Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Sun

Relieving Long-tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance


Jan 08, 2022
Yin-Yin He, Peizhen Zhang, Xiu-Shen Wei, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection


Dec 27, 2021
Wanwei He, Yinpei Dai, Yinhe Zheng, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Dermot Liu, Peng Jiang, Min Yang, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

* 7 pages, 5 figures. Accepted by AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select the Next Reasonable Mention for Entity Linking


Dec 08, 2021
Jian Sun, Yu Zhou, Chengqing Zong

* Accepted to AAAI-2022 Workshop on Knowledge Discovery from Unstructured Data in Financial Services 

  Access Paper or Ask Questions

XnODR and XnIDR: Two Accurate and Fast Fully Connected Layers For Convolutional Neural Networks


Nov 21, 2021
Jian Sun, Ali Pourramezan Fard, Mohammad H. Mahoor

* 12 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SDCUP: Schema Dependency-Enhanced Curriculum Pre-Training for Table Semantic Parsing


Nov 18, 2021
Bowen Qin, Lihan Wang, Binyuan Hui, Ruiying Geng, Zheng Cao, Min Yang, Jian Sun, Yongbin Li


  Access Paper or Ask Questions

Distributed stochastic proximal algorithm with random reshuffling for non-smooth finite-sum optimization


Nov 06, 2021
Xia Jiang, Xianlin Zeng, Jian Sun, Jie Chen, Lihua Xie

* 15 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Path-Enhanced Multi-Relational Question Answering with Knowledge Graph Embeddings


Oct 29, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Zhongkai Hu, Shibin Yang, Peng Li, Chengyu Wang, Hao Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Instance-Conditional Knowledge Distillation for Object Detection


Oct 25, 2021
Zijian Kang, Peizhen Zhang, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Nanning Zheng

* To appear in NeurIPS 2021, accepted as poster presentation 

  Access Paper or Ask Questions

DialogueCSE: Dialogue-based Contrastive Learning of Sentence Embeddings


Sep 26, 2021
Che Liu, Rui Wang, Jinghua Liu, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* Accepted as Long Paper at "EMNLP,2021" 

  Access Paper or Ask Questions

Partial to Whole Knowledge Distillation: Progressive Distilling Decomposed Knowledge Boosts Student Better


Sep 26, 2021
Xuanyang Zhang, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

LGD: Label-guided Self-distillation for Object Detection


Sep 23, 2021
Peizhen Zhang, Zijian Kang, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Nanning Zheng, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Anchor DETR: Query Design for Transformer-Based Detector


Sep 15, 2021
Yingming Wang, Xiangyu Zhang, Tong Yang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision


Aug 18, 2021
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Extended version of arXiv:2012.00720 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Canonical View Representation for 3D Shape Recognition with Arbitrary Views


Aug 17, 2021
Xin Wei, Yifei Gong, Fudong Wang, Xing Sun, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021


Aug 06, 2021
Zheng Ge, Songtao Liu, Feng Wang, Zeming Li, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Workshop on Autonomous Driving at CVPR 2021: Technical Report for Streaming Perception Challenge


Jul 27, 2021
Songyang Zhang, Lin Song, Songtao Liu, Zheng Ge, Zeming Li, Xuming He, Jian Sun

* Report of the 1st Place of Streaming Perception Challenge(Workshop on Autonomous Driving at CVPR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Hyper-GAN Model for Unpaired Multi-contrast MR Image Translation


Jul 26, 2021
Heran Yang, Jian Sun, Liwei Yang, Zongben Xu

* 11 pages, 4 figures, accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ill-posed Surface Emissivity Retrieval from Multi-Geometry Hyperspectral Images using a Hybrid Deep Neural Network


Jul 17, 2021
Fangcao Xu, Jian Sun, Guido Cervone, Mark Salvador


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

Preview, Attend and Review: Schema-Aware Curriculum Learning for Multi-Domain Dialog State Tracking


Jun 01, 2021
Yinpei Dai, Hangyu Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Xiaodan Zhu

* 7 pages, 2 figures, accepted to ACL21 

  Access Paper or Ask Questions

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging


May 22, 2021
Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

* Accepted by CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Few-Shot Object Detection without Forgetting


May 20, 2021
Zhibo Fan, Yuchen Ma, Zeming Li, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Points as Queries: Weakly Semi-supervised Object Detection by Points


Apr 15, 2021
Liangyu Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

IQDet: Instance-wise Quality Distribution Sampling for Object Detection


Apr 14, 2021
Yuchen Ma, Songtao Liu, Zeming Li, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Jointly Deblur, Demosaick and Denoise Raw Images


Apr 13, 2021
Thomas Eboli, Jian Sun, Jean Ponce


  Access Paper or Ask Questions