Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
HAVANA: Hierarchical and Variation-Normalized Autoencoder for Person Re-identification

Jan 09, 2021
Jiawei Ren, Xiao Ma, Chen Xu, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* Manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection

Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds

Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Performance Optimization for Federated Person Re-identification via Benchmark Analysis

Aug 26, 2020
Weiming Zhuang, Yonggang Wen, Xuesen Zhang, Xin Gan, Daiying Yin, Dongzhan Zhou, Shuai Zhang, Shuai Yi

* ACMMM'20 

  Access Paper or Ask Questions

BriNet: Towards Bridging the Intra-class and Inter-class Gaps in One-Shot Segmentation

Aug 14, 2020
Xianghui Yang, Bairun Wang, Kaige Chen, Xinchi Zhou, Shuai Yi, Wanli Ouyang, Luping Zhou

* 14 pages, 6 figures, BMVC2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views

Jul 29, 2020
Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy

* Accepted in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Meta-Softmax for Long-Tailed Visual Recognition

Jul 21, 2020
Jiawei Ren, Cunjun Yu, Shunan Sheng, Xiao Ma, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction

May 18, 2020
Cunjun Yu, Xiao Ma, Jiawei Ren, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* 19 pages, 8 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection

Apr 25, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

MagnifierNet: Towards Semantic Regularization and Fusion for Person Re-identification

Feb 26, 2020
Yushi Lan, Yuan Liu, Maoqing Tian, Xinchi Zhou, Xuesen Zhang, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

GTC: Guided Training of CTC Towards Efficient and Accurate Scene Text Recognition

Feb 04, 2020
Wenyang Hu, Xiaocong Cai, Jun Hou, Shuai Yi, Zhiping Lin

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search

Jan 05, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Wenwei Zhang, Chen Change Loy, Shuai Yi, Xuesen Zhang, Wanli Ouyang

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

FishNet: A Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction

Jan 11, 2019
Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang

* NeurIPS 2018. Code available at https://github.com/kevin-ssy/FishNet 

  Access Paper or Ask Questions

Factorized Attention: Self-Attention with Linear Complexities

Dec 04, 2018
Zhuoran Shen, Mingyuan Zhang, Shuai Yi, Junjie Yan, Haiyu Zhao


  Access Paper or Ask Questions

HMS-Net: Hierarchical Multi-scale Sparsity-invariant Network for Sparse Depth Completion

Aug 27, 2018
Zixuan Huang, Junming Fan, Shuai Yi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Monocular Depth by Distilling Cross-domain Stereo Networks

Aug 20, 2018
Xiaoyang Guo, Hongsheng Li, Shuai Yi, Jimmy Ren, Xiaogang Wang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Deep Kronecker-Product Matching for Person Re-identification

Jul 30, 2018
Yantao Shen, Tong Xiao, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xiaogang Wang

* CVPR 2018 poster 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Group-shuffling Random Walk for Person Re-identification

Jul 30, 2018
Yantao Shen, Hongsheng Li, Tong Xiao, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang

* CVPR 2018 poster 

  Access Paper or Ask Questions

Person Re-identification with Deep Similarity-Guided Graph Neural Network

Jul 26, 2018
Yantao Shen, Hongsheng Li, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang

* accepted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

HydraPlus-Net: Attentive Deep Features for Pedestrian Analysis

Sep 28, 2017
Xihui Liu, Haiyu Zhao, Maoqing Tian, Lu Sheng, Jing Shao, Shuai Yi, Junjie Yan, Xiaogang Wang

* Accepted by ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Neural Networks for Vehicle Re-ID with Visual-spatio-temporal Path Proposals

Aug 13, 2017
Yantao Shen, Tong Xiao, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xiaogang Wang

* To appear in ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Deep Recurrent Architecture for Video Understanding

Jul 11, 2017
Luming Tang, Boyang Deng, Haiyu Zhao, Shuai Yi

* Accepted as Classification Challenge Track paper in CVPR 2017 Workshop on YouTube-8M Large-Scale Video Understanding 

  Access Paper or Ask Questions