Alert button
Picture for Vikas Chandra

Vikas Chandra

Alert button

SteinDreamer: Variance Reduction for Text-to-3D Score Distillation via Stein Identity

Dec 31, 2023
Peihao Wang, Zhiwen Fan, Dejia Xu, Dilin Wang, Sreyas Mohan, Forrest Iandola, Rakesh Ranjan, Yilei Li, Qiang Liu, Zhangyang Wang, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

Taming Mode Collapse in Score Distillation for Text-to-3D Generation

Dec 31, 2023
Peihao Wang, Dejia Xu, Zhiwen Fan, Dilin Wang, Sreyas Mohan, Forrest Iandola, Rakesh Ranjan, Yilei Li, Qiang Liu, Zhangyang Wang, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

SqueezeSAM: User friendly mobile interactive segmentation

Dec 11, 2023
Balakrishnan Varadarajan, Bilge Soran, Forrest Iandola, Xiaoyu Xiang, Yunyang Xiong, Lemeng Wu, Chenchen Zhu, Raghuraman Krishnamoorthi, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

EfficientSAM: Leveraged Masked Image Pretraining for Efficient Segment Anything

Dec 01, 2023
Yunyang Xiong, Bala Varadarajan, Lemeng Wu, Xiaoyu Xiang, Fanyi Xiao, Chenchen Zhu, Xiaoliang Dai, Dilin Wang, Fei Sun, Forrest Iandola, Raghuraman Krishnamoorthi, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

On The Open Prompt Challenge In Conditional Audio Generation

Nov 01, 2023
Ernie Chang, Sidd Srinivasan, Mahi Luthra, Pin-Jie Lin, Varun Nagaraja, Forrest Iandola, Zechun Liu, Zhaoheng Ni, Changsheng Zhao, Yangyang Shi, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

In-Context Prompt Editing For Conditional Audio Generation

Nov 01, 2023
Ernie Chang, Pin-Jie Lin, Yang Li, Sidd Srinivasan, Gael Le Lan, David Kant, Yangyang Shi, Forrest Iandola, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

MiniGPT-v2: large language model as a unified interface for vision-language multi-task learning

Oct 26, 2023
Jun Chen, Deyao Zhu, Xiaoqian Shen, Xiang Li, Zechun Liu, Pengchuan Zhang, Raghuraman Krishnamoorthi, Vikas Chandra, Yunyang Xiong, Mohamed Elhoseiny

Viaarxiv icon

Folding Attention: Memory and Power Optimization for On-Device Transformer-based Streaming Speech Recognition

Sep 21, 2023
Yang Li, Liangzhen Lai, Yuan Shangguan, Forrest N. Iandola, Ernie Chang, Yangyang Shi, Vikas Chandra

Figure 1 for Folding Attention: Memory and Power Optimization for On-Device Transformer-based Streaming Speech Recognition
Figure 2 for Folding Attention: Memory and Power Optimization for On-Device Transformer-based Streaming Speech Recognition
Figure 3 for Folding Attention: Memory and Power Optimization for On-Device Transformer-based Streaming Speech Recognition
Figure 4 for Folding Attention: Memory and Power Optimization for On-Device Transformer-based Streaming Speech Recognition
Viaarxiv icon

Exploring Speech Enhancement for Low-resource Speech Synthesis

Sep 19, 2023
Zhaoheng Ni, Sravya Popuri, Ning Dong, Kohei Saijo, Xiaohui Zhang, Gael Le Lan, Yangyang Shi, Vikas Chandra, Changhan Wang

Figure 1 for Exploring Speech Enhancement for Low-resource Speech Synthesis
Figure 2 for Exploring Speech Enhancement for Low-resource Speech Synthesis
Figure 3 for Exploring Speech Enhancement for Low-resource Speech Synthesis
Figure 4 for Exploring Speech Enhancement for Low-resource Speech Synthesis
Viaarxiv icon