Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Luo Si

GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection


Dec 27, 2021
Wanwei He, Yinpei Dai, Yinhe Zheng, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Dermot Liu, Peng Jiang, Min Yang, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

* 7 pages, 5 figures. Accepted by AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Based Multilingual Language Model


Nov 22, 2021
Linlin Liu, Xin Li, Ruidan He, Lidong Bing, Shafiq Joty, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Visual Question Answering


Nov 19, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Bin Bi, Wei Wang, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Fan Wang, Zheng Cao, Zhicheng Zhang, Qiyu Zhang, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

GlobalWoZ: Globalizing MultiWoZ to Develop Multilingual Task-Oriented Dialogue Systems


Oct 14, 2021
Bosheng Ding, Junjie Hu, Lidong Bing, Sharifah Mahani Aljunied, Shafiq Joty, Luo Si, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

MReD: A Meta-Review Dataset for Controllable Text Generation


Oct 14, 2021
Chenhui Shen, Liying Cheng, Ran Zhou, Lidong Bing, Yang You, Luo Si

* 15 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DialogueCSE: Dialogue-based Contrastive Learning of Sentence Embeddings


Sep 26, 2021
Che Liu, Rui Wang, Jinghua Liu, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* Accepted as Long Paper at "EMNLP,2021" 

  Access Paper or Ask Questions

LightNER: A Lightweight Generative Framework with Prompt-guided Attention for Low-resource NER


Sep 09, 2021
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

MELM: Data Augmentation with Masked Entity Language Modeling for Cross-lingual NER


Aug 31, 2021
Ran Zhou, Ruidan He, Xin Li, Lidong Bing, Erik Cambria, Luo Si, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On the Effectiveness of Adapter-based Tuning for Pretrained Language Model Adaptation


Jun 06, 2021
Ruidan He, Linlin Liu, Hai Ye, Qingyu Tan, Bosheng Ding, Liying Cheng, Jia-Wei Low, Lidong Bing, Luo Si

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Preview, Attend and Review: Schema-Aware Curriculum Learning for Multi-Domain Dialog State Tracking


Jun 01, 2021
Yinpei Dai, Hangyu Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Xiaodan Zhu

* 7 pages, 2 figures, accepted to ACL21 

  Access Paper or Ask Questions

StructuralLM: Structural Pre-training for Form Understanding


May 24, 2021
Chenliang Li, Bin Bi, Ming Yan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si

* Accepted by ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Online Shopping Behaviors as a Proxy for Personal Lifestyle Choices: New Insights into Chronic Disease Prevention Literacy


Apr 30, 2021
Yongzhen Wang, Xiaozhong Liu, Katy Börner, Jun Lin, Yingnan Ju, Changlong Sun, Luo Si

* 35 pages with SI, 5 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction


Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Multi-Sense Cross-Lingual Alignment of Contextual Embeddings


Mar 11, 2021
Linlin Liu, Thien Hai Nguyen, Shafiq Joty, Lidong Bing, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing


Jan 05, 2021
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DAGA: Data Augmentation with a Generation Approach for Low-resource Tagging Tasks


Nov 03, 2020
Bosheng Ding, Linlin Liu, Lidong Bing, Canasai Kruengkrai, Thien Hai Nguyen, Shafiq Joty, Luo Si, Chunyan Miao

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

VECO: Variable Encoder-decoder Pre-training for Cross-lingual Understanding and Generation


Oct 30, 2020
Fuli Luo, Wei Wang, Jiahao Liu, Yijia Liu, Bin Bi, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Graph Empowered Entity Description Generation


Apr 30, 2020
Liying Cheng, Yan Zhang, Dekun Wu, Zhanming Jie, Lidong Bing, Wei Lu, Luo Si

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs


Dec 12, 2019
Menghan Wang, Kun Zhang, Gulin Li, Keping Yang, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Knowing What, How and Why: A Near Complete Solution for Aspect-based Sentiment Analysis


Nov 21, 2019
Haiyun Peng, Lu Xu, Lidong Bing, Fei Huang, Wei Lu, Luo Si

* This paper is accepted in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rumor Detection on Social Media: Datasets, Methods and Opportunities


Nov 17, 2019
Quanzhi Li, Qiong Zhang, Luo Si, Yingchi Liu

* EMNLP 2019 
* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions