Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
BeBold: Exploration Beyond the Boundary of Explored Regions

Dec 15, 2020
Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

FP-NAS: Fast Probabilistic Neural Architecture Search

Nov 24, 2020
Zhicheng Yan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yuandong Tian, Bichen Wu, Matt Feiszli


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Self-supervised Learning with Dual Deep Networks

Oct 22, 2020
Yuandong Tian, Lantao Yu, Xinlei Chen, Surya Ganguli


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Collaboration via Reward Attribution Decomposition

Oct 16, 2020
Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Planning in Learned Latent Action Spaces for Generalizable Legged Locomotion

Sep 18, 2020
Tianyu Li, Roberto Calandra, Deepak Pathak, Yuandong Tian, Franziska Meier, Akshara Rai


  Access Paper or Ask Questions

Real-world Video Adaptation with Reinforcement Learning

Aug 28, 2020
Hongzi Mao, Shannon Chen, Drew Dimmery, Shaun Singh, Drew Blaisdell, Yuandong Tian, Mohammad Alizadeh, Eytan Bakshy

* Reinforcement Learning for Real Life (RL4RealLife) Workshop in the 36th International Conference on Machine Learning, Long Beach, California, USA, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Policy Search for Multi-agent Collaboration with Imperfect Information

Aug 24, 2020
Yuandong Tian, Qucheng Gong, Tina Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Search Space Partition for Black-box Optimization using Monte Carlo Tree Search

Jul 01, 2020
Linnan Wang, Rodrigo Fonseca, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Towards Automated Neural Interaction Discovery for Click-Through Rate Prediction

Jun 29, 2020
Qingquan Song, Dehua Cheng, Hanning Zhou, Jiyan Yang, Yuandong Tian, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Neural Architecture Search

Jun 19, 2020
Yiyang Zhao, Linnan Wang, Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca, Tian Guo


  Access Paper or Ask Questions

FBNetV3: Joint Architecture-Recipe Search using Neural Acquisition Function

Jun 07, 2020
Xiaoliang Dai, Alvin Wan, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Zijian He, Zhen Wei, Kan Chen, Yuandong Tian, Matthew Yu, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez


  Access Paper or Ask Questions

FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions

Apr 12, 2020
Alvin Wan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Zijian He, Yuandong Tian, Saining Xie, Bichen Wu, Matthew Yu, Tao Xu, Kan Chen, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez

* 8 pages, 10 figures, accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Student Specialization in Deep ReLU Networks With Finite Width and Input Dimension

Nov 11, 2019
Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Over-parameterization as a Catalyst for Better Generalization of Deep ReLU network

Oct 17, 2019
Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Relational Memory for Semantic Visual Navigation

Sep 10, 2019
Yi Wu, Yuxin Wu, Aviv Tamar, Stuart Russell, Georgia Gkioxari, Yuandong Tian

* Accepted at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Neural-based Program Decompiler

Jun 28, 2019
Cheng Fu, Huili Chen, Haolan Liu, Xinyun Chen, Yuandong Tian, Farinaz Koushanfar, Jishen Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Sample-Efficient Neural Architecture Search by Learning Action Space

Jun 17, 2019
Linnan Wang, Saining Xie, Teng Li, Rodrigo Fonseca, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Decision Making by Generating and Following Natural Language Instructions

Jun 12, 2019
Hengyuan Hu, Denis Yarats, Qucheng Gong, Yuandong Tian, Mike Lewis


  Access Paper or Ask Questions

Luck Matters: Understanding Training Dynamics of Deep ReLU Networks

Jun 10, 2019
Yuandong Tian, Tina Jiang, Qucheng Gong, Ari Morcos


  Access Paper or Ask Questions

One ticket to win them all: generalizing lottery ticket initializations across datasets and optimizers

Jun 06, 2019
Ari S. Morcos, Haonan Yu, Michela Paganini, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Playing the lottery with rewards and multiple languages: lottery tickets in RL and NLP

Jun 06, 2019
Haonan Yu, Sergey Edunov, Yuandong Tian, Ari S. Morcos


  Access Paper or Ask Questions