Alert button
Picture for Shafiq Joty

Shafiq Joty

Alert button

Learning Planning-based Reasoning by Trajectories Collection and Process Reward Synthesizing

Feb 01, 2024
Fangkai Jiao, Chengwei Qin, Zhengyuan Liu, Nancy F. Chen, Shafiq Joty

Viaarxiv icon

BootPIG: Bootstrapping Zero-shot Personalized Image Generation Capabilities in Pretrained Diffusion Models

Jan 25, 2024
Senthil Purushwalkam, Akash Gokul, Shafiq Joty, Nikhil Naik

Viaarxiv icon

Improving In-context Learning via Bidirectional Alignment

Dec 28, 2023
Chengwei Qin, Wenhan Xia, Fangkai Jiao, Shafiq Joty

Viaarxiv icon

Do LLMs Work on Charts? Designing Few-Shot Prompts for Chart Question Answering and Summarization

Dec 17, 2023
Xuan Long Do, Mohammad Hassanpour, Ahmed Masry, Parsa Kavehzadeh, Enamul Hoque, Shafiq Joty

Viaarxiv icon

ChatGPT's One-year Anniversary: Are Open-Source Large Language Models Catching up?

Dec 05, 2023
Hailin Chen, Fangkai Jiao, Xingxuan Li, Chengwei Qin, Mathieu Ravaut, Ruochen Zhao, Caiming Xiong, Shafiq Joty

Viaarxiv icon

X-InstructBLIP: A Framework for aligning X-Modal instruction-aware representations to LLMs and Emergent Cross-modal Reasoning

Nov 30, 2023
Artemis Panagopoulou, Le Xue, Ning Yu, Junnan Li, Dongxu Li, Shafiq Joty, Ran Xu, Silvio Savarese, Caiming Xiong, Juan Carlos Niebles

Viaarxiv icon

Diffusion Model Alignment Using Direct Preference Optimization

Nov 21, 2023
Bram Wallace, Meihua Dang, Rafael Rafailov, Linqi Zhou, Aaron Lou, Senthil Purushwalkam, Stefano Ermon, Caiming Xiong, Shafiq Joty, Nikhil Naik

Viaarxiv icon

Benchmarking Generation and Evaluation Capabilities of Large Language Models for Instruction Controllable Summarization

Nov 15, 2023
Yixin Liu, Alexander R. Fabbri, Jiawen Chen, Yilun Zhao, Simeng Han, Shafiq Joty, Pengfei Liu, Dragomir Radev, Chien-Sheng Wu, Arman Cohan

Viaarxiv icon

DIVKNOWQA: Assessing the Reasoning Ability of LLMs via Open-Domain Question Answering over Knowledge Base and Text

Oct 31, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Tong Niu, Yao Wan, Philip S. Yu, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Semih Yavuz

Viaarxiv icon