Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junjie Huang

WhiteningBERT: An Easy Unsupervised Sentence Embedding Approach


Apr 09, 2021
Junjie Huang, Duyu Tang, Wanjun Zhong, Shuai Lu, Linjun Shou, Ming Gong, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

SIMPLE: SIngle-network with Mimicking and Point Learning for Bottom-up Human Pose Estimation


Apr 07, 2021
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Jiwen Lu, Junjie Huang, Guan Huang, Jie Zhou

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition


Mar 06, 2021
Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du, Jie Zhou

* Accepted by CVPR2021. Benchmark website is https://www.face-benchmark.org 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

SDGNN: Learning Node Representation for Signed Directed Networks


Jan 07, 2021
Junjie Huang, Huawei Shen, Liang Hou, Xueqi Cheng

* Accepted and to appear at AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Compensation Tracker: Data Association Method for Lost Object


Aug 31, 2020
Zhibo Zou, Junjie Huang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Robust Human Pose Estimator: Pay Attention to the Constraint Cue


Aug 17, 2020
Junjie Huang, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.07524 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Consistency based Graph Neural Networks for Semi-supervised Node Classification


Jul 27, 2020
Bingbing Xu, Junjie Huang, Liang Hou, Huawei Shen, Jinhua Gao, Xueqi Cheng

* SIGIR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recover Reasoning Chains for Multi-Hop Question Answering via Cooperative Games


Apr 06, 2020
Yufei Feng, Mo Yu, Wenhan Xiong, Xiaoxiao Guo, Junjie Huang, Shiyu Chang, Murray Campbell, Michael Greenspan, Xiaodan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Details: Delving into Unbiased Data Processing for Human Pose Estimation


Nov 18, 2019
Junjie Huang, Zheng Zhu, Feng Guo, Guan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage HRNet: Multiple Stage High-Resolution Network for Human Pose Estimation


Oct 14, 2019
Junjie Huang, Zheng Zhu, Guan Huang

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Semantic Compositionality with Sememe Knowledge


Jul 10, 2019
Fanchao Qi, Junjie Huang, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Qun Liu, Maosong Sun

* To appear at ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Signed Graph Attention Networks


Jun 26, 2019
Junjie Huang, Huawei Shen, Liang Hou, Xueqi Cheng

* Accepted and to appear at ICANN2019 

  Access Paper or Ask Questions

COS960: A Chinese Word Similarity Dataset of 960 Word Pairs


Jun 01, 2019
Junjie Huang, Fanchao Qi, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* initial commit, unfinished yet 

  Access Paper or Ask Questions

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos


Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Optical Flow Based Motion Detection Method for Non-stationary Scenes


Nov 21, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Zheng Zhu, Jiagang Zhu

* 6 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1807.04890 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Flow Based Online Moving Foreground Analysis


Nov 18, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Zheng Zhu, Jiagang Zhu

* 6pages 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Flow Based Real-time Moving Object Detection in Unconstrained Scenes


Jul 13, 2018
Junjie Huang, Wei Zou, Jiagang Zhu, Zheng Zhu

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions