Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xianglong Liu

Harnessing Perceptual Adversarial Patches for Crowd Counting


Sep 16, 2021
Shunchang Liu, Jiakai Wang, Aishan Liu, Yingwei Li, Yijie Gao, Xianglong Liu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

RobustART: Benchmarking Robustness on Architecture Design and Training Techniques


Sep 15, 2021
Shiyu Tang, Ruihao Gong, Yan Wang, Aishan Liu, Jiakai Wang, Xinyun Chen, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Dawn Song, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Diverse Sample Generation: Pushing the Limit of Data-free Quantization


Sep 03, 2021
Haotong Qin, Yifu Ding, Xiangguo Zhang, Aoyu Li, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Jiwen Lu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-world X-ray Security Inspection: A High-Quality Benchmark and Lateral Inhibition Module for Prohibited Items Detection


Aug 23, 2021
Renshuai Tao, Yanlu Wei, Xiangjian Jiang, Hainan Li, Haotong Qin, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-World Prohibited Item Detection: A Large-Scale X-ray Benchmark


Aug 16, 2021
Boying Wang, Libo Zhang, Longyin Wen, Xianglong Liu, Yanjun Wu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts


Jun 18, 2021
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Pretext Attention Network for Few-shot Learning with Self-supervision


Mar 10, 2021
Hainan Li, Renshuai Tao, Jun Li, Haotong Qin, Yifu Ding, Shuo Wang, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free Quantization


Mar 04, 2021
Xiangguo Zhang, Haotong Qin, Yifu Ding, Ruihao Gong, Qinghua Yan, Renshuai Tao, Yuhang Li, Fengwei Yu, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Attention Suppression Attack: Generate Adversarial Camouflage in Physical World


Mar 01, 2021
Jiakai Wang, Aishan Liu, Zixin Yin, Shunchang Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Over-sampling De-occlusion Attention Network for Prohibited Items Detection in Noisy X-ray Images


Mar 01, 2021
Renshuai Tao, Yanlu Wei, Hainan Li, Aishan Liu, Yifu Ding, Haotong Qin, Xianglong Liu

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness


Jan 24, 2021
Aishan Liu, Xianglong Liu, Jun Guo, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Ze Zhao, Xinghai Gao, Gang Xiao

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection


Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Defending Multiple Adversarial Perturbations via Gated Batch Normalization


Dec 03, 2020
Aishan Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu, Xinyun Chen, Lei Huang, Zhuozhuo Tu, Dawn Song, Dacheng Tao

* 28 pages 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds


Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Patch-wise Attack for Fooling Deep Neural Network


Jul 16, 2020
Lianli Gao, Qilong Zhang, Jingkuan Song, Xianglong Liu, Heng Tao Shen

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Prohibited Items Detection: An X-ray Security Inspection Benchmark and De-occlusion Attention Module


May 26, 2020
Yanlu Wei, Renshuai Tao, Zhangjie Wu, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu

* 10 pages, 7 figures; for data and code, see https://github.com/OPIXray-author/OPIXray 

  Access Paper or Ask Questions

Patch Attack for Automatic Check-out


May 19, 2020
Aishan Liu, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Chongzhi Zhang, Bowen Cao, Hang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks for Embodied Agents


May 19, 2020
Aishan Liu, Tairan Huang, Xianglong Liu, Yitao Xu, Yuqing Ma, Xinyun Chen, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Binary Neural Networks: A Survey


Mar 31, 2020
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu, Xiao Bai, Jingkuan Song, Nicu Sebe

* Pattern Recognition (2020) 107281 

  Access Paper or Ask Questions

Stein Variational Inference for Discrete Distributions


Mar 01, 2020
Jun Han, Fan Ding, Xianglong Liu, Lorenzo Torresani, Jian Peng, Qiang Liu

* AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Rule Induction Network for Abstract Visual Reasoning


Feb 17, 2020
Sheng Hu, Yuqing Ma, Xianglong Liu, Yanlu Wei, Shihao Bai


  Access Paper or Ask Questions

Unbiased Scene Graph Generation via Rich and Fair Semantic Extraction


Feb 01, 2020
Bin Wen, Jie Luo, Xianglong Liu, Lei Huang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network


Dec 29, 2019
Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Incremental Loop Closure Detection Using Proximity Graphs


Nov 25, 2019
Shan An, Guangfu Che, Fangru Zhou, Xianglong Liu, Xin Ma, Yu Chen

* 8 pages, 6 figures, IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Region-wise Generative Adversarial ImageInpainting for Large Missing Areas


Sep 27, 2019
Yuqing Ma, Xianglong Liu, Shihao Bai, Lei Wang, Aishan Liu, Dacheng Tao, Edwin Hancock

* 13 pages, 8 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Binary Neural Networks with Gated Residual


Sep 26, 2019
Mingzhu Shen, Xianglong Liu, Kai Han, Ruihao Gong, Yunhe Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions