Alert button
Picture for Xiao Yang

Xiao Yang

Alert button

Your Diffusion Model is Secretly a Certifiably Robust Classifier

Feb 13, 2024
Huanran Chen, Yinpeng Dong, Shitong Shao, Zhongkai Hao, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu

Viaarxiv icon

Diffusion Model with Perceptual Loss

Jan 03, 2024
Shanchuan Lin, Xiao Yang

Viaarxiv icon

On the Promises and Challenges of Multimodal Foundation Models for Geographical, Environmental, Agricultural, and Urban Planning Applications

Dec 23, 2023
Chenjiao Tan, Qian Cao, Yiwei Li, Jielu Zhang, Xiao Yang, Huaqin Zhao, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Hao Yang, Nemin Wu, Tao Tang, Xinyue Ye, Lilong Chai, Ninghao Liu, Changying Li, Lan Mu, Tianming Liu, Gengchen Mai

Viaarxiv icon

Towards Transferable Targeted 3D Adversarial Attack in the Physical World

Dec 15, 2023
Yao Huang, Yinpeng Dong, Shouwei Ruan, Xiao Yang, Hang Su, Xingxing Wei

Figure 1 for Towards Transferable Targeted 3D Adversarial Attack in the Physical World
Figure 2 for Towards Transferable Targeted 3D Adversarial Attack in the Physical World
Figure 3 for Towards Transferable Targeted 3D Adversarial Attack in the Physical World
Figure 4 for Towards Transferable Targeted 3D Adversarial Attack in the Physical World
Viaarxiv icon

YOLO-OB: An improved anchor-free real-time multiscale colon polyp detector in colonoscopy

Dec 14, 2023
Xiao Yang, Enmin Song, Guangzhi Ma, Yunfeng Zhu, Dongming Yu, Bowen Ding, Xianyuan Wang

Figure 1 for YOLO-OB: An improved anchor-free real-time multiscale colon polyp detector in colonoscopy
Figure 2 for YOLO-OB: An improved anchor-free real-time multiscale colon polyp detector in colonoscopy
Figure 3 for YOLO-OB: An improved anchor-free real-time multiscale colon polyp detector in colonoscopy
Figure 4 for YOLO-OB: An improved anchor-free real-time multiscale colon polyp detector in colonoscopy
Viaarxiv icon

Evil Geniuses: Delving into the Safety of LLM-based Agents

Nov 20, 2023
Yu Tian, Xiao Yang, Jingyuan Zhang, Yinpeng Dong, Hang Su

Viaarxiv icon

MagicDance: Realistic Human Dance Video Generation with Motions & Facial Expressions Transfer

Nov 18, 2023
Di Chang, Yichun Shi, Quankai Gao, Jessica Fu, Hongyi Xu, Guoxian Song, Qing Yan, Xiao Yang, Mohammad Soleymani

Viaarxiv icon

Leveraging Large Language Model for Automatic Evolving of Industrial Data-Centric R&D Cycle

Oct 17, 2023
Xu Yang, Xiao Yang, Weiqing Liu, Jinhui Li, Peng Yu, Zeqi Ye, Jiang Bian

Viaarxiv icon

How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?

Sep 21, 2023
Yinpeng Dong, Huanran Chen, Jiawei Chen, Zhengwei Fang, Xiao Yang, Yichi Zhang, Yu Tian, Hang Su, Jun Zhu

Figure 1 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 2 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 3 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 4 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Viaarxiv icon