Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PerAda: Parameter-Efficient and Generalizable Federated Learning Personalization with Guarantees


Feb 13, 2023
Chulin Xie, De-An Huang, Wenda Chu, Daguang Xu, Chaowei Xiao, Bo Li, Anima Anandkumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

I$^2$SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge


Feb 12, 2023
Guan-Horng Liu, Arash Vahdat, De-An Huang, Evangelos A. Theodorou, Weili Nie, Anima Anandkumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning


Feb 09, 2023
Zhuolin Yang, Wei Ping, Zihan Liu, Vijay Korthikanti, Weili Nie, De-An Huang, Linxi Fan, Zhiding Yu, Shiyi Lan, Bo Li, Ming-Yu Liu, Yuke Zhu, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Test-Time Prompt Tuning for Zero-Shot Generalization in Vision-Language Models


Sep 15, 2022
Manli Shu, Weili Nie, De-An Huang, Zhiding Yu, Tom Goldstein, Anima Anandkumar, Chaowei Xiao

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Identifying Auxiliary or Adversarial Tasks Using Necessary Condition Analysis for Adversarial Multi-task Video Understanding


Aug 22, 2022
Stephen Su, Samuel Kwong, Qingyu Zhao, De-An Huang, Juan Carlos Niebles, Ehsan Adeli

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training


Aug 03, 2022
De-An Huang, Zhiding Yu, Anima Anandkumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge


Jun 17, 2022
Linxi Fan, Guanzhi Wang, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Auditing AI models for Verified Deployment under Semantic Specifications


Sep 25, 2021
Homanga Bharadhwaj, De-An Huang, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar, Animesh Garg

Add code

* Preprint; Under review; 

   Access Paper or Ask Questions

PlaTe: Visually-Grounded Planning with Transformers in Procedural Tasks


Sep 10, 2021
Jiankai Sun, De-An Huang, Bo Lu, Yun-Hui Liu, Bolei Zhou, Animesh Garg

Add code


   Access Paper or Ask Questions

SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies


Jun 17, 2021
Linxi Fan, Guanzhi Wang, De-An Huang, Zhiding Yu, Li Fei-Fei, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Add code

* ICML 2021. Website: https://linxifan.github.io/secant-site/ 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>