Alert button
Picture for Guohai Xu

Guohai Xu

Alert button

An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation

Nov 13, 2023
Junyang Wang, Yuhang Wang, Guohai Xu, Jing Zhang, Yukai Gu, Haitao Jia, Ming Yan, Ji Zhang, Jitao Sang

Figure 1 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 2 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 3 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 4 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Viaarxiv icon

UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model

Oct 08, 2023
Jiabo Ye, Anwen Hu, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Guohai Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Qi Qian, Ji Zhang, Qin Jin, Liang He, Xin Alex Lin, Fei Huang

Figure 1 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 2 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 3 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 4 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Viaarxiv icon

Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models

Aug 29, 2023
Junyang Wang, Yiyang Zhou, Guohai Xu, Pengcheng Shi, Chenlin Zhao, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Ji Zhang, Jihua Zhu, Jitao Sang, Haoyu Tang

Figure 1 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 2 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 3 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 4 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

CValues: Measuring the Values of Chinese Large Language Models from Safety to Responsibility

Jul 19, 2023
Guohai Xu, Jiayi Liu, Ming Yan, Haotian Xu, Jinghui Si, Zhuoran Zhou, Peng Yi, Xing Gao, Jitao Sang, Rong Zhang, Ji Zhang, Chao Peng, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for CValues: Measuring the Values of Chinese Large Language Models from Safety to Responsibility
Figure 2 for CValues: Measuring the Values of Chinese Large Language Models from Safety to Responsibility
Figure 3 for CValues: Measuring the Values of Chinese Large Language Models from Safety to Responsibility
Figure 4 for CValues: Measuring the Values of Chinese Large Language Models from Safety to Responsibility
Viaarxiv icon

mPLUG-DocOwl: Modularized Multimodal Large Language Model for Document Understanding

Jul 04, 2023
Jiabo Ye, Anwen Hu, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Yuhao Dan, Chenlin Zhao, Guohai Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Qian Qi, Ji Zhang, Fei Huang

Figure 1 for mPLUG-DocOwl: Modularized Multimodal Large Language Model for Document Understanding
Figure 2 for mPLUG-DocOwl: Modularized Multimodal Large Language Model for Document Understanding
Figure 3 for mPLUG-DocOwl: Modularized Multimodal Large Language Model for Document Understanding
Figure 4 for mPLUG-DocOwl: Modularized Multimodal Large Language Model for Document Understanding
Viaarxiv icon

Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks

Jun 07, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Xuan Wu, Ming Yan, Yuan Miao, Jiabo Ye, Guohai Xu, Anwen Hu, Yaya Shi, Guangwei Xu, Chenliang Li, Qi Qian, Maofei Que, Ji Zhang, Xiao Zeng, Fei Huang

Figure 1 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 2 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 3 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 4 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Viaarxiv icon

Distinguish Before Answer: Generating Contrastive Explanation as Knowledge for Commonsense Question Answering

May 21, 2023
Qianglong Chen, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Luo Si, Yin Zhang

Figure 1 for Distinguish Before Answer: Generating Contrastive Explanation as Knowledge for Commonsense Question Answering
Figure 2 for Distinguish Before Answer: Generating Contrastive Explanation as Knowledge for Commonsense Question Answering
Figure 3 for Distinguish Before Answer: Generating Contrastive Explanation as Knowledge for Commonsense Question Answering
Figure 4 for Distinguish Before Answer: Generating Contrastive Explanation as Knowledge for Commonsense Question Answering
Viaarxiv icon

AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference

May 13, 2023
Qianglong Chen, Feng Ji, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

Figure 1 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 2 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 3 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 4 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Viaarxiv icon

ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human

Apr 28, 2023
Junfeng Tian, Hehong Chen, Guohai Xu, Ming Yan, Xing Gao, Jianhai Zhang, Chenliang Li, Jiayi Liu, Wenshen Xu, Haiyang Xu, Qi Qian, Wei Wang, Qinghao Ye, Jiejing Zhang, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 2 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 3 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 4 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Viaarxiv icon