Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiajun Deng

From Multi-View to Hollow-3D: Hallucinated Hollow-3D R-CNN for 3D Object Detection


Jul 30, 2021
Jiajun Deng, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* This paper has been accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Neighbor-Vote: Improving Monocular 3D Object Detection through Neighbor Distance Voting


Jul 06, 2021
Xiaomeng Chu, Jiajun Deng, Yao Li, Zhenxun Yuan, Yanyong Zhang, Jianmin Ji, Yu Zhang

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Adjacent Network for Language Grounding


Jun 30, 2021
Yuechen Wang, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Houqiang Li

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransVG: End-to-End Visual Grounding with Transformers


Apr 17, 2021
Jiajun Deng, Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Wengang Zhou, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-based 3D Object Detection


Feb 05, 2021
Jiajun Deng, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN++: Point-Voxel Feature Set Abstraction With Local Vector Representation for 3D Object Detection


Jan 31, 2021
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Jiajun Deng, Zhe Wang, Chaoxu Guo, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Code will be available at https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.13192 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Single Shot Video Object Detector


Jul 07, 2020
Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia; The code is available at \url{https://github.com/ddjiajun/SSVD

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Offline Quintuplet Loss for Image-Text Matching


Mar 14, 2020
Tianlang Chen, Jiajun Deng, Jiebo Luo

* Code is available at https://github.com/sunnychencool/AOQ 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Distillation Networks for Video Object Detection


Aug 26, 2019
Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions