Alert button
Picture for Yue Li

Yue Li

Alert button

A Neural-network Enhanced Video Coding Framework beyond ECM

Feb 21, 2024
Yanchen Zhao, Wenxuan He, Chuanmin Jia, Qizhe Wang, Junru Li, Yue Li, Chaoyi Lin, Kai Zhang, Li Zhang, Siwei Ma

Viaarxiv icon

Bidirectional Generative Pre-training for Improving Time Series Representation Learning

Feb 14, 2024
Ziyang Song, Qincheng Lu, He Zhu, Yue Li

Viaarxiv icon

ICMC-ASR: The ICASSP 2024 In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Yue Li, Ao Zhang, Jiayao Sun, Lei Xie, Wei Chen, Pan Zhou, Hui Bu, Xin Xu, Binbin Zhang, Zhuo Chen, Jian Wu, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Sun Li

Viaarxiv icon

MixEHR-SurG: a joint proportional hazard and guided topic model for inferring mortality-associated topics from electronic health records

Dec 20, 2023
Yixuan Li, Ariane Marelli, Archer Y. Yang, Yue Li

Viaarxiv icon

Joint Training or Not: An Exploration of Pre-trained Speech Models in Audio-Visual Speaker Diarization

Dec 07, 2023
Huan Zhao, Li Zhang, Yue Li, Yannan Wang, Hongji Wang, Wei Rao, Qing Wang, Lei Xie

Viaarxiv icon

Gaussian-SLAM: Photo-realistic Dense SLAM with Gaussian Splatting

Dec 06, 2023
Vladimir Yugay, Yue Li, Theo Gevers, Martin R. Oswald

Viaarxiv icon

Deeper into Self-Supervised Monocular Indoor Depth Estimation

Dec 03, 2023
Chao Fan, Zhenyu Yin, Yue Li, Feiqing Zhang

Viaarxiv icon

TimelyGPT: Recurrent Convolutional Transformer for Long Time-series Representation

Nov 29, 2023
Ziyang Song, Qincheng Lu, Hao Xu, Yue Li

Viaarxiv icon

Don't Waste a Single Annotation: Improving Single-Label Classifiers Through Soft Labels

Nov 09, 2023
Ben Wu, Yue Li, Yida Mu, Carolina Scarton, Kalina Bontcheva, Xingyi Song

Viaarxiv icon