Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kaichun Mo

Learning to Regrasp by Learning to Place


Sep 18, 2021
Shuo Cheng, Kaichun Mo, Lin Shao

* Accepted to Conference on Robot Learning (CoRL) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

O2O-Afford: Annotation-Free Large-Scale Object-Object Affordance Learning


Jun 29, 2021
Kaichun Mo, Yuzhe Qin, Fanbo Xiang, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

VAT-Mart: Learning Visual Action Trajectory Proposals for Manipulating 3D ARTiculated Objects


Jun 28, 2021
Ruihai Wu, Yan Zhao, Kaichun Mo, Zizheng Guo, Yian Wang, Tianhao Wu, Qingnan Fan, Xuelin Chen, Leonidas Guibas, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Where2Act: From Pixels to Actions for Articulated 3D Objects


Jan 07, 2021
Kaichun Mo, Leonidas Guibas, Mustafa Mukadam, Abhinav Gupta, Shubham Tulsiani


  Access Paper or Ask Questions

Compositionally Generalizable 3D Structure Prediction


Dec 04, 2020
Songfang Han, Jiayuan Gu, Kaichun Mo, Li Yi, Siyu Hu, Xuejin Chen, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

DSM-Net: Disentangled Structured Mesh Net for Controllable Generation of Fine Geometry


Aug 14, 2020
Jie Yang, Kaichun Mo, Yu-Kun Lai, Leonidas J. Guibas, Lin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Generative 3D Part Assembly via Dynamic Graph Learning


Jun 14, 2020
Jialei Huang, Guanqi Zhan, Qingnan Fan, Kaichun Mo, Lin Shao, Baoquan Chen, Leonidas Guibas, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Sampling in 3D Point Cloud Generative Adversarial Networks


Jun 12, 2020
He Wang, Zetian Jiang, Li Yi, Kaichun Mo, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Learning 3D Part Assembly from a Single Image


Mar 24, 2020
Yichen Li, Kaichun Mo, Lin Shao, Minhyuk Sung, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

PT2PC: Learning to Generate 3D Point Cloud Shapes from Part Tree Conditions


Mar 19, 2020
Kaichun Mo, He Wang, Xinchen Yan, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

SAPIEN: A SimulAted Part-based Interactive ENvironment


Mar 19, 2020
Fanbo Xiang, Yuzhe Qin, Kaichun Mo, Yikuan Xia, Hao Zhu, Fangchen Liu, Minghua Liu, Hanxiao Jiang, Yifu Yuan, He Wang, Li Yi, Angel X. Chang, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Group: A Bottom-Up Framework for 3D Part Discovery in Unseen Categories


Feb 16, 2020
Tiange Luo, Kaichun Mo, Zhiao Huang, Jiarui Xu, Siyu Hu, Liwei Wang, Hao Su

* Accepted by ICLR2020 

  Access Paper or Ask Questions

StructEdit: Learning Structural Shape Variations


Nov 25, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

StructureNet: Hierarchical Graph Networks for 3D Shape Generation


Aug 01, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding


Dec 06, 2018
Kaichun Mo, Shilin Zhu, Angel X. Chang, Li Yi, Subarna Tripathi, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

The AdobeIndoorNav Dataset: Towards Deep Reinforcement Learning based Real-world Indoor Robot Visual Navigation


Feb 24, 2018
Kaichun Mo, Haoxiang Li, Zhe Lin, Joon-Young Lee


  Access Paper or Ask Questions

PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation


Apr 10, 2017
Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, Leonidas J. Guibas

* CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions