Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Changhu Wang

Objects in Semantic Topology


Oct 06, 2021
Shuo Yang, Peize Sun, Yi Jiang, Xiaobo Xia, Ruiheng Zhang, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, Min Xu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks


Sep 13, 2021
Chuchu Han, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, Changhu Wang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning


Sep 13, 2021
Chi Zhang, Henghui Ding, Guosheng Lin, Ruibo Li, Changhu Wang, Chunhua Shen

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Memory Based Video Scene Parsing


Sep 01, 2021
Zhenchao Jin, Dongdong Yu, Kai Su, Zehuan Yuan, Changhu Wang

* technical report for "The 1st Video Scene Parsing in the Wild Challenge Workshop". arXiv admin note: text overlap with arXiv:2108.11819 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation


Aug 26, 2021
Zhenchao Jin, Tao Gong, Dongdong Yu, Qi Chu, Jian Wang, Changhu Wang, Jie Shao

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning


Aug 26, 2021
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Riheng Zhu, Zhenbang Sun, Changhu Wang

* Accepted as poster presentation at International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MT-ORL: Multi-Task Occlusion Relationship Learning


Aug 18, 2021
Panhe Feng, Qi She, Lei Zhu, Jiaxin Li, Lin Zhang, Zijian Feng, Changhu Wang, Chunpeng Li, Xuejing Kang, Anlong Ming

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks


Aug 17, 2021
Lei Zhu, Qi She, Duo Li, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, Changhu Wang

* Accept by ICCV 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Recovering the Unbiased Scene Graphs from the Biased Ones


Jul 05, 2021
Meng-Jiun Chiou, Henghui Ding, Hanshu Yan, Changhu Wang, Roger Zimmermann, Jiashi Feng

* Accepted by ACMMM 2021. Source code will be available at https://github.com/coldmanck/recovering-unbiased-scene-graphs 

  Access Paper or Ask Questions

How Incomplete is Contrastive Learning? An Inter-intra Variant Dual Representation Method for Self-supervised Video Recognition


Jul 05, 2021
Lin Zhang, Qi She, Zhengyang Shen, Changhu Wang

* 10 pages with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Re-Sampling in Imbalanced Semi-Supervised Learning


Jun 01, 2021
Ju He, Adam Kortylewski, Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

I2C2W: Image-to-Character-to-Word Transformers for Accurate Scene Text Recognition


May 18, 2021
Chuhui Xue, Shijian Lu, Song Bai, Wenqing Zhang, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

ConTNet: Why not use convolution and transformer at the same time?


May 10, 2021
Haotian Yan, Zhe Li, Weijian Li, Changhu Wang, Ming Wu, Chuang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Center Prediction Loss for Re-identification


Apr 30, 2021
Lu Yang, Yunlong Wang, Lingqiao Liu, Peng Wang, Lu Chi, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tailed Classification from Instance Level


Apr 13, 2021
Yan Zhao, Weicong Chen, Xu Tan, Kai Huang, Jin Xu, Changhu Wang, Jihong Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Meta-Network for Blind Super-Resolution with Multiple Degradations


Apr 09, 2021
Guanghao Yin, Wei Wang, Zehuan Yuan, Dongdong Yu, Shouqian Sun, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

NeMI: Unifying Neural Radiance Fields with Multiplane Images for Novel View Synthesis


Apr 08, 2021
Jiaxin Li, Zijian Feng, Qi She, Henghui Ding, Changhu Wang, Gim Hee Lee

* Main paper and supplementary materials 

  Access Paper or Ask Questions

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition


Mar 28, 2021
Ju He, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Adam Kortylewski, Cheng Yang, Yutong Bai, Changhu Wang, Alan Yuille

* Release official PyTorch implementation of the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition


Mar 10, 2021
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2021. Code and models are available at https://github.com/d-li14/involution 

  Access Paper or Ask Questions

Re-rank Coarse Classification with Local Region Enhanced Features for Fine-Grained Image Recognition


Feb 19, 2021
Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Vision Bias into Click Models for Image-oriented Search Engine


Jan 07, 2021
Ningxin Xu, Cheng Yang, Yixin Zhu, Xiaowei Hu, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

TransTrack: Multiple-Object Tracking with Transformer


Dec 31, 2020
Peize Sun, Yi Jiang, Rufeng Zhang, Enze Xie, Jinkun Cao, Xinting Hu, Tao Kong, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions