Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junyu Dong

LSENet: Location and Seasonality Enhanced Network for Multi-Class Ocean Front Detection


Aug 05, 2021
Cui Xie, Hao Guo, Junyu Dong


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Lambertian Priors into Surface Normals Measurement


Jul 15, 2021
Yakun Ju, Muwei Jian, Shaoxiang Guo, Yingyu Wang, Huiyu Zhou, Junyu Dong


  Access Paper or Ask Questions

Wallpaper Texture Generation and Style Transfer Based on Multi-label Semantics


Jun 22, 2021
Ying Gao, Xiaohan Feng, Tiange Zhang, Eric Rigall, Huiyu Zhou, Lin Qi, Junyu Dong

* IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via Instance-level Sequence Learning


Jun 21, 2021
Haoran Zhao, Xin Sun, Junyu Dong, Zihe Dong, Qiong Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning the Precise Feature for Cluster Assignment


Jun 11, 2021
Yanhai Gan, Xinghui Dong, Huiyu Zhou, Feng Gao, Junyu Dong


  Access Paper or Ask Questions

Gaussian Dynamic Convolution for Efficient Single-Image Segmentation


May 23, 2021
Xin Sun, Changrui Chen, Xiaorui Wang, Junyu Dong, Huiyu Zhou, Sheng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Network Embedding via Deep Prediction Model


Apr 27, 2021
Xin Sun, Zenghui Song, Yongbo Yu, Junyu Dong, Claudia Plant, Christian Boehm


  Access Paper or Ask Questions

Change Detection in Synthetic Aperture Radar Images Using a Dual-Domain Network


Apr 15, 2021
Xiaofan Qu, Feng Gao, Junyu Dong, Qian Du, Heng-Chao Li

* Accepted by IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Code: https://github.com/summitgao/SAR_CD_DDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Discriminator Adversarial Distillation for Data-free Model Compression


Apr 12, 2021
Haoran Zhao, Xin Sun, Junyu Dong, Hui Yu, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Denoising Based On Multi-Stream Denoising Network


Apr 06, 2021
Yan Gao, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Non-Local Network for Hyperspectral and LiDAR Data Classification


Apr 06, 2021
Wenxia Liu, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral and LiDAR data classification based on linear self-attention


Apr 06, 2021
Min Feng, Feng Gao, Jian Fang, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Change Detection from SAR Images Based on Deformable Residual Convolutional Neural Networks


Apr 06, 2021
Junjie Wang, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted by ACM Multimedia Asia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Image Translation via Style-Based Recalibration Module and Improved Style Discriminator


Mar 29, 2021
Tiange Zhang, Feng Gao, Junyu Dong, Qian Du

* Accepted by IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Code: https://github.com/summitgao/RSIT_SRM_ISD 

  Access Paper or Ask Questions

Similarity Transfer for Knowledge Distillation


Mar 18, 2021
Haoran Zhao, Kun Gong, Xin Sun, Junyu Dong, Hui Yu


  Access Paper or Ask Questions

Class balanced underwater object detection dataset generated by class-wise style augmentation


Jan 20, 2021
Long Chen, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Gait Recognition for Neurodegenerative Diseases


Jan 07, 2021
Aite Zhao, Jianbo Li, Junyu Dong, Lin Qi, Qianni Zhang, Ning Li, Xin Wang, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Associated Spatio-Temporal Capsule Network for Gait Recognition


Jan 07, 2021
Aite Zhao, Junyu Dong, Jianbo Li, Lin Qi, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

SWIPENET: Object detection in noisy underwater images


Oct 19, 2020
Long Chen, Feixiang Zhou, Shengke Wang, Junyu Dong, Ning Li, Haiping Ma, Xin Wang, Huiyu Zhou

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2005.11552 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Sep 26, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

3D Facial Geometry Recovery from a Depth View with Attention Guided Generative Adversarial Network


Sep 02, 2020
Xiaoxu Cai, Hui Yu, Jianwen Lou, Xuguang Zhang, Gongfa Li, Junyu Dong


  Access Paper or Ask Questions

Real-time 3D Facial Tracking via Cascaded Compositional Learning


Sep 02, 2020
Jianwen Lou, Xiaoxu Cai, Junyu Dong, Hui Yu


  Access Paper or Ask Questions

Detection perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Aug 21, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection


Jun 29, 2020
Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhenyang Li, Jialin Lv, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Progressively Unfreezing Perceptual GAN


Jun 18, 2020
Jinxuan Sun, Yang Chen, Junyu Dong, Guoqiang Zhong


  Access Paper or Ask Questions

Underwater object detection using Invert Multi-Class Adaboost with deep learning


May 23, 2020
Long Chen, Zhihua Liu, Lei Tong, Zheheng Jiang, Shengke Wang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Paired-ASPP Networks for Semantic Segmenation


Feb 18, 2020
Yu Zhang, Xin Sun, Junyu Dong, Changrui Chen, Yue Shen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-level Similarity Learning for Low-Shot Recognition


Dec 13, 2019
Hongwei Xv, Xin Sun, Junyu Dong, Shu Zhang, Qiong Li

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Learning for Domain-specfic Fine-grained Image Classfication


Jul 23, 2019
Xin Sun, Hongwei Xv, Junyu Dong, Qiong Li, Changrui Chen


  Access Paper or Ask Questions