Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiawei Zhang

ObjectAug: Object-level Data Augmentation for Semantic Image Segmentation


Jan 30, 2021
Jiawei Zhang, Yanchun Zhang, Xiaowei Xu

* 8 pages, 7 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Active Learning based Heterogeneous Graph Neural Network for Fake News Detection


Jan 27, 2021
Yuxiang Ren, Bo Wang, Jiawei Zhang, Yi Chang

* Accepted by ICDM 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.04397 

  Access Paper or Ask Questions

Label Contrastive Coding based Graph Neural Network for Graph Classification


Jan 14, 2021
Yuxiang Ren, Jiyang Bai, Jiawei Zhang

* Accept by DASFAA'21 

  Access Paper or Ask Questions

Online Stochastic Optimization with Wasserstein Based Non-stationarity


Dec 23, 2020
Jiashuo Jiang, Xiaocheng Li, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Distributed Stochastic Consensus Optimization with Momentum for Nonconvex Nonsmooth Problems


Nov 10, 2020
Zhiguo Wang, Jiawei Zhang, Tsung-Hui Chang, Jian Li, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Single-Loop Smoothed Gradient Descent-Ascent Algorithm for Nonconvex-Concave Min-Max Problems


Oct 29, 2020
Jiawei Zhang, Peijun Xiao, Ruoyu Sun, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Sub-graph Contrast for Scalable Self-Supervised Graph Representation Learning


Oct 08, 2020
Yizhu Jiao, Yun Xiong, Jiawei Zhang, Yao Zhang, Tianqi Zhang, Yangyong Zhu

* To appear at ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientFCN: Holistically-guided Decoding for Semantic Segmentation


Aug 27, 2020
Jianbo Liu, Junjun He, Jiawei Zhang, Jimmy S. Ren, Hongsheng Li

* Accepted in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution


Jun 30, 2020
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

G5: A Universal GRAPH-BERT for Graph-to-Graph Transfer and Apocalypse Learning


Jun 11, 2020
Jiawei Zhang

* Keywords: Graph-Bert; Representation Learning; Apocalypse Learning; Transfer Learning; Graph Mining; Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Reinforced Agent for Flexible Exposure Bracketing Selection


May 26, 2020
Zhouxia Wang, Jiawei Zhang, Mude Lin, Jiong Wang, Ping Luo, Jimmy Ren

* to be published in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CG-BERT: Conditional Text Generation with BERT for Generalized Few-shot Intent Detection


Apr 04, 2020
Congying Xia, Chenwei Zhang, Hoang Nguyen, Jiawei Zhang, Philip Yu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Blind Video Super-resolution


Mar 10, 2020
Jinshan Pan, Songsheng Cheng, Jiawei Zhang, Jinhui Tang


  Access Paper or Ask Questions

Ripple Walk Training: A Subgraph-based training framework for Large and Deep Graph Neural Network


Mar 05, 2020
Jiyang Bai, Yuxiang Ren, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Distance Metric Learning with Graph-Bert


Feb 09, 2020
Jiawei Zhang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Segmented Graph-Bert for Graph Instance Modeling


Feb 09, 2020
Jiawei Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HGAT: Hierarchical Graph Attention Network for Fake News Detection


Feb 05, 2020
Yuxiang Ren, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Bert: Only Attention is Needed for Learning Graph Representations


Jan 22, 2020
Jiawei Zhang, Haopeng Zhang, Congying Xia, Li Sun

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Get Rid of Suspended Animation Problem: Deep Diffusive Neural Network on Graph Semi-Supervised Classification


Jan 22, 2020
Jiawei Zhang

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Deep Graph Infomax


Nov 19, 2019
Yuxiang Ren, Bo Liu, Chao Huang, Peng Dai, Liefeng Bo, Jiawei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Binary Regression Adaptive Goodness-of-fit Test (BAGofT)


Nov 08, 2019
Jiawei Zhang, Jie Ding, Yuhong Yang


  Access Paper or Ask Questions

JSCN: Joint Spectral Convolutional Network for Cross Domain Recommendation


Oct 18, 2019
Zhiwei Liu, Lei Zheng, Jiawei Zhang, Jiayu Han, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

GResNet: Graph Residual Network for Reviving Deep GNNs from Suspended Animation


Sep 24, 2019
Jiawei Zhang, Lin Meng

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GRESNET: Graph Residuals for Reviving Deep Graph Neural Nets from Suspended Animation


Sep 12, 2019
Jiawei Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Small Graph and Giant Network Representation Learning: An Overview


Aug 01, 2019
Jiawei Zhang

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions