grace Chu, Liang-Chieh Chen, Bo Chen, Mingxing Tan, Weijun Wang, Yukun Zhu, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le, Hartwig Adam


  Access Model/Code and Paper
NAS-FPN: Learning Scalable Feature Pyramid Architecture for Object Detection

Apr 16, 2019
Golnaz Ghiasi, Tsung-Yi Lin, Ruoming Pang, Quoc V. Le

* Accepted at CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Model/Code and Paper
Domain Adaptive Transfer Learning with Specialist Models

Dec 11, 2018
Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Vijay Vasudevan, Simon Kornblith, Quoc V. Le, Ruoming Pang


  Access Model/Code and Paper
Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices

Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein


  Access Model/Code and Paper
Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech Synthesis

Nov 05, 2018
Ye Jia, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Quan Wang, Jonathan Shen, Fei Ren, Zhifeng Chen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang, Ignacio Lopez Moreno, Yonghui Wu

* NIPS 2018 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Generative Modeling for Controllable Speech Synthesis

Oct 16, 2018
Wei-Ning Hsu, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Yuxuan Wang, Yuan Cao, Ye Jia, Zhifeng Chen, Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang


  Access Model/Code and Paper
MnasNet: Platform-Aware Neural Architecture Search for Mobile

Jul 31, 2018
Mingxing Tan, Bo Chen, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le


  Access Model/Code and Paper
Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions

Feb 16, 2018
Jonathan Shen, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Mike Schuster, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Zhifeng Chen, Yu Zhang, Yuxuan Wang, RJ Skerry-Ryan, Rif A. Saurous, Yannis Agiomyrgiannakis, Yonghui Wu

* Accepted to ICASSP 2018 

  Access Model/Code and Paper