Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Sun

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision


Aug 18, 2021
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Extended version of arXiv:2012.00720 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Canonical View Representation for 3D Shape Recognition with Arbitrary Views


Aug 17, 2021
Xin Wei, Yifei Gong, Fudong Wang, Xing Sun, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021


Aug 06, 2021
Zheng Ge, Songtao Liu, Feng Wang, Zeming Li, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Workshop on Autonomous Driving at CVPR 2021: Technical Report for Streaming Perception Challenge


Jul 27, 2021
Songyang Zhang, Lin Song, Songtao Liu, Zheng Ge, Zeming Li, Xuming He, Jian Sun

* Report of the 1st Place of Streaming Perception Challenge(Workshop on Autonomous Driving at CVPR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Hyper-GAN Model for Unpaired Multi-contrast MR Image Translation


Jul 26, 2021
Heran Yang, Jian Sun, Liwei Yang, Zongben Xu

* 11 pages, 4 figures, accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ill-posed Surface Emissivity Retrieval from Multi-Geometry Hyperspectral Images using a Hybrid Deep Neural Network


Jul 17, 2021
Fangcao Xu, Jian Sun, Guido Cervone, Mark Salvador


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

Preview, Attend and Review: Schema-Aware Curriculum Learning for Multi-Domain Dialog State Tracking


Jun 01, 2021
Yinpei Dai, Hangyu Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Xiaodan Zhu

* 7 pages, 2 figures, accepted to ACL21 

  Access Paper or Ask Questions

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging


May 22, 2021
Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

* Accepted by CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Few-Shot Object Detection without Forgetting


May 20, 2021
Zhibo Fan, Yuchen Ma, Zeming Li, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Points as Queries: Weakly Semi-supervised Object Detection by Points


Apr 15, 2021
Liangyu Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

IQDet: Instance-wise Quality Distribution Sampling for Object Detection


Apr 14, 2021
Yuchen Ma, Songtao Liu, Zeming Li, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Jointly Deblur, Demosaick and Denoise Raw Images


Apr 13, 2021
Thomas Eboli, Jian Sun, Jean Ponce


  Access Paper or Ask Questions

Distribution Alignment: A Unified Framework for Long-tail Visual Recognition


Mar 30, 2021
Songyang Zhang, Zeming Li, Shipeng Yan, Xuming He, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection


Mar 26, 2021
Zheng Ge, Songtao Liu, Zeming Li, Osamu Yoshie, Jian Sun

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Training Networks in Null Space of Feature Covariance for Continual Learning


Mar 17, 2021
Shipeng Wang, Xiaorong Li, Jian Sun, Zongben Xu

* Accepted as an oral of CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

You Only Look One-level Feature


Mar 17, 2021
Qiang Chen, Yingming Wang, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Jian Cheng, Jian Sun

* Accepted by CVPR2021. We provide more details and add additional comparison with YOLOv4 in this version 

  Access Paper or Ask Questions

Training Networks in Null Space of Covariance for Continual Learning


Mar 12, 2021
Shipeng Wang, Xiaorong Li, Jian Sun, Zongben Xu


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Human Object Interaction Detection with HOI Transformer


Mar 08, 2021
Cheng Zou, Bohan Wang, Yue Hu, Junqi Liu, Qian Wu, Yu Zhao, Boxun Li, Chenguang Zhang, Chi Zhang, Yichen Wei, Jian Sun

* Accepted to CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Text-to-SQL with Schema Dependency Learning


Mar 07, 2021
Binyuan Hui, Xiang Shi, Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

FFB6D: A Full Flow Bidirectional Fusion Network for 6D Pose Estimation


Mar 03, 2021
Yisheng He, Haibin Huang, Haoqiang Fan, Qifeng Chen, Jian Sun

* Accepted to CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Using Long Short-Term Memory (LSTM) and Internet of Things (IoT) for localized surface temperature forecasting in an urban environment


Feb 04, 2021
Manzhu Yu, Fangcao Xu, Weiming Hu, Jian Sun, Guido Cervone


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search with Random Labels


Jan 28, 2021
Xuanyang Zhang, Pengfei Hou, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Momentum^2 Teacher: Momentum Teacher with Momentum Statistics for Self-Supervised Learning


Jan 19, 2021
Zeming Li, Songtao Liu, Jian Sun

* 11 pages, Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

RepVGG: Making VGG-style ConvNets Great Again


Jan 11, 2021
Xiaohan Ding, Xiangyu Zhang, Ningning Ma, Jungong Han, Guiguang Ding, Jian Sun

* The code and trained models are available at https://github.com/megvii-model/RepVGG 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing


Jan 05, 2021
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions