Alert button
Picture for Zhijian Liu

Zhijian Liu

Alert button

StreamDiffusion: A Pipeline-level Solution for Real-time Interactive Generation

Dec 19, 2023
Akio Kodaira, Chenfeng Xu, Toshiki Hazama, Takanori Yoshimoto, Kohei Ohno, Shogo Mitsuhori, Soichi Sugano, Hanying Cho, Zhijian Liu, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger

Dec 15, 2023
Xiaoyang Wu, Li Jiang, Peng-Shuai Wang, Zhijian Liu, Xihui Liu, Yu Qiao, Wanli Ouyang, Tong He, Hengshuang Zhao

Figure 1 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 2 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 3 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 4 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Viaarxiv icon

LongLoRA: Efficient Fine-tuning of Long-Context Large Language Models

Sep 21, 2023
Yukang Chen, Shengju Qian, Haotian Tang, Xin Lai, Zhijian Liu, Song Han, Jiaya Jia

Figure 1 for LongLoRA: Efficient Fine-tuning of Long-Context Large Language Models
Figure 2 for LongLoRA: Efficient Fine-tuning of Long-Context Large Language Models
Figure 3 for LongLoRA: Efficient Fine-tuning of Long-Context Large Language Models
Figure 4 for LongLoRA: Efficient Fine-tuning of Long-Context Large Language Models
Viaarxiv icon

MapPrior: Bird's-Eye View Map Layout Estimation with Generative Models

Aug 24, 2023
Xiyue Zhu, Vlas Zyrianov, Zhijian Liu, Shenlong Wang

Figure 1 for MapPrior: Bird's-Eye View Map Layout Estimation with Generative Models
Figure 2 for MapPrior: Bird's-Eye View Map Layout Estimation with Generative Models
Figure 3 for MapPrior: Bird's-Eye View Map Layout Estimation with Generative Models
Figure 4 for MapPrior: Bird's-Eye View Map Layout Estimation with Generative Models
Viaarxiv icon

CA-CentripetalNet: A novel anchor-free deep learning framework for hardhat wearing detection

Jul 09, 2023
Zhijian Liu, Nian Cai, Wensheng Ouyang, Chengbin Zhang, Nili Tian, Han Wang

Viaarxiv icon

SparseViT: Revisiting Activation Sparsity for Efficient High-Resolution Vision Transformer

Mar 30, 2023
Xuanyao Chen, Zhijian Liu, Haotian Tang, Li Yi, Hang Zhao, Song Han

Figure 1 for SparseViT: Revisiting Activation Sparsity for Efficient High-Resolution Vision Transformer
Figure 2 for SparseViT: Revisiting Activation Sparsity for Efficient High-Resolution Vision Transformer
Figure 3 for SparseViT: Revisiting Activation Sparsity for Efficient High-Resolution Vision Transformer
Figure 4 for SparseViT: Revisiting Activation Sparsity for Efficient High-Resolution Vision Transformer
Viaarxiv icon

FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer

Jan 20, 2023
Zhijian Liu, Xinyu Yang, Haotian Tang, Shang Yang, Song Han

Figure 1 for FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer
Figure 2 for FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer
Figure 3 for FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer
Figure 4 for FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer
Viaarxiv icon

BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation

May 26, 2022
Zhijian Liu, Haotian Tang, Alexander Amini, Xinyu Yang, Huizi Mao, Daniela Rus, Song Han

Figure 1 for BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation
Figure 2 for BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation
Figure 3 for BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation
Figure 4 for BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation
Viaarxiv icon

PVNAS: 3D Neural Architecture Search with Point-Voxel Convolution

Apr 26, 2022
Zhijian Liu, Haotian Tang, Shengyu Zhao, Kevin Shao, Song Han

Figure 1 for PVNAS: 3D Neural Architecture Search with Point-Voxel Convolution
Figure 2 for PVNAS: 3D Neural Architecture Search with Point-Voxel Convolution
Figure 3 for PVNAS: 3D Neural Architecture Search with Point-Voxel Convolution
Figure 4 for PVNAS: 3D Neural Architecture Search with Point-Voxel Convolution
Viaarxiv icon

Enable Deep Learning on Mobile Devices: Methods, Systems, and Applications

Apr 25, 2022
Han Cai, Ji Lin, Yujun Lin, Zhijian Liu, Haotian Tang, Hanrui Wang, Ligeng Zhu, Song Han

Figure 1 for Enable Deep Learning on Mobile Devices: Methods, Systems, and Applications
Figure 2 for Enable Deep Learning on Mobile Devices: Methods, Systems, and Applications
Figure 3 for Enable Deep Learning on Mobile Devices: Methods, Systems, and Applications
Figure 4 for Enable Deep Learning on Mobile Devices: Methods, Systems, and Applications
Viaarxiv icon