Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Hui Zhang

Hunan University

EventAnchor: Reducing Human Interactions in Event Annotation of Racket Sports Videos

Jan 14, 2021
Dazhen Deng, Jiang Wu, Jiachen Wang, Yihong Wu, Xiao Xie, Zheng Zhou, Hui Zhang, Xiaolong Zhang, Yingcai Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Model Least Squares-Based Recomputation Framework for Large Data Analysis

Jan 10, 2021
Wandong Zhang, QM Jonathan Wu, Yimin Yang, WG Will Zhao, Hui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Representation and Classifier for Noisy Label Learning

Nov 16, 2020
Hui Zhang, Quanming Yao


  Access Paper or Ask Questions

A marine radioisotope gamma-ray spectrum analysis method based on Monte Carlo simulation and MLP neural network

Oct 24, 2020
Wenhan Dai, Zhi Zeng, Daowei Dou, Hao Ma, Jianping Chen, Junli Li, Hui Zhang

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Explanation of Reinforcement Learning Model in Dynamic Multi-Agent System

Aug 04, 2020
Xinzhi Wang, Huao Li, Rui Liu, Hui Zhang, Michael Lewis, Katia Sycara


  Access Paper or Ask Questions

Emotion Correlation Mining Through Deep Learning Models on Natural Language Text

Jul 28, 2020
Xinzhi Wang, Luyao Kou, Vijayan Sugumaran, Xiangfeng Luo, Hui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A lateral semicircular canal segmentation based geometric calibration for human temporal bone CT Image

Jun 28, 2020
Xiaoguang Li, Peng Fu, Hongxia Yin, ZhenChang Wang, Li Zhuo, Hui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition

Mar 14, 2020
Hui Zhang, Quanming Yao, Mingkun Yang, Yongchao Xu, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Single Channel Speech Enhancement Using Temporal Convolutional Recurrent Neural Networks

Feb 02, 2020
Jingdong Li, Hui Zhang, Xueliang Zhang, Changliang Li


  Access Paper or Ask Questions

All You Need Is Boundary: Toward Arbitrary-Shaped Text Spotting

Nov 21, 2019
Hao Wang, Pu Lu, Hui Zhang, Mingkun Yang, Xiang Bai, Yongchao Xu, Mengchao He, Yongpan Wang, Wenyu Liu

* Accepted to AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Generalized and Robust Method Towards Practical Gaze Estimation on Smart Phone

Oct 16, 2019
Tianchu Guo, Yongchao Liu, Hui Zhang, Xiabing Liu, Youngjun Kwak, Byung In Yoo, Jae-Joon Han, Changkyu Choi

* Accepted by ICCV 2019 Workshop. Fix the error of the Figure 1 in the camera ready file 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech

Sep 06, 2019
Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li

* InterSpeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

User independent Emotion Recognition with Residual Signal-Image Network

Aug 10, 2019
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Hui Zhang, Dian Yu, Chao Li, Kejun Zhang, Ning Zou

* ICIP2019 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform

Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepDA: LSTM-based Deep Data Association Network for Multi-Targets Tracking in Clutter

Jul 16, 2019
Huajun Liu, Hui Zhang, Christoph Mertz

* 8 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Monaural Speech Enhancement Method for Robust Small-Footprint Keyword Spotting

Jun 20, 2019
Yue Gu, Zhihao Du, Hui Zhang, Xueliang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Training GANs with Centripetal Acceleration

Feb 24, 2019
Wei Peng, Yuhong Dai, Hui Zhang, Lizhi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Estimation of Inter-Sentiment Correlations Employing Deep Neural Network Models

Nov 24, 2018
Xinzhi Wang, Shengcheng Yuan, Hui Zhang, Yi Liu


  Access Paper or Ask Questions

Active Deep Learning for Classification of Hyperspectral Images

Nov 30, 2016
Peng Liu, Hui Zhang, Kie B. Eom


  Access Paper or Ask Questions

Feature Selection Based on Term Frequency and T-Test for Text Categorization

May 03, 2013
Deqing Wang, Hui Zhang, Rui Liu, Weifeng Lv

* 5pages 9 figures CIKM2012 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Local Structure Matching Driven by Joint-Saliency-Structure Adaptive Kernel Regression

Apr 15, 2013
Binjie Qin, Zhuangming Shen, Zien Zhou, Jiawei Zhou, Jiuai Sun, Hui Zhang, Mingxing Hu, Yisong Lv

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Scale Selection of Adaptive Kernel Regression by Joint Saliency Map for Nonrigid Image Registration

Apr 03, 2013
Zhuangming Shen, Jiuai Sun, Hui Zhang, Binjie Qin

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Inverse-Category-Frequency based supervised term weighting scheme for text categorization

Jun 06, 2012
Deqing Wang, Hui Zhang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Strongly Convex Programming for Exact Matrix Completion and Robust Principal Component Analysis

Jan 05, 2012
Hui Zhang, Jian-Feng Cai, Lizhi Cheng, Jubo Zhu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions