Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruiping Wang

SEGA: Semantic Guided Attention on Visual Prototype for Few-Shot Learning


Nov 08, 2021
Fengyuan Yang, Ruiping Wang, Xilin Chen

* 11 pages, 7 figures, 4 tables. Accepted by WACV2022 

  Access Paper or Ask Questions

FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery


Mar 24, 2021
Xian Sun, Peijin Wang, Zhiyuan Yan, Feng Xu, Ruiping Wang, Wenhui Diao, Jin Chen, Jihao Li, Yingchao Feng, Tao Xu, Martin Weinmann, Stefan Hinz, Cheng Wang, Kun Fu

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CVPR 2020 Continual Learning in Computer Vision Competition: Approaches, Results, Current Challenges and Future Directions


Sep 14, 2020
Vincenzo Lomonaco, Lorenzo Pellegrini, Pau Rodriguez, Massimo Caccia, Qi She, Yu Chen, Quentin Jodelet, Ruiping Wang, Zheda Mai, David Vazquez, German I. Parisi, Nikhil Churamani, Marc Pickett, Issam Laradji, Davide Maltoni

* Pre-print v1: 12 pages, 3 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Sketching Image Gist: Human-Mimetic Hierarchical Scene Graph Generation


Jul 17, 2020
Wenbin Wang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Graph Neural Network for Joint Reasoning on Vision and Scene Text


Mar 31, 2020
Difei Gao, Ke Li, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Published as a CVPR2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Heterogeneous Hashing for Face Video Retrieval


Nov 04, 2019
Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* IEEE Transactions on Image Processing 2019 
* 14 pages, 17 figures, 4 tables, accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Scene Graph Matching for Relationship-aware Image-Text Retrieval


Oct 11, 2019
Sijin Wang, Ruiping Wang, Ziwei Yao, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Accepted by WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

From Two Graphs to N Questions: A VQA Dataset for Compositional Reasoning on Vision and Commonsense


Aug 23, 2019
Difei Gao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Contrastive Network for Generalized Zero-Shot Learning


Aug 16, 2019
Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Class Prototypes via Structure Alignment for Zero-Shot Recognition


Jul 24, 2018
Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* To appear in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Structure Inference Net: Object Detection Using Scene-Level Context and Instance-Level Relationships


Jun 30, 2018
Yong Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* published in CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Cross Euclidean-to-Riemannian Metric Learning with Application to Face Recognition from Video


Jan 06, 2017
Zhiwu Huang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Luc Van Gool, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-aware Similarity Learning on SPD Manifolds for Visual Recognition


Aug 17, 2016
Zhiwu Huang, Ruiping Wang, Xianqiu Li, Wenxian Liu, Shiguang Shan, Luc Van Gool, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Dual Purpose Hashing


Jul 19, 2016
Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* With supplementary materials added to the end 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Expressionlets via Universal Manifold Model for Dynamic Facial Expression Recognition


Nov 16, 2015
Mengyi Liu, Shiguang Shan, Ruiping Wang, Xilin Chen

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Mid-level Words on Riemannian Manifold for Action Recognition


Nov 16, 2015
Mengyi Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions