Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sheng Liu

Uncertainty Detection in EEG Neural Decoding Models


Dec 28, 2021
Tiehang Duan, Zhenyi Wang, Sheng Liu, Sargur N. Srihari, Hui Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Probability Estimation


Nov 21, 2021
Sheng Liu, Aakash Kaku, Weicheng Zhu, Matan Leibovich, Sreyas Mohan, Boyang Yu, Laure Zanna, Narges Razavian, Carlos Fernandez-Granda

* SL, AK, WZ, ML, SM contributed equally to this work; 28 pages, 13 figures, 11 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Early-Learning Correction for Segmentation from Noisy Annotations


Oct 07, 2021
Sheng Liu, Kangning Liu, Weicheng Zhu, Yiqiu Shen, Carlos Fernandez-Granda

* The first two authors contribute equally, order decided by coin flipping 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Fine-Grained Action Recognition via Bidirectional Attention and Contrastive Meta-Learning


Aug 15, 2021
Jiahao Wang, Yunhong Wang, Sheng Liu, Annan Li

* Accepted in ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OVIS: Open-Vocabulary Visual Instance Search via Visual-Semantic Aligned Representation Learning


Aug 08, 2021
Sheng Liu, Kevin Lin, Lijuan Wang, Junsong Yuan, Zicheng Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal and frequency-weighted tensor nuclear norm for hyperspectral image denoising


Jun 23, 2021
Sheng Liu, Xiaozhen Xie, Wenfeng Kong, Jifeng Ning


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Normalization: Improving Deep Convolutional Network Robustness and Training


Mar 01, 2021
Sheng Liu, Xiao Li, Yuexiang Zhai, Chong You, Zhihui Zhu, Carlos Fernandez-Granda, Qing Qu

* SL and XL contributed equally to this work; 23 pages, 6 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Restoration via Multi-mode and Double-weighted Tensor Nuclear Norm Minimization


Jan 20, 2021
Sheng Liu, Xiaozhen Xie, Wenfeng Kong


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multiscale Feature Learning for Overlapping Chromosome Segmentation


Dec 22, 2020
Liye Mei, Yalan Yu, Yueyun Weng, Xiaopeng Guo, Yan Liu, Du Wang, Sheng Liu, Fuling Zhou, Cheng Lei


  Access Paper or Ask Questions

Multi-mode Core Tensor Factorization based Low-Rankness and Its Applications to Tensor Completion


Dec 03, 2020
Haijin Zeng, Sheng Liu, Jifeng Ning


  Access Paper or Ask Questions

Urban Bike Lane Planning with Bike Trajectories: Models, Algorithms, and a Real-World Case Study


Aug 21, 2020
Sheng Liu, Zuo-Jun Max Shen, Xiang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Early-Learning Regularization Prevents Memorization of Noisy Labels


Jun 30, 2020
Sheng Liu, Jonathan Niles-Weed, Narges Razavian, Carlos Fernandez-Granda


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Adversarial Vulnerability of Skeleton-based Action Recognition


Jun 06, 2020
Tianhang Zheng, Sheng Liu, Changyou Chen, Junsong Yuan, Baochun Li, Kui Ren


  Access Paper or Ask Questions

On the design of convolutional neural networks for automatic detection of Alzheimer's disease


Nov 12, 2019
Sheng Liu, Chhavi Yadav, Carlos Fernandez-Granda, Narges Razavian

* Proceedings of Machine Learning Research, 2019 
* Machine Learning for Health Workshop, NeurIPS2019. Authors Fernandez-Granda and Razavian are joint last authors 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Discovery of Partial Differential Equations from Spatiotemporal Data


Sep 15, 2019
Ye Yuan, Junlin Li, Liang Li, Frank Jiang, Xiuchuan Tang, Fumin Zhang, Sheng Liu, Jorge Goncalves, Henning U. Voss, Xiuting Li, Jürgen Kurths, Han Ding


  Access Paper or Ask Questions

Time-Series Analysis via Low-Rank Matrix Factorization Applied to Infant-Sleep Data


Apr 10, 2019
Sheng Liu, Mark Cheng, Hayley Brooks, Wayne Mackey, David J. Heeger, Esteban G. Tabak, Carlos Fernandez-Granda


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder


Sep 06, 2018
Shiqi Liu, Jingxin Liu, Qian Zhao, Xiangyong Cao, Huibin Li, Hongying Meng, Sheng Liu, Deyu Meng

* 15 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Clinical Diagnosis: Automated Stroke Lesion Segmentation on Multimodal MR Image Using Convolutional Neural Network


Mar 05, 2018
Zhiyang Liu, Chen Cao, Shuxue Ding, Tong Han, Hong Wu, Sheng Liu

* submitted to Neuroimage: Clinical 

  Access Paper or Ask Questions

Defect detection for patterned fabric images based on GHOG and low-rank decomposition


Feb 18, 2017
Chunlei Li, Guangshuai Gao, Zhoufeng Liu, Di Huang, Sheng Liu, Miao Yu


  Access Paper or Ask Questions