Alert button
Picture for Zhihong Zhu

Zhihong Zhu

Alert button

UniMEEC: Towards Unified Multimodal Emotion Recognition and Emotion Cause

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Guimin Hu, Zhihong Zhu, Daniel Hershcovich, Hasti Seifi, Jiayuan Xie

Viaarxiv icon

Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Derong Xu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Xian Wu, Zhihong Zhu, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Figure 1 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 2 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 3 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 4 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Viaarxiv icon

Editing Factual Knowledge and Explanatory Ability of Medical Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Derong Xu, Ziheng Zhang, Zhihong Zhu, Zhenxi Lin, Qidong Liu, Xian Wu, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Securing Reliability: A Brief Overview on Enhancing In-Context Learning for Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yunpeng Huang, Yaonan Gu, Jingwei Xu, Zhihong Zhu, Zhaorun Chen, Xiaoxing Ma

Viaarxiv icon

AutoPRM: Automating Procedural Supervision for Multi-Step Reasoning via Controllable Question Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Zhaorun Chen, Zhuokai Zhao, Zhihong Zhu, Ruiqi Zhang, Xiang Li, Bhiksha Raj, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

ML-LMCL: Mutual Learning and Large-Margin Contrastive Learning for Improving ASR Robustness in Spoken Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Xuxin Cheng, Bowen Cao, Qichen Ye, Zhihong Zhu, Hongxiang Li, Yuexian Zou

Viaarxiv icon

G2L: Semantically Aligned and Uniform Video Grounding via Geodesic and Game Theory

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Hongxiang Li, Meng Cao, Xuxin Cheng, Yaowei Li, Zhihong Zhu, Yuexian Zou

Figure 1 for G2L: Semantically Aligned and Uniform Video Grounding via Geodesic and Game Theory
Figure 2 for G2L: Semantically Aligned and Uniform Video Grounding via Geodesic and Game Theory
Figure 3 for G2L: Semantically Aligned and Uniform Video Grounding via Geodesic and Game Theory
Figure 4 for G2L: Semantically Aligned and Uniform Video Grounding via Geodesic and Game Theory
Viaarxiv icon

Unify, Align and Refine: Multi-Level Semantic Alignment for Radiology Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2023
Yaowei Li, Bang Yang, Xuxin Cheng, Zhihong Zhu, Hongxiang Li, Yuexian Zou

Figure 1 for Unify, Align and Refine: Multi-Level Semantic Alignment for Radiology Report Generation
Figure 2 for Unify, Align and Refine: Multi-Level Semantic Alignment for Radiology Report Generation
Figure 3 for Unify, Align and Refine: Multi-Level Semantic Alignment for Radiology Report Generation
Figure 4 for Unify, Align and Refine: Multi-Level Semantic Alignment for Radiology Report Generation
Viaarxiv icon

TLAG: An Informative Trigger and Label-Aware Knowledge Guided Model for Dialogue-based Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2023
Hao An, Dongsheng Chen, Weiyuan Xu, Zhihong Zhu, Yuexian Zou

Figure 1 for TLAG: An Informative Trigger and Label-Aware Knowledge Guided Model for Dialogue-based Relation Extraction
Figure 2 for TLAG: An Informative Trigger and Label-Aware Knowledge Guided Model for Dialogue-based Relation Extraction
Figure 3 for TLAG: An Informative Trigger and Label-Aware Knowledge Guided Model for Dialogue-based Relation Extraction
Figure 4 for TLAG: An Informative Trigger and Label-Aware Knowledge Guided Model for Dialogue-based Relation Extraction
Viaarxiv icon

Improve Retrieval-based Dialogue System via Syntax-Informed Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2023
Tengtao Song, Nuo Chen, Ji Jiang, Zhihong Zhu, Yuexian Zou

Figure 1 for Improve Retrieval-based Dialogue System via Syntax-Informed Attention
Figure 2 for Improve Retrieval-based Dialogue System via Syntax-Informed Attention
Figure 3 for Improve Retrieval-based Dialogue System via Syntax-Informed Attention
Figure 4 for Improve Retrieval-based Dialogue System via Syntax-Informed Attention
Viaarxiv icon