Alert button
Picture for Jianxin Ma

Jianxin Ma

Alert button

Let LLMs Take on the Latest Challenges! A Chinese Dynamic Question Answering Benchmark

Feb 29, 2024
Zhikun Xu, Yinghui Li, Ruixue Ding, Xinyu Wang, Boli Chen, Yong Jiang, Xiaodong Deng, Jianxin Ma, Hai-Tao Zheng, Wenlian Lu, Pengjun Xie, Chang Zhou, Fei Huang

Viaarxiv icon

Controllable 3D Face Generation with Conditional Style Code Diffusion

Jan 11, 2024
Xiaolong Shen, Jianxin Ma, Chang Zhou, Zongxin Yang

Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

JOTR: 3D Joint Contrastive Learning with Transformers for Occluded Human Mesh Recovery

Aug 17, 2023
Jiahao Li, Zongxin Yang, Xiaohan Wang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Yi Yang

Viaarxiv icon

TransHuman: A Transformer-based Human Representation for Generalizable Neural Human Rendering

Jul 23, 2023
Xiao Pan, Zongxin Yang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Yi Yang

Figure 1 for TransHuman: A Transformer-based Human Representation for Generalizable Neural Human Rendering
Figure 2 for TransHuman: A Transformer-based Human Representation for Generalizable Neural Human Rendering
Figure 3 for TransHuman: A Transformer-based Human Representation for Generalizable Neural Human Rendering
Figure 4 for TransHuman: A Transformer-based Human Representation for Generalizable Neural Human Rendering
Viaarxiv icon

Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation

Mar 26, 2023
Xiaolong Shen, Zongxin Yang, Xiaohan Wang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Yi Yang

Figure 1 for Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 2 for Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 3 for Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 4 for Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon

OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models

Dec 08, 2022
Jinze Bai, Rui Men, Hao Yang, Xuancheng Ren, Kai Dang, Yichang Zhang, Xiaohuan Zhou, Peng Wang, Sinan Tan, An Yang, Zeyu Cui, Yu Han, Shuai Bai, Wenbin Ge, Jianxin Ma, Junyang Lin, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 2 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 3 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 4 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Viaarxiv icon

Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis

Dec 06, 2022
Jianxin Ma, Shuai Bai, Chang Zhou

Figure 1 for Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis
Figure 2 for Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis
Figure 3 for Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis
Figure 4 for Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis
Viaarxiv icon