Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qian Yu

Action based Network for Conversation Question Reformulation


Nov 29, 2021
Zheyu Ye, Jiangning Liu, Qian Yu, Jianxun Ju

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Inconsistency-aware Uncertainty Estimation for Semi-supervised Medical Image Segmentation


Oct 17, 2021
Yinghuan Shi, Jian Zhang, Tong Ling, Jiwen Lu, Yefeng Zheng, Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI) 

  Access Paper or Ask Questions

LightSecAgg: Rethinking Secure Aggregation in Federated Learning


Sep 29, 2021
Chien-Sheng Yang, Jinhyun So, Chaoyang He, Songze Li, Qian Yu, Salman Avestimehr


  Access Paper or Ask Questions

Crosslink-Net: Double-branch Encoder Segmentation Network via Fusing Vertical and Horizontal Convolutions


Jul 24, 2021
Qian Yu, Lei Qi, Luping Zhou, Lei Wang, Yilong Yin, Yinghuan Shi, Wuzhang Wang, Yang Gao

* 13 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Cross Search via Submodular Optimization


Jul 05, 2021
Lin Chen, Hossein Esfandiari, Gang Fu, Vahab S. Mirrokni, Qian Yu

* Accepted to ESA 2021. Authors are ordered alphabetically 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Symmetric Adaptation Network for Cross-modality Medical Image Segmentation


Jan 18, 2021
Xiaoting Han, Lei Qi, Qian Yu, Ziqi Zhou, Yefeng Zheng, Yinghuan Shi, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers


Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

3D Shape Reconstruction from Free-Hand Sketches


Jun 17, 2020
Jiayun Wang, Jierui Lin, Qian Yu, Runtao Liu, Yubei Chen, Stella X. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Crossover-Net: Leveraging the Vertical-Horizontal Crossover Relation for Robust Segmentation


Apr 03, 2020
Qian Yu, Yinghuan Shi, Yefeng Zheng, Yang Gao, Jianbing Zhu, Yakang Dai

* 11 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Minimax Regret of Switching-Constrained Online Convex Optimization: No Phase Transition


Nov 05, 2019
Lin Chen, Qian Yu, Hannah Lawrence, Amin Karbasi

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Review-based Question Generation with Adaptive Instance Transfer and Augmentation


Nov 05, 2019
Qian Yu, Lidong Bing, Qiong Zhang, Wai Lam, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Building Information Modeling and Classification by Visual Learning At A City Scale


Oct 14, 2019
Qian Yu, Chaofeng Wang, Barbaros Cetiner, Stella X. Yu, Frank Mckenna, Ertugrul Taciroglu, Kincho H. Law

* 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019), Vancouver, Canada 

  Access Paper or Ask Questions

An Unpaired Sketch-to-Photo Translation Model


Sep 20, 2019
Runtao Liu, Qian Yu, Stella Yu

* Add more qualitative results in the appendix. 13 pages. URL: https://github.com/rt219/Unpaired-Sketch-to-Photo-Translation 

  Access Paper or Ask Questions

Network Transplanting (extended abstract)


Jan 21, 2019
Quanshi Zhang, Yu Yang, Qian Yu, Ying Nian Wu

* In AAAI-19 Workshop on Network Interpretability for Deep Learning. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.10272 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches


Aug 07, 2018
Changqing Zou, Qian Yu, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Crossbar-Net: A Novel Convolutional Network for Kidney Tumor Segmentation in CT Images


Aug 02, 2018
Qian Yu, Yinghuan Shi, Jinquan Sun, Yang Gao, Yakang Dai, Jianbing Zhu

* This paper includes 7 pages and 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lagrange Coded Computing: Optimal Design for Resiliency, Security and Privacy


Jun 13, 2018
Qian Yu, Netanel Raviv, Jinhyun So, A. Salman Avestimehr

* Equal contribution from first two authors 

  Access Paper or Ask Questions

Polynomially Coded Regression: Optimal Straggler Mitigation via Data Encoding


May 24, 2018
Songze Li, Seyed Mohammadreza Mousavi Kalan, Qian Yu, Mahdi Soltanolkotabi, A. Salman Avestimehr


  Access Paper or Ask Questions

Guided Attention for Large Scale Scene Text Verification


Apr 23, 2018
Dafang He, Yeqing Li, Alexander Gorban, Derrall Heath, Julian Ibarz, Qian Yu, Daniel Kifer, C. Lee Giles

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Middle: Exploiting Mid-level Representations for Cross-Domain Instance Matching


Apr 04, 2018
Qian Yu, Xiaobin Chang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy M. Hospedales

* Reference updated 

  Access Paper or Ask Questions

Coded Fourier Transform


Oct 17, 2017
Qian Yu, Mohammad Ali Maddah-Ali, A. Salman Avestimehr


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Extraction of Structured Information from Street View Imagery


Aug 20, 2017
Zbigniew Wojna, Alex Gorban, Dar-Shyang Lee, Kevin Murphy, Qian Yu, Yeqing Li, Julian Ibarz

* Updated references, added link to the source code 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Business Discovery from Street Level Imagery


Feb 02, 2016
Qian Yu, Christian Szegedy, Martin C. Stumpe, Liron Yatziv, Vinay Shet, Julian Ibarz, Sacha Arnoud


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-a-Net that Beats Humans


Jul 21, 2015
Qian Yu, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy Hospedales

* Accepted to BMVC 2015 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Boltzmann Machine and Deep Learning via A Confident Information First Principle


Oct 09, 2013
Xiaozhao Zhao, Yuexian Hou, Qian Yu, Dawei Song, Wenjie Li


  Access Paper or Ask Questions