Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Shijian Lu

Nanyang Technological University

Adversarial Image Composition with Auxiliary Illumination

Sep 17, 2020
Fangneng Zhan, Shijian Lu, Changgong Zhang, Feiying Ma, Xuansong Xie

* Accepted to ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LEED: Label-Free Expression Editing via Disentanglement

Jul 17, 2020
Rongliang Wu, Shijian Lu

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual-Relation Consistent Domain Adaptation for Semantic Segmentation

Jul 15, 2020
Jiaxing Huang, Shijian Lu, Dayan Guan, Xiaobing Zhang

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Realistic 3D Embedding via View Alignment

Jul 14, 2020
Fangneng Zhan, Shijian Lu, Changgong Zhang, Feiying Ma, Xuansong Xie

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification

Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

A Similarity Inference Metric for RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-identification

Jul 03, 2020
Mengxi Jia, Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Siwei Ma, Jian Zhang

* Accepted by IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification

Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade EF-GAN: Progressive Facial Expression Editing with Local Focuses

Mar 25, 2020
Rongliang Wu, Gongjie Zhang, Shijian Lu, Tao Chen

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection

Mar 22, 2020
Zongxian Li, Qixiang Ye, Chong Zhang, Jingjing Liu, Shijian Lu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Uncertainties for Large-Scale Facial Expression Recognition

Mar 06, 2020
Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Shijian Lu, Yu Qiao

* This manuscript has been accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2019 Robust Reading Challenge on Reading Chinese Text on Signboard

Dec 20, 2019
Xi Liu, Rui Zhang, Yongsheng Zhou, Qianyi Jiang, Qi Song, Nan Li, Kai Zhou, Lei Wang, Dong Wang, Minghui Liao, Mingkun Yang, Xiang Bai, Baoguang Shi, Dimosthenis Karatzas, Shijian Lu, C. V. Jawahar

* International Conference on Document Analysis and Recognition, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Aware GAN for Unsupervised Person Re-identification

Nov 26, 2019
Fangneng Zhan, Shijian Lu, Aoran Xiao


  Access Paper or Ask Questions

GA-DAN: Geometry-Aware Domain Adaptation Network for Scene Text Detection and Recognition

Jul 23, 2019
Fangneng Zhan, Chuhui Xue, Shijian Lu

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Coupled-Projection Residual Network for MRI Super-Resolution

Jul 12, 2019
Chun-Mei Feng, Kai Wang, Shijian Lu, Yong Xu, Heng Kong, Ling Shao

* Our source code will be publicly available at http://www.yongxu.org/lunwen.html 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Composition GAN towards Realistic Image Synthesis

May 14, 2019
Fangneng Zhan, Jiaxing Huang, Shijian Lu

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CAD-Net: A Context-Aware Detection Network for Objects in Remote Sensing Imagery

Mar 03, 2019
Gongjie Zhang, Shijian Lu, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Synthesis for Efficient and Effective Deep Network Training

Jan 26, 2019
Fangneng Zhan, Hongyuan Zhu, Shijian Lu

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MSR: Multi-Scale Shape Regression for Scene Text Detection

Jan 09, 2019
Chuhui Xue, Shijian Lu, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Fusion GAN for Image Synthesis

Dec 14, 2018
Fangneng Zhan, Hongyuan Zhu, Shijian Lu

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ESIR: End-to-end Scene Text Recognition via Iterative Image Rectification

Dec 14, 2018
Fangneng Zhan, Shijian Lu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A pooling based scene text proposal technique for scene text reading in the wild

Nov 25, 2018
Dinh NguyenVan, Shijian Lu, Shangxuan Tian, Nizar Ouarti, Mounir Mokhtari

* Journal of Pattern Recognition, Volume 87, March 2019, Pages 118-129, ISSN: 0031-3203 
* The article has 34 pages with nine figures, six tables. It has been accepted to publish in Journal of Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Driven Person Re-identification

Oct 13, 2018
Fan Yang, Ke Yan, Shijian Lu, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao

* Accepted in the Pattern Recognition (PR) 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR2017 Competition on Reading Chinese Text in the Wild (RCTW-17)

Sep 26, 2018
Baoguang Shi, Cong Yao, Minghui Liao, Mingkun Yang, Pei Xu, Linyan Cui, Serge Belongie, Shijian Lu, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

Verisimilar Image Synthesis for Accurate Detection and Recognition of Texts in Scenes

Sep 26, 2018
Fangneng Zhan, Shijian Lu, Chuhui Xue

* 14 pages, ECCV2018, datasets: https://github.com/fnzhan/Verisimilar-Image-Synthesis-for-Accurate-Detection-and-Recognition-of-Texts-in-Scenes 

  Access Paper or Ask Questions