Alert button
Picture for Qidong Liu

Qidong Liu

Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

MOELoRA: An MOE-based Parameter Efficient Fine-Tuning Method for Multi-task Medical Applications

Oct 21, 2023
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

InvKA: Gait Recognition via Invertible Koopman Autoencoder

Sep 27, 2023
Fan Li, Dong Liang, Jing Lian, Qidong Liu, Hegui Zhu, Jizhao Liu

Viaarxiv icon

Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation

Sep 22, 2023
Qidong Liu, Fan Yan, Xiangyu Zhao, Zhaocheng Du, Huifeng Guo, Ruiming Tang, Feng Tian

Figure 1 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 2 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 3 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 4 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction

Sep 18, 2023
Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Qidong Liu, Chunxu Zhang, Qian Ma, Wanyu Wang, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu

Figure 1 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 2 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 3 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Figure 4 for PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Viaarxiv icon

Multimodal Recommender Systems: A Survey

Feb 08, 2023
Qidong Liu, Jiaxi Hu, Yutian Xiao, Jingtong Gao, Xiangyu Zhao

Figure 1 for Multimodal Recommender Systems: A Survey
Figure 2 for Multimodal Recommender Systems: A Survey
Figure 3 for Multimodal Recommender Systems: A Survey
Figure 4 for Multimodal Recommender Systems: A Survey
Viaarxiv icon

Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition

Oct 06, 2022
Zhimin Gao, Peitao Wang, Pei Lv, Xiaoheng Jiang, Qidong Liu, Pichao Wang, Mingliang Xu, Wanqing Li

Figure 1 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 2 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 3 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 4 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems

Sep 21, 2022
Wenqi Fan, Xiangyu Zhao, Xiao Chen, Jingran Su, Jingtong Gao, Lin Wang, Qidong Liu, Yiqi Wang, Han Xu, Lei Chen, Qing Li

Figure 1 for A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 2 for A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 3 for A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 4 for A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems
Viaarxiv icon

Global Optimal Path-Based Clustering Algorithm

Sep 17, 2019
Qidong Liu, Ruisheng Zhang

Figure 1 for Global Optimal Path-Based Clustering Algorithm
Figure 2 for Global Optimal Path-Based Clustering Algorithm
Figure 3 for Global Optimal Path-Based Clustering Algorithm
Figure 4 for Global Optimal Path-Based Clustering Algorithm
Viaarxiv icon