Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuai Yi

Encoder-decoder with Multi-level Attention for 3D Human Shape and Pose Estimation


Sep 06, 2021
Ziniu Wan, Zhengjia Li, Maoqing Tian, Jianbo Liu, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

GroupFormer: Group Activity Recognition with Clustered Spatial-Temporal Transformer


Aug 28, 2021
Shuaicheng Li, Qianggang Cao, Lingbo Liu, Kunlin Yang, Shinan Liu, Jun Hou, Shuai Yi

* Accepted at ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

CSG-Stump: A Learning Friendly CSG-Like Representation for Interpretable Shape Parsing


Aug 25, 2021
Daxuan Ren, Jianmin Zheng, Jianfei Cai, Jiatong Li, Haiyong Jiang, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Liang Pan, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency


Aug 18, 2021
Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Unsupervised Visual Representation Learning from Decentralized Data


Aug 14, 2021
Weiming Zhuang, Xin Gan, Yonggang Wen, Shuai Zhang, Shuai Yi

* ICCV'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection


Jul 29, 2021
Yinmin Zhang, Xinzhu Ma, Shuai Yi, Jun Hou, Zhihui Wang, Wanli Ouyang, Dan Xu

* 16 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts


Jun 18, 2021
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Consistency Regularization for Unsupervised Multi-source Domain Adaptive Classification


Jun 16, 2021
Zhipeng Luo, Xiaobing Zhang, Shijian Lu, Shuai Yi


  Access Paper or Ask Questions

Towards Unsupervised Domain Adaptation for Deep Face Recognition under Privacy Constraints via Federated Learning


May 17, 2021
Weiming Zhuang, Xin Gan, Yonggang Wen, Xuesen Zhang, Shuai Zhang, Shuai Yi


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion


Apr 29, 2021
Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy

* Accepted in CVPR 2021, project webpage: https://junzhezhang.github.io/projects/ShapeInversion/ 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Relational Point Completion Network


Apr 20, 2021
Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu

* 15 pages, 13 figures, accepted to CVPR 2021 (Oral), project webpage: https://paul007pl.github.io/projects/VRCNet.html 

  Access Paper or Ask Questions

Delving into Localization Errors for Monocular 3D Object Detection


Mar 30, 2021
Xinzhu Ma, Yinmin Zhang, Dan Xu, Dongzhan Zhou, Shuai Yi, Haojie Li, Wanli Ouyang

* CVPR'2021, code will be made available 

  Access Paper or Ask Questions

HAVANA: Hierarchical and Variation-Normalized Autoencoder for Person Re-identification


Jan 09, 2021
Jiawei Ren, Xiao Ma, Chen Xu, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* Manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection


Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds


Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Performance Optimization for Federated Person Re-identification via Benchmark Analysis


Aug 26, 2020
Weiming Zhuang, Yonggang Wen, Xuesen Zhang, Xin Gan, Daiying Yin, Dongzhan Zhou, Shuai Zhang, Shuai Yi

* ACMMM'20 

  Access Paper or Ask Questions

BriNet: Towards Bridging the Intra-class and Inter-class Gaps in One-Shot Segmentation


Aug 14, 2020
Xianghui Yang, Bairun Wang, Kaige Chen, Xinchi Zhou, Shuai Yi, Wanli Ouyang, Luping Zhou

* 14 pages, 6 figures, BMVC2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views


Jul 29, 2020
Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy

* Accepted in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Meta-Softmax for Long-Tailed Visual Recognition


Jul 21, 2020
Jiawei Ren, Cunjun Yu, Shunan Sheng, Xiao Ma, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction


May 18, 2020
Cunjun Yu, Xiao Ma, Jiawei Ren, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* 19 pages, 8 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection


Apr 25, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

MagnifierNet: Towards Semantic Regularization and Fusion for Person Re-identification


Feb 26, 2020
Yushi Lan, Yuan Liu, Maoqing Tian, Xinchi Zhou, Xuesen Zhang, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

GTC: Guided Training of CTC Towards Efficient and Accurate Scene Text Recognition


Feb 04, 2020
Wenyang Hu, Xiaocong Cai, Jun Hou, Shuai Yi, Zhiping Lin

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search


Jan 05, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Wenwei Zhang, Chen Change Loy, Shuai Yi, Xuesen Zhang, Wanli Ouyang

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

FishNet: A Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction


Jan 11, 2019
Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang

* NeurIPS 2018. Code available at https://github.com/kevin-ssy/FishNet 

  Access Paper or Ask Questions

Factorized Attention: Self-Attention with Linear Complexities


Dec 04, 2018
Zhuoran Shen, Mingyuan Zhang, Shuai Yi, Junjie Yan, Haiyu Zhao


  Access Paper or Ask Questions

HMS-Net: Hierarchical Multi-scale Sparsity-invariant Network for Sparse Depth Completion


Aug 27, 2018
Zixuan Huang, Junming Fan, Shuai Yi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Monocular Depth by Distilling Cross-domain Stereo Networks


Aug 20, 2018
Xiaoyang Guo, Hongsheng Li, Shuai Yi, Jimmy Ren, Xiaogang Wang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions