Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Yang

Estimating Predictive Uncertainty Under Program Data Distribution Shift


Jul 23, 2021
Yufei Li, Simin Chen, Wei Yang

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GLIB: Towards Automated Test Oracle for Graphically-Rich Applications


Jul 15, 2021
Ke Chen, Yufei Li, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Zhipeng Hu, Wei Yang

* ESEC/FSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling


Jun 22, 2021
Hua Wei, Deheng Ye, Zhao Liu, Hao Wu, Bo Yuan, Qiang Fu, Wei Yang, Zhenhui Li

* Accepted by IJCAI 2021, appendix included, 9 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SynthASR: Unlocking Synthetic Data for Speech Recognition


Jun 14, 2021
Amin Fazel, Wei Yang, Yulan Liu, Roberto Barra-Chicote, Yixiong Meng, Roland Maas, Jasha Droppo

* Accepted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Turing: an Accurate and Interpretable Multi-Hypothesis Cross-Domain Natural Language Database Interface


Jun 08, 2021
Peng Xu, Wenjie Zi, Hamidreza Shahidi, Ákos Kádár, Keyi Tang, Wei Yang, Jawad Ateeq, Harsh Barot, Meidan Alon, Yanshuai Cao

* ACL 2021 demonstration track 

  Access Paper or Ask Questions

A Globally Normalized Neural Model for Semantic Parsing


Jun 07, 2021
Chenyang Huang, Wei Yang, Yanshuai Cao, Osmar Zaïane, Lili Mou


  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos


Apr 26, 2021
Xin Chen, Anqi Pang, Wei Yang, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu

* 18 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Wide-Beam Array Antenna Power Gain Maximization via ADMM Framework


Apr 21, 2021
Shiwen Lei, Jing Tian, Zhipeng Lin, Haoquan Hu, Bo Chen, Wei Yang, Pu Tang, Xiangdong Qiu


  Access Paper or Ask Questions

DexYCB: A Benchmark for Capturing Hand Grasping of Objects


Apr 09, 2021
Yu-Wei Chao, Wei Yang, Yu Xiang, Pavlo Molchanov, Ankur Handa, Jonathan Tremblay, Yashraj S. Narang, Karl Van Wyk, Umar Iqbal, Stan Birchfield, Jan Kautz, Dieter Fox

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Deeper Transformers on Small Datasets: An Application on Text-to-SQL Semantic Parsing


Dec 30, 2020
Peng Xu, Wei Yang, Wenjie Zi, Keyi Tang, Chengyang Huang, Jackie Chi Kit Cheung, Yanshuai Cao

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Which Heroes to Pick? Learning to Draft in MOBA Games with Neural Networks and Tree Search


Dec 18, 2020
Sheng Chen, Menghui Zhu, Deheng Ye, Weinan Zhang, Qiang Fu, Wei Yang


  Access Paper or Ask Questions

RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization


Dec 01, 2020
Dongjiang Li, Jinyu Miao, Xuesong Shi, Yuxin Tian, Qiwei Long, Ping Guo, Hongfei Yu, Wei Yang, Haosong Yue, Qi Wei, Fei Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning Achieves Human-Level Performance in MOBA Games: A Case Study of Honor of Kings


Nov 25, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Peilin Zhao, Fuhao Qiu, Bo Yuan, Wen Zhang, Sheng Chen, Mingfei Sun, Xiaoqian Li, Siqin Li, Jing Liang, Zhenjie Lian, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Reactive Human-to-Robot Handovers of Arbitrary Objects


Nov 17, 2020
Wei Yang, Chris Paxton, Arsalan Mousavian, Yu-Wei Chao, Maya Cakmak, Dieter Fox


  Access Paper or Ask Questions

DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features


Aug 12, 2020
Dongjiang Li, Xuesong Shi, Qiwei Long, Shenghui Liu, Wei Yang, Fangshi Wang, Qi Wei, Fei Qiao

* 8 pages, 5 figures, to be published in IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Segment as Points for Efficient Online Multi-Object Tracking and Segmentation


Jul 03, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Huan Huang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

* ECCV2020 ORAL (top 2%). Code already available at https://github.com/detectRecog/PointTrack. A highly effective method for learning features based on instance segments 

  Access Paper or Ask Questions

PointTrack++ for Effective Online Multi-Object Tracking and Segmentation


Jul 03, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Xiangbo Su, Yuchen Yuan, Hongwu Zhang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

* CVPR2020 MOTS Challenge Winner. PointTrack++ ranks first on KITTI MOTS (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_mots.php

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deformable Medical Image Registration via Pyramidal Residual Deformation Fields Estimation


Apr 16, 2020
Yujia Zhou, Shumao Pang, Jun Cheng, Yuhang Sun, Yi Wu, Lei Zhao, Yaqin Liu, Zhentai Lu, Wei Yang, Qianjin Feng


  Access Paper or Ask Questions

Human Grasp Classification for Reactive Human-to-Robot Handovers


Mar 12, 2020
Wei Yang, Chris Paxton, Maya Cakmak, Dieter Fox


  Access Paper or Ask Questions

ZoomNet: Part-Aware Adaptive Zooming Neural Network for 3D Object Detection


Mar 01, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Wei Yang, Shilei Wen, Errui Ding, Ajin Meng, Liusheng Huang

* Accpeted by AAAI 2020 as Oral presentation; The github page will be updated in March,2020 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Discrete and Neural Features via Mixed-feature Trans-dimensional Random Field Language Models


Feb 14, 2020
Silin Gao, Zhijian Ou, Wei Yang, Huifang Xu

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents


Feb 05, 2020
Ruixue Zhang, Wei Yang, Luyun Lin, Zhengkai Tu, Yuqing Xie, Zihang Fu, Yuhao Xie, Luchen Tan, Kun Xiong, Jimmy Lin


  Access Paper or Ask Questions

Mastering Complex Control in MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Jan 03, 2020
Deheng Ye, Zhao Liu, Mingfei Sun, Bei Shi, Peilin Zhao, Hao Wu, Hongsheng Yu, Shaojie Yang, Xipeng Wu, Qingwei Guo, Qiaobo Chen, Yinyuting Yin, Hao Zhang, Tengfei Shi, Liang Wang, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* accepted as a conference paper by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions