Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Distributed Stochastic Consensus Optimization with Momentum for Nonconvex Nonsmooth Problems

Nov 10, 2020
Zhiguo Wang, Jiawei Zhang, Tsung-Hui Chang, Jian Li, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Single-Loop Smoothed Gradient Descent-Ascent Algorithm for Nonconvex-Concave Min-Max Problems

Oct 29, 2020
Jiawei Zhang, Peijun Xiao, Ruoyu Sun, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Sub-graph Contrast for Scalable Self-Supervised Graph Representation Learning

Oct 08, 2020
Yizhu Jiao, Yun Xiong, Jiawei Zhang, Yao Zhang, Tianqi Zhang, Yangyong Zhu

* To appear at ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientFCN: Holistically-guided Decoding for Semantic Segmentation

Aug 27, 2020
Jianbo Liu, Junjun He, Jiawei Zhang, Jimmy S. Ren, Hongsheng Li

* Accepted in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution

Jun 30, 2020
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

G5: A Universal GRAPH-BERT for Graph-to-Graph Transfer and Apocalypse Learning

Jun 11, 2020
Jiawei Zhang

* Keywords: Graph-Bert; Representation Learning; Apocalypse Learning; Transfer Learning; Graph Mining; Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Reinforced Agent for Flexible Exposure Bracketing Selection

May 26, 2020
Zhouxia Wang, Jiawei Zhang, Mude Lin, Jiong Wang, Ping Luo, Jimmy Ren

* to be published in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CG-BERT: Conditional Text Generation with BERT for Generalized Few-shot Intent Detection

Apr 04, 2020
Congying Xia, Chenwei Zhang, Hoang Nguyen, Jiawei Zhang, Philip Yu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Blind Video Super-resolution

Mar 10, 2020
Jinshan Pan, Songsheng Cheng, Jiawei Zhang, Jinhui Tang


  Access Paper or Ask Questions

Ripple Walk Training: A Subgraph-based training framework for Large and Deep Graph Neural Network

Mar 05, 2020
Jiyang Bai, Yuxiang Ren, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Distance Metric Learning with Graph-Bert

Feb 09, 2020
Jiawei Zhang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Segmented Graph-Bert for Graph Instance Modeling

Feb 09, 2020
Jiawei Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HGAT: Hierarchical Graph Attention Network for Fake News Detection

Feb 05, 2020
Yuxiang Ren, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Bert: Only Attention is Needed for Learning Graph Representations

Jan 22, 2020
Jiawei Zhang, Haopeng Zhang, Congying Xia, Li Sun

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Get Rid of Suspended Animation Problem: Deep Diffusive Neural Network on Graph Semi-Supervised Classification

Jan 22, 2020
Jiawei Zhang

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Deep Graph Infomax

Nov 19, 2019
Yuxiang Ren, Bo Liu, Chao Huang, Peng Dai, Liefeng Bo, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Binary Regression Adaptive Goodness-of-fit Test (BAGofT)

Nov 08, 2019
Jiawei Zhang, Jie Ding, Yuhong Yang


  Access Paper or Ask Questions

JSCN: Joint Spectral Convolutional Network for Cross Domain Recommendation

Oct 18, 2019
Zhiwei Liu, Lei Zheng, Jiawei Zhang, Jiayu Han, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

GResNet: Graph Residual Network for Reviving Deep GNNs from Suspended Animation

Sep 24, 2019
Jiawei Zhang, Lin Meng

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GRESNET: Graph Residuals for Reviving Deep Graph Neural Nets from Suspended Animation

Sep 12, 2019
Jiawei Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Small Graph and Giant Network Representation Learning: An Overview

Aug 01, 2019
Jiawei Zhang

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions

BGADAM: Boosting based Genetic-Evolutionary ADAM for Convolutional Neural Network Optimization

Jul 26, 2019
Jiyang Bai, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DEAM: Accumulated Momentum with Discriminative Weight for Stochastic Optimization

Jul 25, 2019
Jiyang Bai, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Lasso for Dynamic Network Regression

Jul 25, 2019
Yixin Chen, Lin Meng, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

IsoNN: Isomorphic Neural Network for Graph Representation Learning and Classification

Jul 22, 2019
Lin Meng, Jiawei Zhang

* 10 pages, 5 figures, submitted to NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A General $\mathcal{O}(n^2)$ Hyper-Parameter Optimization for Gaussian Process Regression with Cross-Validation and Non-linearly Constrained ADMM

Jun 07, 2019
Linning Xu, Feng Yin, Jiawei Zhang, Zhi-Quan Luo, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions