Ultrafast Photorealistic Style Transfer via Neural Architecture Search

Dec 05, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jun Huan, Jiebo Luo


  Access Model/Code and Paper
Fast Universal Style Transfer for Artistic and Photorealistic Rendering

Jul 06, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jiebo Luo, Jun Huan, Jinwen Ma


  Access Model/Code and Paper
StyleNAS: An Empirical Study of Neural Architecture Search to Uncover Surprisingly Fast End-to-End Universal Style Transfer Networks

Jun 06, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jinwen Ma, Jiebo Luo, Jun Huan


  Access Model/Code and Paper
NIL: Learning Nonlinear Interpolants

May 28, 2019
Mingshuai Chen, Jian Wang, Jie An, Bohua Zhan, Deepak Kapur, Naijun Zhan

* Full version of the paper in CADE-27 

  Access Model/Code and Paper
Pyramid Attention Network for Semantic Segmentation

Jul 15, 2018
Hanchao Li, Pengfei Xiong, Jie An, Lingxue Wang


  Access Model/Code and Paper