Alert button
Picture for Xiangliang Zhang

Xiangliang Zhang

Alert button

UGMAE: A Unified Framework for Graph Masked Autoencoders

Feb 12, 2024
Yijun Tian, Chuxu Zhang, Ziyi Kou, Zheyuan Liu, Xiangliang Zhang, Nitesh V. Chawla

Viaarxiv icon

SceMQA: A Scientific College Entrance Level Multimodal Question Answering Benchmark

Feb 06, 2024
Zhenwen Liang, Kehan Guo, Gang Liu, Taicheng Guo, Yujun Zhou, Tianyu Yang, Jiajun Jiao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

Are we making much progress? Revisiting chemical reaction yield prediction from an imbalanced regression perspective

Feb 06, 2024
Yihong Ma, Xiaobao Huang, Bozhao Nan, Nuno Moniz, Xiangliang Zhang, Olaf Wiest, Nitesh V. Chawla

Viaarxiv icon

Manipulating Predictions over Discrete Inputs in Machine Teaching

Jan 31, 2024
Xiaodong Wu, Yufei Han, Hayssam Dahrouj, Jianbing Ni, Zhenwen Liang, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges

Jan 21, 2024
Taicheng Guo, Xiuying Chen, Yaqi Wang, Ruidi Chang, Shichao Pei, Nitesh V. Chawla, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

Modeling non-uniform uncertainty in Reaction Prediction via Boosting and Dropout

Oct 07, 2023
Taicheng Guo, Changsheng Ma, Xiuying Chen, Bozhao Nan, Kehan Guo, Shichao Pei, Nitesh V. Chawla, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

MinT: Boosting Generalization in Mathematical Reasoning via Multi-View Fine-Tuning

Jul 16, 2023
Zhenwen Liang, Dian Yu, Xiaoman Pan, Wenlin Yao, Qingkai Zeng, Xiangliang Zhang, Dong Yu

Figure 1 for MinT: Boosting Generalization in Mathematical Reasoning via Multi-View Fine-Tuning
Figure 2 for MinT: Boosting Generalization in Mathematical Reasoning via Multi-View Fine-Tuning
Figure 3 for MinT: Boosting Generalization in Mathematical Reasoning via Multi-View Fine-Tuning
Figure 4 for MinT: Boosting Generalization in Mathematical Reasoning via Multi-View Fine-Tuning
Viaarxiv icon

Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation

Jun 01, 2023
Xiuying Chen, Guodong Long, Chongyang Tao, Mingzhe Li, Xin Gao, Chengqi Zhang, Xiangliang Zhang

Figure 1 for Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation
Figure 2 for Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation
Figure 3 for Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation
Figure 4 for Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation
Viaarxiv icon