Alert button
Picture for Chengwei Pan

Chengwei Pan

Alert button

AGFSync: Leveraging AI-Generated Feedback for Preference Optimization in Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Jingkun An, Yinghao Zhu, Zongjian Li, Haoran Feng, Bohua Chen, Yemin Shi, Chengwei Pan

Figure 1 for AGFSync: Leveraging AI-Generated Feedback for Preference Optimization in Text-to-Image Generation
Figure 2 for AGFSync: Leveraging AI-Generated Feedback for Preference Optimization in Text-to-Image Generation
Figure 3 for AGFSync: Leveraging AI-Generated Feedback for Preference Optimization in Text-to-Image Generation
Figure 4 for AGFSync: Leveraging AI-Generated Feedback for Preference Optimization in Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

LightM-UNet: Mamba Assists in Lightweight UNet for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Weibin Liao, Yinghao Zhu, Xinyuan Wang, Chengwei Pan, Yasha Wang, Liantao Ma

Figure 1 for LightM-UNet: Mamba Assists in Lightweight UNet for Medical Image Segmentation
Figure 2 for LightM-UNet: Mamba Assists in Lightweight UNet for Medical Image Segmentation
Figure 3 for LightM-UNet: Mamba Assists in Lightweight UNet for Medical Image Segmentation
Figure 4 for LightM-UNet: Mamba Assists in Lightweight UNet for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

REALM: RAG-Driven Enhancement of Multimodal Electronic Health Records Analysis via Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Yinghao Zhu, Changyu Ren, Shiyun Xie, Shukai Liu, Hangyuan Ji, Zixiang Wang, Tao Sun, Long He, Zhoujun Li, Xi Zhu, Chengwei Pan

Viaarxiv icon

Progressive Conservative Adaptation for Evolving Target Domains

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Gangming Zhao, Chaoqi Chen, Wenhao He, Chengwei Pan, Chaowei Fang, Jinpeng Li, Xilin Chen, Yizhou Yu

Viaarxiv icon

Prompting Large Language Models for Zero-Shot Clinical Prediction with Structured Longitudinal Electronic Health Record Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Yinghao Zhu, Zixiang Wang, Junyi Gao, Yuning Tong, Jingkun An, Weibin Liao, Ewen M. Harrison, Liantao Ma, Chengwei Pan

Viaarxiv icon

Leveraging Frequency Domain Learning in 3D Vessel Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Xinyuan Wang, Chengwei Pan, Hongming Dai, Gangming Zhao, Jinpeng Li, Xiao Zhang, Yizhou Yu

Viaarxiv icon

Leveraging Prototype Patient Representations with Feature-Missing-Aware Calibration to Mitigate EHR Data Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Yinghao Zhu, Zixiang Wang, Long He, Shiyun Xie, Zixi Chen, Jingkun An, Liantao Ma, Chengwei Pan

Figure 1 for Leveraging Prototype Patient Representations with Feature-Missing-Aware Calibration to Mitigate EHR Data Sparsity
Figure 2 for Leveraging Prototype Patient Representations with Feature-Missing-Aware Calibration to Mitigate EHR Data Sparsity
Figure 3 for Leveraging Prototype Patient Representations with Feature-Missing-Aware Calibration to Mitigate EHR Data Sparsity
Figure 4 for Leveraging Prototype Patient Representations with Feature-Missing-Aware Calibration to Mitigate EHR Data Sparsity
Viaarxiv icon

M$^3$Fair: Mitigating Bias in Healthcare Data through Multi-Level and Multi-Sensitive-Attribute Reweighting Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Yinghao Zhu, Jingkun An, Enshen Zhou, Lu An, Junyi Gao, Hao Li, Haoran Feng, Bo Hou, Wen Tang, Chengwei Pan, Liantao Ma

Figure 1 for M$^3$Fair: Mitigating Bias in Healthcare Data through Multi-Level and Multi-Sensitive-Attribute Reweighting Method
Viaarxiv icon

Graph Convolution Based Cross-Network Multi-Scale Feature Fusion for Deep Vessel Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2023
Gangming Zhao, Kongming Liang, Chengwei Pan, Fandong Zhang, Xianpeng Wu, Xinyang Hu, Yizhou Yu

Figure 1 for Graph Convolution Based Cross-Network Multi-Scale Feature Fusion for Deep Vessel Segmentation
Figure 2 for Graph Convolution Based Cross-Network Multi-Scale Feature Fusion for Deep Vessel Segmentation
Figure 3 for Graph Convolution Based Cross-Network Multi-Scale Feature Fusion for Deep Vessel Segmentation
Figure 4 for Graph Convolution Based Cross-Network Multi-Scale Feature Fusion for Deep Vessel Segmentation
Viaarxiv icon

Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2022
Chengwei Pan, Baolian Qi, Gangming Zhao, Jiaheng Liu, Chaowei Fang, Dingwen Zhang, Jinpeng Li

Figure 1 for Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network
Figure 2 for Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network
Figure 3 for Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network
Figure 4 for Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network
Viaarxiv icon