Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qin Liu

iSegFormer: Interactive Image Segmentation with Transformers


Dec 21, 2021
Qin Liu


  Access Paper or Ask Questions

SkullEngine: A Multi-stage CNN Framework for Collaborative CBCT Image Segmentation and Landmark Detection


Oct 07, 2021
Qin Liu, Han Deng, Chunfeng Lian, Xiaoyang Chen, Deqiang Xiao, Lei Ma, Xu Chen, Tianshu Kuang, Jaime Gateno, Pew-Thian Yap, James J. Xia

* 10 pages, 5 figures, accepted by MLMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Supervised Deep Framework for Reference Bony Shape Estimation in Orthognathic Surgical Planning


Sep 11, 2021
Deqiang Xiao, Hannah Deng, Tianshu Kuang, Lei Ma, Qin Liu, Xu Chen, Chunfeng Lian, Yankun Lang, Daeseung Kim, Jaime Gateno, Steve Guofang Shen, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap, James J. Xia

* The 24th International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PGCD: a position-guied contributive distribution unit for aspect based sentiment analysis


Aug 11, 2021
Zijian Zhang, Chenxin Zhang, Qin Liu, Hongming Zhu, Jiangfeng Li

* ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound


Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by MICCAI-MLMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Active Feature Acquisition


Jul 09, 2021
Yang Li, Siyuan Shan, Qin Liu, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient refinements on YOLOv3 for real-time detection and assessment of diabetic foot Wagner grades


Jun 04, 2020
Aifu Han, Yongze Zhang, Ajuan Li, Changjin Li, Fengying Zhao, Qiujie Dong, Qin Liu, Yanting Liu, Ximei Shen, Sunjie Yan, Shengzong Zhou

* 11 pages with 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Model Drift for Robust Object Tracking


Dec 02, 2019
Qiujie Dong, Xuedong He, Haiyan Ge, Qin Liu, Aifu Han, Shengzong Zhou

* 7 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions