Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiang Bian

Instance-wise Graph-based Framework for Multivariate Time Series Forecasting


Sep 14, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Clinical Relation Extraction Using Transformer-based Models


Aug 16, 2021
Xi Yang, Zehao Yu, Yi Guo, Jiang Bian, Yonghui Wu

* 1 Figure; 29 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Explaining Algorithmic Fairness Through Fairness-Aware Causal Path Decomposition


Aug 11, 2021
Weishen Pan, Sen Cui, Jiang Bian, Changshui Zhang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Study of Social and Behavioral Determinants of Health in Lung Cancer Patients Using Transformers-based Natural Language Processing Models


Aug 10, 2021
Zehao Yu, Xi Yang, Chong Dang, Songzi Wu, Prakash Adekkanattu, Jyotishman Pathak, Thomas J. George, William R. Hogan, Yi Guo, Jiang Bian, Yonghui Wu

* 9 pages; 2 figures, 4 tables, AMIA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Assessing putative bias in prediction of anti-microbial resistance from real-world genotyping data under explicit causal assumptions


Jul 23, 2021
Mattia Prosperi, Simone Marini, Christina Boucher, Jiang Bian

* In DSHealth '21] Joint KDD 2021 Health Day and 2021 KDD Workshop on Applied Data Science for Healthcare, Aug 14--18, 2021, Virtual, 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Risk Model: A Deep Learning Solution for Mining Latent Risk Factors to Improve Covariance Matrix Estimation


Jul 12, 2021
Hengxu Lin, Dong Zhou, Weiqing Liu, Jiang Bian


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multiple Stock Trading Patterns with Temporal Routing Adaptor and Optimal Transport


Jun 25, 2021
Hengxu Lin, Dong Zhou, Weiqing Liu, Jiang Bian

* Accepted by KDD 2021 (research track) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Models in Detection of Dietary Supplement Adverse Event Signals from Twitter


Jun 21, 2021
Yefeng Wang, Yunpeng Zhao, Jiang Bian, Rui Zhang

* 1 Figure, 6 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Subdomain Adaptation Network for Image Classification


Jun 17, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, Qing He

* published on TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

A Conversational Agent System for Dietary Supplements Use


Apr 04, 2021
Esha Singh, Anu Bompelli, Ruyuan Wan, Jiang Bian, Serguei Pakhomov, Rui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deep Learning: Interpretations, Interpretability, Trustworthiness, and Beyond


Mar 19, 2021
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Xingjian Li, Xuanyu Wu, Xiao Zhang, Ji Liu, Jiang Bian, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Model Complexity of Deep Learning: A Survey


Mar 08, 2021
Xia Hu, Lingyang Chu, Jian Pei, Weiqing Liu, Jiang Bian


  Access Paper or Ask Questions

REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting


Feb 19, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Chang Xu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Applications of artificial intelligence in drug development using real-world data


Feb 02, 2021
Zhaoyi Chen, Xiong Liu, William Hogan, Elizabeth Shenkman, Jiang Bian

* Drug Discovery Today 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Policy Learning with Pre-trained Heterogeneous Observation Representations


Dec 24, 2020
Wenlei Shi, Xinran Wei, Jia Zhang, Xiaoyuan Ni, Arthur Jiang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu

* accepted as an oral paper in AAMAS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ADD: Augmented Disentanglement Distillation Framework for Improving Stock Trend Forecasting


Dec 11, 2020
Hongshun Tang, Lijun Wu, Weiqing Liu, Jiang Bian


  Access Paper or Ask Questions

COSEA: Convolutional Code Search with Layer-wise Attention


Oct 19, 2020
Hao Wang, Jia Zhang, Yingce Xia, Jiang Bian, Chao Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler


Oct 17, 2020
Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, Yi Chang

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform


Sep 22, 2020
Xiao Yang, Weiqing Liu, Dong Zhou, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation


Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions


Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MC-BERT: Efficient Language Pre-Training via a Meta Controller


Jun 16, 2020
Zhenhui Xu, Linyuan Gong, Guolin Ke, Di He, Shuxin Zheng, Liwei Wang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Measuring Model Complexity of Neural Networks with Curve Activation Functions


Jun 16, 2020
Xia Hu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Pei

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Invertible Image Rescaling


May 12, 2020
Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions