Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Yang

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 17, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models Competition


Oct 15, 2021
Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Jiayu Tang, Yuefeng Chen, XiaoFeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Ye Liu, Qilong Zhang, Lianli Gao, Yunrui Yu, Xitong Gao, Zhe Zhao, Daquan Lin, Jiadong Lin, Chuanbiao Song, Zihao Wang, Zhennan Wu, Yang Guo, Jiequan Cui, Xiaogang Xu, Pengguang Chen

* Competition Report 

  Access Paper or Ask Questions

Model-Agnostic Meta-Attack: Towards Reliable Evaluation of Adversarial Robustness


Oct 13, 2021
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Contour for Object Detection


Sep 30, 2021
Yichi Zhang, Zijian Zhu, Xiao Yang, Jun Zhu

* Accepted by ICML2021 Workshop on Adversarial Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Using Pause Information for More Accurate Entity Recognition


Sep 27, 2021
Sahas Dendukuri, Pooja Chitkara, Joel Ruben Antony Moniz, Xiao Yang, Manos Tsagkias, Stephen Pulman

* Accepted at the 3rd Workshop on NLP for Conversational AI (EMNLP 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Query2Label: A Simple Transformer Way to Multi-Label Classification


Jul 22, 2021
Shilong Liu, Lei Zhang, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Transferability of Targeted Adversarial Examples via Hierarchical Generative Networks


Jul 05, 2021
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Accumulative Poisoning Attacks on Real-time Data


Jun 18, 2021
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Memorization in Adversarial Training


Jun 03, 2021
Yinpeng Dong, Ke Xu, Xiao Yang, Tianyu Pang, Zhijie Deng, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Part Segmentation through Disentangling Appearance and Shape


May 26, 2021
Shilong Liu, Lei Zhang, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis


Apr 12, 2021
Xiaoyu Xiang, Ding Liu, Xiao Yang, Yiheng Zhu, Xiaohui Shen, Jan P. Allebach

* 19 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PointShuffleNet: Learning Non-Euclidean Features with Homotopy Equivalence and Mutual Information


Mar 31, 2021
Linchao He, Mengting Luo, Dejun Zhang, Xiao Yang, Hu Chen, Yi Zhang

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LiBRe: A Practical Bayesian Approach to Adversarial Detection


Mar 27, 2021
Zhijie Deng, Xiao Yang, Shizhen Xu, Hang Su, Jun Zhu

* IEEE/ CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Black-box Detection of Backdoor Attacks with Limited Information and Data


Mar 24, 2021
Yinpeng Dong, Xiao Yang, Zhijie Deng, Tianyu Pang, Zihao Xiao, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Network Topology Inference via Structured Fusion Regularization


Mar 08, 2021
Yanli Yuan, De Wen Soh, Xiao Yang, Kun Guo, Tony Q. S. Quek


  Access Paper or Ask Questions

BayesAdapter: Being Bayesian, Inexpensively and Robustly, via Bayeisan Fine-tuning


Oct 05, 2020
Zhijie Deng, Xiao Yang, Hao Zhang, Yinpeng Dong, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Adversarial Training


Oct 01, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform


Sep 22, 2020
Xiao Yang, Weiqing Liu, Dong Zhou, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Delving into the Adversarial Robustness on Face Recognition


Jul 08, 2020
Xiao Yang, Dingcheng Yang, Yinpeng Dong, Wenjian Yu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Noise-robust Named Entity Understanding for Virtual Assistants


May 29, 2020
Deepak Muralidharan, Joel Ruben Antony Moniz, Sida Gao, Xiao Yang, Lin Li, Justine Kao, Stephen Pulman, Atish Kothari, Ray Shen, Yinying Pan, Vivek Kaul, Mubarak Seyed Ibrahim, Gang Xiang, Nan Dun, Yidan Zhou, Andy O, Yuan Zhang, Pooja Chitkara Xuan Wang, Alkesh Patel, Kushal Tayal, Roger Zheng, Peter Grasch, Jason Williams

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Privacy Protection by Generating Adversarial Identity Masks


Mar 15, 2020
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Jun Zhu, Hang Su

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Training with Hypersphere Embedding


Feb 20, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Adversarial Robustness


Dec 26, 2019
Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Tianyu Pang, Hang Su, Zihao Xiao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Design and Interpretation of Universal Adversarial Patches in Face Detection


Nov 30, 2019
Xiao Yang, Fangyun Wei, Hongyang Zhang, Xiang Ming, Jun Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging User Engagement Signals For Entity Labeling in a Virtual Assistant


Sep 18, 2019
Deepak Muralidharan, Justine Kao, Xiao Yang, Lin Li, Lavanya Viswanathan, Mubarak Seyed Ibrahim, Kevin Luikens, Stephen Pulman, Ashish Garg, Atish Kothari, Jason Williams

* NeurIPS 2018 Conversational AI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AiAds: Automated and Intelligent Advertising System for Sponsored Search


Jul 28, 2019
Xiao Yang, Daren Sun, Ruiwei Zhu, Tao Deng, Zhi Guo, Jiao Ding, Shouke Qin, Zongyao Ding, Yanfeng Zhu

* Accepted at ACM KDD 2019. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1701.05946 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

TextContourNet: a Flexible and Effective Framework for Improving Scene Text Detection Architecture with a Multi-task Cascade


Sep 09, 2018
Dafang He, Xiao Yang, Daniel Kifer, C. Lee Giles

* 9 pages(including references) 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training for Community Question Answer Selection Based on Multi-scale Matching


Apr 22, 2018
Xiao Yang, Miaosen Wang, Wei Wang, Madian Khabsa, Ahmed Awadallah


  Access Paper or Ask Questions

Text Extraction and Retrieval from Smartphone Screenshots: Building a Repository for Life in Media


Jan 04, 2018
Agnese Chiatti, Mu Jung Cho, Anupriya Gagneja, Xiao Yang, Miriam Brinberg, Katie Roehrick, Sagnik Ray Choudhury, Nilam Ram, Byron Reeves, C. Lee Giles


  Access Paper or Ask Questions

Fast Predictive Simple Geodesic Regression


Nov 15, 2017
Zhipeng Ding, Greg Fleishman, Xiao Yang, Paul Thompson, Roland Kwitt, Marc Niethammer

* 19 pages, 10 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions