Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wen Zhang

Wen Zhang

Zhejiang University

3D-Transformer: Molecular Representation with Transformer in 3D Space


Oct 08, 2021
Fang Wu, Qiang Zhang, Dragomir Radev, Jiyu Cui, Wen Zhang, Huabin Xing, Ningyu Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Perceived Multi-modal Pretraining in E-commerce


Aug 20, 2021
Yushan Zhu, Huaixiao Tou, Wen Zhang, Ganqiang Ye, Hui Chen, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Accepted to ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Billion-scale Pre-trained E-commerce Product Knowledge Graph Model


May 02, 2021
Wen Zhang, Chi-Man Wong, Ganqiang Ye, Bo Wen, Wei Zhang, Huajun Chen

* Paper accepted by ICDE2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph


Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

* Paper is accepted by ICDE2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning Achieves Human-Level Performance in MOBA Games: A Case Study of Honor of Kings


Nov 25, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Peilin Zhao, Fuhao Qiu, Bo Yuan, Wen Zhang, Sheng Chen, Mingfei Sun, Xiaoqian Li, Siqin Li, Jing Liang, Zhenjie Lian, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Logic-guided Semantic Representation Learning for Zero-Shot Relation Classification


Oct 30, 2020
Juan Li, Ruoxu Wang, Ningyu Zhang, Wen Zhang, Fan Yang, Huajun Chen

* Accepted for COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FedE: Embedding Knowledge Graphs in Federated Setting


Oct 24, 2020
Mingyang Chen, Wen Zhang, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

DistilE: Distiling Knowledge Graph Embeddings for Faster and Cheaper Reasoning


Sep 13, 2020
Yushan Zhu, Wen Zhang, Hui Chen, Xu Cheng, Wei Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Negative Transfer: A Survey


Sep 02, 2020
Wen Zhang, Lingfei Deng, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Representation Learning For Multimodal Brain Networks


Jul 19, 2020
Wen Zhang, Liang Zhan, Paul Thompson, Yalin Wang

* 11 pages, 3 figures, MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Entity Summarization with Joint Encoding and Weak Supervision


May 10, 2020
Junyou Li, Gong Cheng, Qingxia Liu, Wen Zhang, Evgeny Kharlamov, Kalpa Gunaratna, Huajun Chen

* 7 pages, accepted to IJCAI-PRICAI 2020 The paper is temporarily withdrawn due to company policies 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Wasserstein Barycenters for Geometric Clustering


Feb 24, 2020
Liang Mi, Tianshu Yu, Jose Bento, Wen Zhang, Baoxin Li, Yalin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Joint Probability Maximum Mean Discrepancy (DJP-MMD) for Domain Adaptation


Jan 14, 2020
Wen Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Transferability versus Discriminability: Joint Probability Distribution Adaptation (JPDA)


Dec 01, 2019
Wen Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Fluency and Faithfulness for Diverse Neural Machine Translation


Nov 30, 2019
Yang Feng, Wanying Xie, Shuhao Gu, Chenze Shao, Wen Zhang, Zhengxin Yang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Predicting microRNA-disease associations from knowledge graph using tensor decomposition with relational constraints


Nov 13, 2019
Feng Huang, Zhankun Xiong, Guan Zhang, Zhouxin Yu, Xinran Xu, Wen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Bidirectional Decoding with Dynamic Target Semantics in Neural Machine Translation


Nov 05, 2019
Yong Shan, Yang Feng, Jinchao Zhang, Fandong Meng, Wen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

PtLnc-BXE: Prediction of plant lncRNAs using a Bagging-XGBoost-ensemble method with multiple features


Nov 01, 2019
Guangyan Zhang, Ziru Liu, Jichen Dai, Zilan Yu, Shuai Liu, Wen Zhang

* 8 pages,5 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Redistribution Mechanism Design on Networks


Oct 21, 2019
Wen Zhang, Dengji Zhao, Hanyu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Manifold Embedded Knowledge Transfer for Brain-Computer Interfaces


Oct 14, 2019
Wen Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Geometric Brain Surface Network For Brain Cortical Parcellation


Sep 13, 2019
Wen Zhang, Yalin Wang

* GLMI in Conjunction with MICCAI 2019 
* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Relational Learning for Few-Shot Link Prediction in Knowledge Graphs


Sep 04, 2019
Mingyang Chen, Wen Zhang, Wei Zhang, Qiang Chen, Huajun Chen

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Training and Inference for Neural Machine Translation


Jun 17, 2019
Wen Zhang, Yang Feng, Fandong Meng, Di You, Qun Liu

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Embedding on Biomedical Networks: Methods, Applications, and Evaluations


Jun 12, 2019
Xiang Yue, Zhen Wang, Jingong Huang, Srinivasan Parthasarathy, Soheil Moosavinasab, Yungui Huang, Simon M. Lin, Wen Zhang, Ping Zhang, Huan Sun

* Preprint submitted to Bioinformatics journal 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Learning of Online Consumer Credit Risk


Jun 05, 2019
Di Wang, Qi Wu, Wen Zhang

* 49 pages, 11 tables, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions