Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness

Jan 24, 2021
Aishan Liu, Xianglong Liu, Jun Guo, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Ze Zhao, Xinghai Gao, Gang Xiao

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection

Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Defending Multiple Adversarial Perturbations via Gated Batch Normalization

Dec 03, 2020
Aishan Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu, Xinyun Chen, Lei Huang, Zhuozhuo Tu, Dawn Song, Dacheng Tao

* 28 pages 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds

Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Patch-wise Attack for Fooling Deep Neural Network

Jul 16, 2020
Lianli Gao, Qilong Zhang, Jingkuan Song, Xianglong Liu, Heng Tao Shen

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Prohibited Items Detection: An X-ray Security Inspection Benchmark and De-occlusion Attention Module

May 26, 2020
Yanlu Wei, Renshuai Tao, Zhangjie Wu, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu

* 10 pages, 7 figures; for data and code, see https://github.com/OPIXray-author/OPIXray 

  Access Paper or Ask Questions

Patch Attack for Automatic Check-out

May 19, 2020
Aishan Liu, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Chongzhi Zhang, Bowen Cao, Hang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks for Embodied Agents

May 19, 2020
Aishan Liu, Tairan Huang, Xianglong Liu, Yitao Xu, Yuqing Ma, Xinyun Chen, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Binary Neural Networks: A Survey

Mar 31, 2020
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu, Xiao Bai, Jingkuan Song, Nicu Sebe

* Pattern Recognition (2020) 107281 

  Access Paper or Ask Questions

Stein Variational Inference for Discrete Distributions

Mar 01, 2020
Jun Han, Fan Ding, Xianglong Liu, Lorenzo Torresani, Jian Peng, Qiang Liu

* AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Rule Induction Network for Abstract Visual Reasoning

Feb 17, 2020
Sheng Hu, Yuqing Ma, Xianglong Liu, Yanlu Wei, Shihao Bai


  Access Paper or Ask Questions

Unbiased Scene Graph Generation via Rich and Fair Semantic Extraction

Feb 01, 2020
Bin Wen, Jie Luo, Xianglong Liu, Lei Huang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network

Dec 29, 2019
Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Incremental Loop Closure Detection Using Proximity Graphs

Nov 25, 2019
Shan An, Guangfu Che, Fangru Zhou, Xianglong Liu, Xin Ma, Yu Chen

* 8 pages, 6 figures, IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Region-wise Generative Adversarial ImageInpainting for Large Missing Areas

Sep 27, 2019
Yuqing Ma, Xianglong Liu, Shihao Bai, Lei Wang, Aishan Liu, Dacheng Tao, Edwin Hancock

* 13 pages, 8 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Binary Neural Networks with Gated Residual

Sep 26, 2019
Mingzhu Shen, Xianglong Liu, Kai Han, Ruihao Gong, Yunhe Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

IR-Net: Forward and Backward Information Retention for Highly Accurate Binary Neural Networks

Sep 25, 2019
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu, Ziran Wei, Fengwei Yu, Jingkuan Song

* Please withdrawn this paper, required by my co-authors 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Convolutional Binary Neural Tree for Fine-Grained Visual Categorization

Sep 25, 2019
Ruyi Ji, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Ynajun Wu, Chen Zhao, Xianglong Liu, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Training Robust Deep Neural Networks via Adversarial Noise Propagation

Sep 19, 2019
Aishan Liu, Xianglong Liu, Chongzhi Zhang, Hang Yu, Qiang Liu, Junfeng He

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Noise-Robust Neural Networks via Progressive Adversarial Training

Sep 17, 2019
Hang Yu, Aishan Liu, Xianglong Liu, Jichen Yang, Chongzhi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Interpreting and Improving Adversarial Robustness with Neuron Sensitivity

Sep 16, 2019
Chongzhi Zhang, Aishan Liu, Xianglong Liu, Yitao Xu, Hang Yu, Yuqing Ma, Tianlin Li


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Soft Quantization: Bridging Full-Precision and Low-Bit Neural Networks

Aug 14, 2019
Ruihao Gong, Xianglong Liu, Shenghu Jiang, Tianxiang Li, Peng Hu, Jiazhen Lin, Fengwei Yu, Junjie Yan

* IEEE ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Query-Adaptive Hash Code Ranking for Large-Scale Multi-View Visual Search

Apr 18, 2019
Xianglong Liu, Lei Huang, Cheng Deng, Bo Lang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Active Multi-Kernel Domain Adaptation for Hyperspectral Image Classification

Apr 10, 2019
Cheng Deng, Xianglong Liu, Chao Li, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Active Transfer Learning Network: A Unified Deep Joint Spectral-Spatial Feature Learning Model For Hyperspectral Image Classification

Apr 04, 2019
Cheng Deng, Yumeng Xue, Xianglong Liu, Chao Li, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Fast Subspace Clustering Based on the Kronecker Product

Mar 15, 2018
Lei Zhou, Xiao Bai, Xianglong Liu, Jun Zhou, Hancock Edwin

* 16 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Weight Normalization: Solution to Optimization over Multiple Dependent Stiefel Manifolds in Deep Neural Networks

Nov 21, 2017
Lei Huang, Xianglong Liu, Bo Lang, Adams Wei Yu, Yongliang Wang, Bo Li

* 20 pages, Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions