Alert button
Picture for Dawei Li

Dawei Li

Alert button

Contextualization Distillation from Large Language Model for Knowledge Graph Completion

Feb 07, 2024
Dawei Li, Zhen Tan, Tianlong Chen, Huan Liu

Viaarxiv icon

RAG vs Fine-tuning: Pipelines, Tradeoffs, and a Case Study on Agriculture

Jan 16, 2024
Aman Gupta, Anup Shirgaonkar, Angels de Luis Balaguer, Bruno Silva, Daniel Holstein, Dawei Li, Jennifer Marsman, Leonardo O. Nunes, Mahsa Rouzbahman, Morris Sharp, Nick Mecklenburg, Rafael Padilha, Ranveer Chandra, Renato Luiz de Freitas Cunha, Roberto de M. Estevão Filho, Ryan Tsang, Sara Malvar, Swati Sharma, Todd Hendry, Vijay Aski, Vijetha Vijayendran, Vinamra Benara

Viaarxiv icon

DAIL: Data Augmentation for In-Context Learning via Self-Paraphrase

Nov 06, 2023
Dawei Li, Yaxuan Li, Dheeraj Mekala, Shuyao Li, Yulin wang, Xueqi Wang, William Hogan, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

Multi-level Contrastive Learning for Script-based Character Understanding

Oct 20, 2023
Dawei Li, Hengyuan Zhang, Yanran Li, Shiping Yang

Viaarxiv icon

Eliminating Reasoning via Inferring with Planning: A New Framework to Guide LLMs' Non-linear Thinking

Oct 18, 2023
Yongqi Tong, Yifan Wang, Dawei Li, Sizhe Wang, Zi Lin, Simeng Han, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images

Jun 21, 2023
Mingjie Pan, Yulu Gan, Fangxu Zhou, Jiaming Liu, Aimin Wang, Shanghang Zhang, Dawei Li

Figure 1 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 2 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 3 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 4 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Viaarxiv icon

Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning

Jun 09, 2023
Hengyuan Zhang, Dawei Li, Yanran Li, Chenming Shang, Chufan Shi, Yong Jiang

Figure 1 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 2 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 3 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 4 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Viaarxiv icon

TinyML Design Contest for Life-Threatening Ventricular Arrhythmia Detection

May 23, 2023
Zhenge Jia, Dawei Li, Cong Liu, Liqi Liao, Xiaowei Xu, Lichuan Ping, Yiyu Shi

Figure 1 for TinyML Design Contest for Life-Threatening Ventricular Arrhythmia Detection
Figure 2 for TinyML Design Contest for Life-Threatening Ventricular Arrhythmia Detection
Figure 3 for TinyML Design Contest for Life-Threatening Ventricular Arrhythmia Detection
Figure 4 for TinyML Design Contest for Life-Threatening Ventricular Arrhythmia Detection
Viaarxiv icon