Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Zhao

User-Centric Semi-Automated Infographics Authoring and Recommendation


Aug 27, 2021
Anjul Tyagi, Jian Zhao, Pushkar Patel, Swasti Khurana, Klaus Mueller


  Access Paper or Ask Questions

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Inverse Mapping: A Model-free Semi-supervised Learning Approach towards Robust Imaging through Dynamic Scattering Media


Aug 18, 2021
Xiaowen Hu, Jian Zhao, Jose Enrique Antonio-Lopez, Stefan Gausmann, Rodrigo Amezcua Correa, Axel Schulzgen

* 28 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Face.evoLVe: A High-Performance Face Recognition Library


Jul 20, 2021
Qingzhong Wang, Pengfei Zhang, Haoyi Xiong, Jian Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Group Sampling for Unsupervised Person Re-identification


Jul 07, 2021
Xumeng Han, Xuehui Yu, Nan Jiang, Guorong Li, Jian Zhao, Qixiang Ye, Zhenjun Han


  Access Paper or Ask Questions

SASICM A Multi-Task Benchmark For Subtext Recognition


Jul 04, 2021
Hua Yan, Feng Han, Junyi An, Weikang Xiao, Jian Zhao, Furao Shen

* 34 pages, 6 figures, 6 tables. Submitted to the journal of artificial intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Dimensionality Reduction for Comparative Analysis


Jun 29, 2021
Takanori Fujiwara, Xinhai Wei, Jian Zhao, Kwan-Liu Ma

* This manuscript is currently under review 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics


May 31, 2021
Xiaoguang Tu, Yingtian Zou, Jian Zhao, Wenjie Ai, Jian Dong, Yuan Yao, Zhikang Wang, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition


May 12, 2021
Xiaoguang Tu, Jian Zhao, Qiankun Liu, Wenjie Ai, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng

* 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Faster and Simpler Siamese Network for Single Object Tracking


May 07, 2021
Shaokui Jiang, Baile Xu, Jian Zhao, Furao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Anti-UAV: A Large Multi-Modal Benchmark for UAV Tracking


Feb 08, 2021
Nan Jiang, Kuiran Wang, Xiaoke Peng, Xuehui Yu, Qiang Wang, Junliang Xing, Guorong Li, Jian Zhao, Guodong Guo, Zhenjun Han

* 13 pages, 8 figures, submitted to IEEE T-MM 

  Access Paper or Ask Questions

IC Networks: Remodeling the Basic Unit for Convolutional Neural Networks


Feb 06, 2021
Junyi An, Fengshan Liu, Jian Zhao, Furao Shen

* 7 pages, 3 figure 

  Access Paper or Ask Questions

IC Neuron: An Efficient Unit to Construct Neural Networks


Nov 23, 2020
Junyi An, Fengshan Liu, Jian Zhao, Furao Shen

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Fusion Factor in FPN for Tiny Object Detection


Nov 09, 2020
Yuqi Gong, Xuehui Yu, Yao Ding, Xiaoke Peng, Jian Zhao, Zhenjun Han

* accepted by WACV2021 

  Access Paper or Ask Questions

OLALA: Object-Level Active Learning Based Layout Annotation


Oct 14, 2020
Zejiang Shen, Jian Zhao, Melissa Dell, Yaoliang Yu, Weining Li

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

A Visual Analytics Framework for Contrastive Network Analysis


Aug 17, 2020
Takanori Fujiwara, Jian Zhao, Francine Chen, Kwan-Liu Ma

* To appear in IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Contrastive Learning for Networks


May 25, 2020
Takanori Fujiwara, Jian Zhao, Francine Chen, Yaoliang Yu, Kwan-Liu Ma


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Detect Head Movement in Unconstrained Remote Gaze Estimation in the Wild


Apr 07, 2020
Zhecan Wang, Jian Zhao, Cheng Lu, Han Huang, Fan Yang, Lianji Li, Yandong Guo

* 2020 Winter Conference on Applications of Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Convolutional Attention-based Network For Sequence Modeling


Mar 05, 2020
Hongyan Hao, Yan Wang, Yudi Xia, Jian Zhao, Furao Shen

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions