Alert button
Picture for Meng Jiang

Meng Jiang

Alert button

OpenFMNav: Towards Open-Set Zero-Shot Object Navigation via Vision-Language Foundation Models

Feb 16, 2024
Yuxuan Kuang, Hai Lin, Meng Jiang

Viaarxiv icon

Towards Safer Large Language Models through Machine Unlearning

Feb 15, 2024
Zheyuan Liu, Guangyao Dou, Zhaoxuan Tan, Yijun Tian, Meng Jiang

Viaarxiv icon

Chain-of-Layer: Iteratively Prompting Large Language Models for Taxonomy Induction from Limited Examples

Feb 12, 2024
Qingkai Zeng, Yuyang Bai, Zhaoxuan Tan, Shangbin Feng, Zhenwen Liang, Zhihan Zhang, Meng Jiang

Viaarxiv icon

Democratizing Large Language Models via Personalized Parameter-Efficient Fine-tuning

Feb 06, 2024
Zhaoxuan Tan, Qingkai Zeng, Yijun Tian, Zheyuan Liu, Bing Yin, Meng Jiang

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Inverse Molecular Design with Multi-Conditional Diffusion Guidance

Jan 24, 2024
Gang Liu, Jiaxin Xu, Tengfei Luo, Meng Jiang

Viaarxiv icon

User Modeling in the Era of Large Language Models: Current Research and Future Directions

Dec 23, 2023
Zhaoxuan Tan, Meng Jiang

Viaarxiv icon

Get an A in Math: Progressive Rectification Prompting

Dec 11, 2023
Zhenyu Wu, Meng Jiang, Chao Shen

Viaarxiv icon

Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey

Dec 05, 2023
Bowen Jin, Gang Liu, Chi Han, Meng Jiang, Heng Ji, Jiawei Han

Figure 1 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 4 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon