Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Self-Evolution Learning for Mixup: Enhance Data Augmentation on Few-Shot Text Classification Tasks


May 22, 2023
Haoqi Zheng, Qihuang Zhong, Liang Ding, Zhiliang Tian, Xin Niu, Dongsheng Li, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Case-Based Reasoning Framework for Adaptive Prompting in Cross-Domain Text-to-SQL


Apr 26, 2023
Chunxi Guo, Zhiliang Tian, Jintao Tang, Pancheng Wang, Zhihua Wen, Kang Yang, Ting Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Hashtag-Guided Low-Resource Tweet Classification


Feb 20, 2023
Shizhe Diao, Sedrick Scott Keh, Liangming Pan, Zhiliang Tian, Yan Song, Tong Zhang

Add code

* WWW 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Progressive Meta-Pooling Learning for Lightweight Image Classification Model


Jan 24, 2023
Peijie Dong, Xin Niu, Zhiliang Tian, Lujun Li, Xiaodong Wang, Zimian Wei, Hengyue Pan, Dongsheng Li

Add code

* 5 pages, 2 figures, ICASSP23 

   Access Paper or Ask Questions

RD-NAS: Enhancing One-shot Supernet Ranking Ability via Ranking Distillation from Zero-cost Proxies


Jan 24, 2023
Peijie Dong, Xin Niu, Lujun Li, Zhiliang Tian, Xiaodong Wang, Zimian Wei, Hengyue Pan, Dongsheng Li

Add code

* 6 pages, 2 figures, 4 tables, ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

StyleFlow: Disentangle Latent Representations via Normalizing Flow for Unsupervised Text Style Transfer


Dec 19, 2022
Kangchen Zhu, Zhiliang Tian, Ruifeng Luo, Xiaoguang Mao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Lifelong Language Learning


Nov 23, 2022
Yingxiu Zhao, Yinhe Zheng, Bowen Yu, Zhiliang Tian, Dongkyu Lee, Jian Sun, Haiyang Yu, Yongbin Li, Nevin L. Zhang

Add code

* EMNLP Findings 2022 Long Paper 

   Access Paper or Ask Questions

Prompt Conditioned VAE: Enhancing Generative Replay for Lifelong Learning in Task-Oriented Dialogue


Oct 14, 2022
Yingxiu Zhao, Yinhe Zheng, Zhiliang Tian, Chang Gao, Bowen Yu, Haiyang Yu, Yongbin Li, Jian Sun, Nevin L. Zhang

Add code

* EMNLP2022 Long Paper (Main Track) 

   Access Paper or Ask Questions

Improving Meta-learning for Low-resource Text Classification and Generation via Memory Imitation


Mar 22, 2022
Yingxiu Zhao, Zhiliang Tian, Huaxiu Yao, Yinhe Zheng, Dongkyu Lee, Yiping Song, Jian Sun, Nevin L. Zhang

Add code

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Enhancing Content Preservation in Text Style Transfer Using Reverse Attention and Conditional Layer Normalization


Aug 01, 2021
Dongkyu Lee, Zhiliang Tian, Lanqing Xue, Nevin L. Zhang

Add code

* Accepted to ACL-IJCNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>