Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Song Bai

Song Bai

Alibaba Group, University of Oxford

End-to-end Temporal Action Detection with Transformer


Jun 18, 2021
Xiaolong Liu, Qimeng Wang, Yao Hu, Xu Tang, Song Bai, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

I2C2W: Image-to-Character-to-Word Transformers for Accurate Scene Text Recognition


May 18, 2021
Chuhui Xue, Shijian Lu, Song Bai, Wenqing Zhang, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Location-Sensitive Visual Recognition with Cross-IOU Loss


Apr 11, 2021
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian

* 13 pages, 7 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor-Free Person Search


Mar 22, 2021
Yichao Yan, Jingpeng Li, Jie Qin, Song Bai, Shengcai Liao, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SwiftNet: Real-time Video Object Segmentation


Feb 09, 2021
Haochen Wang, Xiaolong Jiang, Haibing Ren, Yao Hu, Song Bai


  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-shot Temporal Event Localization: a Benchmark


Dec 17, 2020
Xiaolong Liu, Yao Hu, Song Bai, Fei Ding, Xiang Bai, Philip H. S. Torr

* Project page at https://songbai.site/muses 

  Access Paper or Ask Questions

Importance-Aware Semantic Segmentation in Self-Driving with Discrete Wasserstein Training


Oct 21, 2020
Xiaofeng Liu, Yuzhuo Han, Song Bai, Yi Ge, Tianxing Wang, Xu Han, Site Li, Jane You, Ju Lu

* Published in Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.04751 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Attention GANs for Semantic Image Synthesis


Aug 29, 2020
Hao Tang, Song Bai, Nicu Sebe

* Accepted to ACM MM 2020, camera ready (9 pages) + supplementary (10 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Bipartite Graph Reasoning GANs for Person Image Generation


Aug 20, 2020
Hao Tang, Song Bai, Philip H. S. Torr, Nicu Sebe

* 13 pages, 6 figures, accepted to BMVC 2020 as an oral paper, fix typos 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Wasserstein Training for Severity-Aware Semantic Segmentation in Autonomous Driving


Aug 11, 2020
Xiaofeng Liu, Yimeng Zhang, Xiongchang Liu, Song Bai, Site Li, Jane You

* Accepted to IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS) 

  Access Paper or Ask Questions

Corner Proposal Network for Anchor-free, Two-stage Object Detection


Jul 27, 2020
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian

* 18 pages (including 3 pages of References), 3 figures, 7 tables, accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FedOCR: Communication-Efficient Federated Learning for Scene Text Recognition


Jul 22, 2020
Wenqing Zhang, Yang Qiu, Song Bai, Rui Zhang, Xiaolin Wei, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

XingGAN for Person Image Generation


Jul 17, 2020
Hao Tang, Song Bai, Li Zhang, Philip H. S. Torr, Nicu Sebe

* Accepted to ECCV 2020, camera ready (16 pages) + supplementary (6 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks


Apr 04, 2020
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

* CVPR 2020. Project page: https://github.com/LiYingwei/AutoNL 

  Access Paper or Ask Questions

Holistically-Attracted Wireframe Parsing


Mar 03, 2020
Nan Xue, Tianfu Wu, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AutoScale: Learning to Scale for Crowd Counting


Dec 20, 2019
Chenfeng Xu, Dingkang Liang, Yongchao Xu, Song Bai, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Xiang Bai

* CV 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Regional Attraction for Line Segment Detection


Dec 18, 2019
Nan Xue, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted to IEEE TPAMI. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.02122 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor Diffusion for Unsupervised Video Object Segmentation


Oct 24, 2019
Zhao Yang, Qiang Wang, Luca Bertinetto, Weiming Hu, Song Bai, Philip H. S. Torr

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Non-local Neural Networks for Semantic Segmentation


Aug 29, 2019
Zhen Zhu, Mengde Xu, Song Bai, Tengteng Huang, Xiang Bai

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

View N-gram Network for 3D Object Retrieval


Aug 15, 2019
Xinwei He, Tengteng Huang, Song Bai, Xiang Bai

* The paper was accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Maps for Crowd Counting


Aug 08, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Symmetry-constrained Rectification Network for Scene Text Recognition


Aug 06, 2019
MingKun Yang, Yushuo Guan, Minghui Liao, Xin He, Kaigui Bian, Song Bai, Cong Yao, Xiang Bai

* The paper was accepted to ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Map for Crowd Counting


Jul 29, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection


Apr 19, 2019
Kaiwen Duan, Song Bai, Lingxi Xie, Honggang Qi, Qingming Huang, Qi Tian

* 10 pages (including 2 pages of References), 7 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions