Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xi Yin

Reverse Engineering of Generative Models: Inferring Model Hyperparameters from Generated Images


Jun 15, 2021
Vishal Asnani, Xi Yin, Tal Hassner, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

KGSynNet: A Novel Entity Synonyms Discovery Framework with Knowledge Graph


Apr 01, 2021
Yiying Yang, Xi Yin, Haiqin Yang, Xingjian Fei, Hao Peng, Kaijie Zhou, Kunfeng Lai, Jianping Shen

* 16 pages, 3 figures, 5 tables, in DASFAA'21 

  Access Paper or Ask Questions

A Multiplexed Network for End-to-End, Multilingual OCR


Mar 29, 2021
Jing Huang, Guan Pang, Rama Kovvuri, Mandy Toh, Kevin J Liang, Praveen Krishnan, Xi Yin, Tal Hassner


  Access Paper or Ask Questions

img2pose: Face Alignment and Detection via 6DoF, Face Pose Estimation


Dec 14, 2020
Vitor Albiero, Xingyu Chen, Xi Yin, Guan Pang, Tal Hassner

* Joint first authorship: Vitor Albiero and Xingyu Chen 

  Access Paper or Ask Questions

TAP: Text-Aware Pre-training for Text-VQA and Text-Caption


Dec 08, 2020
Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

VIVO: Surpassing Human Performance in Novel Object Captioning with Visual Vocabulary Pre-Training


Sep 28, 2020
Xiaowei Hu, Xi Yin, Kevin Lin, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Hashing-based Non-Maximum Suppression for Crowded Object Detection


May 22, 2020
Jianfeng Wang, Xi Yin, Lijuan Wang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Oscar: Object-Semantics Aligned Pre-training for Vision-Language Tasks


May 18, 2020
Xiujun Li, Xi Yin, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Lei Zhang, Lijuan Wang, Houdong Hu, Li Dong, Furu Wei, Yejin Choi, Jianfeng Gao

* Code and pre-trained models are released: https://github.com/microsoft/Oscar 

  Access Paper or Ask Questions

FAN: Feature Adaptation Network for Surveillance Face Recognition and Normalization


Nov 26, 2019
Xi Yin, Ying Tai, Yuge Huang, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Gait Recognition via Disentangled Representation Learning


Apr 09, 2019
Ziyuan Zhang, Luan Tran, Xi Yin, Yousef Atoum, Xiaoming Liu, Jian Wan, Nanxin Wang

* To appear at CVPR 2019 as an oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning by Rotating Your Faces


Sep 11, 2018
Luan Tran, Xi Yin, Xiaoming Liu

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Transfer Learning for Deep Face Recognition with Long-Tail Data


Mar 23, 2018
Xi Yin, Xiang Yu, Kihyuk Sohn, Xiaoming Liu, Manmohan Chandraker


  Access Paper or Ask Questions

Towards Large-Pose Face Frontalization in the Wild


Aug 17, 2017
Xi Yin, Xiang Yu, Kihyuk Sohn, Xiaoming Liu, Manmohan Chandraker

* To appear at ICCV2017. Details refer to http://cvlab.cse.msu.edu/project-face-frontalization.html 

  Access Paper or Ask Questions

Illuminating Pedestrians via Simultaneous Detection & Segmentation


Jun 26, 2017
Garrick Brazil, Xi Yin, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Multi-Leaf Segmentation, Alignment and Tracking from Fluorescence Plant Videos


May 09, 2017
Xi Yin, Xiaoming Liu, Jin Chen, David M. Kramer


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Convolutional Neural Network for Pose-Invariant Face Recognition


May 09, 2017
Xi Yin, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions