Joint Multi-Dimension Pruning

May 18, 2020
Zechun Liu, Xiangyu Zhang, Zhiqiang Shen, Zhe Li, Yichen Wei, Kwang-Ting Cheng, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Dynamic Memory Induction Networks for Few-Shot Text Classification

May 12, 2020
Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu

* 8 pages, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
A Survey on Dialog Management: Recent Advances and Challenges

May 05, 2020
Yinpei Dai, Huihua Yu, Yixuan Jiang, Chengguang Tang, Yongbin Li, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search

May 01, 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun

* 15 pages 

  Access Model/Code and Paper
Stitcher: Feedback-driven Data Provider for Object Detection

Apr 26, 2020
Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Jian Sun, Jiaya Jia

* Technical Report 

  Access Model/Code and Paper
Attentive Normalization for Conditional Image Generation

Apr 08, 2020
Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification

Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Model/Code and Paper
Learning Human-Object Interaction Detection using Interaction Points

Mar 31, 2020
Tiancai Wang, Tong Yang, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Dynamic Region-Aware Convolution

Mar 27, 2020
Jin Chen, Xijun Wang, Zichao Guo, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* 14 pages 

  Access Model/Code and Paper
Learning Dynamic Routing for Semantic Segmentation

Mar 23, 2020
Yanwei Li, Lin Song, Yukang Chen, Zeming Li, Xiangyu Zhang, Xingang Wang, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2020 as Oral 

  Access Model/Code and Paper
Detection in Crowded Scenes: One Proposal, Multiple Predictions

Mar 20, 2020
Xuangeng Chu, Anlin Zheng, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* 12 pages; 5 figures; 10 tables 

  Access Model/Code and Paper
PointINS: Point-based Instance Segmentation

Mar 13, 2020
Lu Qi, Xiangyu Zhang, Yingcong Chen, Yukang Chen, Jian Sun, Jiaya Jia

* In submission 

  Access Model/Code and Paper
Learning Delicate Local Representations for Multi-Person Pose Estimation

Mar 10, 2020
Yuanhao Cai, Zhicheng Wang, Zhengxiong Luo, Binyi Yin, Angang Du, Haoqian Wang, Xinyu Zhou, Erjin Zhou, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
A Big Data Enabled Channel Model for 5G Wireless Communication Systems

Feb 28, 2020
Jie Huang, Cheng-Xiang Wang, Lu Bai, Jian Sun, Yang Yang, Jie Li, Olav Tirkkonen, Ming-Tuo Zhou


  Access Model/Code and Paper
Towards Stabilizing Batch Statistics in Backward Propagation of Batch Normalization

Jan 19, 2020
Junjie Yan, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Yichen Wei, Jian Sun

* Published in ICLR2020; code: https://github.com/megvii-model/MABN 

  Access Model/Code and Paper
PVN3D: A Deep Point-wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation

Nov 11, 2019
Yisheng He, Wei Sun, Haibin Huang, Jianran Liu, Haoqiang Fan, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Conductor Galloping Prediction on Imbalanced Datasets: SVM with Smart Sampling

Nov 09, 2019
Kui Wang, Jian Sun, Chenye Wu, Yang Yu


  Access Model/Code and Paper
A Statistical Learning Approach to Reactive Power Control in Distribution Systems

Oct 25, 2019
Qiuling Yang, Alireza Sadeghi, Gang Wang, Georgios B. Giannakis, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform

Sep 27, 2019
Lin Song, Yanwei Li, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2019 

  Access Model/Code and Paper
Disentangled Image Matting

Sep 10, 2019
Shaofan Cai, Xiaoshuai Zhang, Haoqiang Fan, Haibin Huang, Jiangyu Liu, Jiaming Liu, Jiaying Liu, Jue Wang, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
HRGE-Net: Hierarchical Relational Graph Embedding Network for Multi-view 3D Shape Recognition

Aug 27, 2019
Xin Wei, Ruixuan Yu, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Single Path One-Shot Neural Architecture Search with Uniform Sampling

Apr 06, 2019
Zichao Guo, Xiangyu Zhang, Haoyuan Mu, Wen Heng, Zechun Liu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
DFANet: Deep Feature Aggregation for Real-Time Semantic Segmentation

Apr 03, 2019
Hanchao Li, Pengfei Xiong, Haoqiang Fan, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Meta-SR: A Magnification-Arbitrary Network for Super-Resolution

Apr 03, 2019
Xuecai Hu, Haoyuan Mu, Xiangyu Zhang, Zilei Wang, Tieniu Tan, Jian Sun

* 10 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper
MetaPruning: Meta Learning for Automatic Neural Network Channel Pruning

Apr 03, 2019
Zechun Liu, Haoyuan Mu, Xiangyu Zhang, Zichao Guo, Xin Yang, Tim Kwang-Ting Cheng, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Perceive Where to Focus: Learning Visibility-aware Part-level Features for Partial Person Re-identification

Apr 01, 2019
Yifan Sun, Qin Xu, Yali Li, Chi Zhang, Yikang Li, Shengjin Wang, Jian Sun

* 8 pages, 5 figures, accepted by CVPR2019 

  Access Model/Code and Paper
Improving Cross-Domain Chinese Word Segmentation with Word Embeddings

Mar 29, 2019
Yuxiao Ye, Yue Zhang, Weikang Li, Likun Qiu, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper