Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Seon Joo Kim

VISOLO: Grid-Based Space-Time Aggregation for Efficient Online Video Instance Segmentation


Dec 08, 2021
Su Ho Han, Sukjun Hwang, Seoung Wug Oh, Yeonchool Park, Hyunwoo Kim, Min-Jung Kim, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

UBoCo : Unsupervised Boundary Contrastive Learning for Generic Event Boundary Detection


Nov 30, 2021
Hyolim Kang, Jinwoo Kim, Taehyun Kim, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

Winning the CVPR'2021 Kinetics-GEBD Challenge: Contrastive Learning Approach


Jun 22, 2021
Hyolim Kang, Jinwoo Kim, Kyungmin Kim, Taehyun Kim, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

Video Instance Segmentation using Inter-Frame Communication Transformers


Jun 07, 2021
Sukjun Hwang, Miran Heo, Seoung Wug Oh, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

Polygonal Point Set Tracking


May 30, 2021
Gunhee Nam, Miran Heo, Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Seon Joo Kim

* 14 pages, 10 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Temporally smooth online action detection using cycle-consistent future anticipation


Apr 16, 2021
Young Hwi Kim, Seonghyeon Nam, Seon Joo Kim

* Pattern Recognition, Volume 116, August 2021, 107954 
* Accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Single-shot Path Integrated Panoptic Segmentation


Dec 04, 2020
Sukjun Hwang, Seoung Wug Oh, Seon Joo Kim

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Identity Motion Transfer for Arbitrary Objects through Pose-Attentive Video Reassembling


Jul 17, 2020
Subin Jeon, Seonghyeon Nam, Seoung Wug Oh, Seon Joo Kim

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Space-Time Video Upsampling Networks


Apr 06, 2020
Jaeyeon Kang, Younghyun Jo, Seoung Wug Oh, Peter Vajda, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

DMV: Visual Object Tracking via Part-level Dense Memory and Voting-based Retrieval


Mar 20, 2020
Gunhee Nam, Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Seon Joo Kim

* 19 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Loss Functions in a Discriminative Space for Video Restoration


Mar 20, 2020
Younghyun Jo, Jaeyeon Kang, Seoung Wug Oh, Seonghyeon Nam, Peter Vajda, Seon Joo Kim

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Keypoint Learning for Guiding Class-Conditional Video Prediction


Oct 04, 2019
Yunji Kim, Seonghyeon Nam, In Cho, Seon Joo Kim

* NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Copy-and-Paste Networks for Deep Video Inpainting


Aug 30, 2019
Sungho Lee, Seoung Wug Oh, DaeYeun Won, Seon Joo Kim

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Onion-Peel Networks for Deep Video Completion


Aug 23, 2019
Seoung Wug Oh, Sungho Lee, Joon-Young Lee, Seon Joo Kim

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fast User-Guided Video Object Segmentation by Interaction-and-Propagation Networks


May 02, 2019
Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Ning Xu, Seon Joo Kim

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Time-Lapse Video Synthesis from a Single Outdoor Image


Apr 01, 2019
Seonghyeon Nam, Chongyang Ma, Menglei Chai, William Brendel, Ning Xu, Seon Joo Kim

* To appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation using Space-Time Memory Networks


Apr 01, 2019
Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Ning Xu, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

Text-Adaptive Generative Adversarial Networks: Manipulating Images with Natural Language


Oct 29, 2018
Seonghyeon Nam, Yunji Kim, Seon Joo Kim

* Accepted to NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

EPINET: A Fully-Convolutional Neural Network Using Epipolar Geometry for Depth from Light Field Images


Apr 06, 2018
Changha Shin, Hae-Gon Jeon, Youngjin Yoon, In So Kweon, Seon Joo Kim

* Accepted to CVPR 2018, Total 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Modelling the Scene Dependent Imaging in Cameras with a Deep Neural Network


Jul 26, 2017
Seonghyeon Nam, Seon Joo Kim

* To appear in ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Building Emotional Machines: Recognizing Image Emotions through Deep Neural Networks


Jul 03, 2017
Hye-Rin Kim, Yeong-Seok Kim, Seon Joo Kim, In-Kwon Lee

* 11 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Semantics-Aware Photo Adjustment


Jun 26, 2017
Seonghyeon Nam, Seon Joo Kim


  Access Paper or Ask Questions

Approaching the Computational Color Constancy as a Classification Problem through Deep Learning


Aug 29, 2016
Seoung Wug Oh, Seon Joo Kim

* Pattern Recognition, Volume 61, January 2017, Pages 405 to 416 
* This is a preprint of an article accepted for publication in Pattern Recognition, ELSEVIER 

  Access Paper or Ask Questions