Alert button
Picture for Haoran Li

Haoran Li

Alert button

DreamScene: 3D Gaussian-based Text-to-3D Scene Generation via Formation Pattern Sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Haoran Li, Haolin Shi, Wenli Zhang, Wenjun Wu, Yong Liao, Lin Wang, Lik-hang Lee, Pengyuan Zhou

Viaarxiv icon

LITE: Modeling Environmental Ecosystems with Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Haoran Li, Junqi Liu, Zexian Wang, Shiyuan Luo, Xiaowei Jia, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

SDPL: Shifting-Dense Partition Learning for UAV-View Geo-Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Quan Chen, Tingyu Wang, Zihao Yang, Haoran Li, Rongfeng Lu, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Chenggang Yan

Viaarxiv icon

FedCQA: Answering Complex Queries on Multi-Source Knowledge Graphs via Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Qi Hu, Weifeng Jiang, Haoran Li, Zihao Wang, Jiaxin Bai, Qianren Mao, Yangqiu Song, Lixin Fan, Jianxin Li

Viaarxiv icon

Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Haoran Li, Qingxiu Dong, Zhengyang Tang, Chaojun Wang, Xingxing Zhang, Haoyang Huang, Shaohan Huang, Xiaolong Huang, Zeqiang Huang, Dongdong Zhang, Yuxian Gu, Xin Cheng, Xun Wang, Si-Qing Chen, Li Dong, Wei Lu, Zhifang Sui, Benyou Wang, Wai Lam, Furu Wei

Viaarxiv icon

FDNet: Frequency Domain Denoising Network For Cell Segmentation in Astrocytes Derived From Induced Pluripotent Stem Cells

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Haoran Li, Jiahua Shi, Huaming Chen, Bo Du, Simon Maksour, Gabrielle Phillips, Mirella Dottori, Jun Shen

Viaarxiv icon

Towards Optimal Adversarial Robust Q-learning with Bellman Infinity-error

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Haoran Li, Zicheng Zhang, Wang Luo, Congying Han, Yudong Hu, Tiande Guo, Shichen Liao

Viaarxiv icon

MagicTac: A Novel High-Resolution 3D Multi-layer Grid-Based Tactile Sensor

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Wen Fan, Haoran Li, Dandan Zhang

Viaarxiv icon

FM3Q: Factorized Multi-Agent MiniMax Q-Learning for Two-Team Zero-Sum Markov Game

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Guangzheng Hu, Yuanheng Zhu, Haoran Li, Dongbin Zhao

Viaarxiv icon

ViTacTip: Design and Verification of a Novel Biomimetic Physical Vision-Tactile Fusion Sensor

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Wen Fan, Haoran Li, Weiyong Si, Shan Luo, Nathan Lepora, Dandan Zhang

Viaarxiv icon