Alert button
Picture for Chuchu Han

Chuchu Han

Alert button

GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Huaxin Zhang, Xiang Wang, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang, Chuchu Han, Yuehuan Wang, Changxin Gao, Shanjun Zhang, Nong Sang

Figure 1 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 2 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 3 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 4 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Spatial Cascaded Clustering and Weighted Memory for Unsupervised Person Re-identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Jiahao Hong, Jialong Zuo, Chuchu Han, Ruochen Zheng, Ming Tian, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Spatial Cascaded Clustering and Weighted Memory for Unsupervised Person Re-identification
Figure 2 for Spatial Cascaded Clustering and Weighted Memory for Unsupervised Person Re-identification
Figure 3 for Spatial Cascaded Clustering and Weighted Memory for Unsupervised Person Re-identification
Figure 4 for Spatial Cascaded Clustering and Weighted Memory for Unsupervised Person Re-identification
Viaarxiv icon

Group DETR v2: Strong Object Detector with Encoder-Decoder Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Qiang Chen, Jian Wang, Chuchu Han, Shan Zhang, Zexian Li, Xiaokang Chen, Jiahui Chen, Xiaodi Wang, Shuming Han, Gang Zhang, Haocheng Feng, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Group DETR v2: Strong Object Detector with Encoder-Decoder Pretraining
Figure 2 for Group DETR v2: Strong Object Detector with Encoder-Decoder Pretraining
Viaarxiv icon

Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2022
Guanghao Yin, Wei Wang, Zehuan Yuan, Chuchu Han, Wei Ji, Shouqian Sun, Changhu Wang

Figure 1 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 2 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 3 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 4 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Multi-Centroid Representation Network for Domain Adaptive Person Re-ID

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2021
Yuhang Wu, Tengteng Huang, Haotian Yao, Chi Zhang, Yuanjie Shao, Chuchu Han, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Multi-Centroid Representation Network for Domain Adaptive Person Re-ID
Figure 2 for Multi-Centroid Representation Network for Domain Adaptive Person Re-ID
Figure 3 for Multi-Centroid Representation Network for Domain Adaptive Person Re-ID
Figure 4 for Multi-Centroid Representation Network for Domain Adaptive Person Re-ID
Viaarxiv icon

Modality-Aware Triplet Hard Mining for Zero-shot Sketch-Based Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2021
Zongheng Huang, YiFan Sun, Chuchu Han, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Modality-Aware Triplet Hard Mining for Zero-shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 2 for Modality-Aware Triplet Hard Mining for Zero-shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 3 for Modality-Aware Triplet Hard Mining for Zero-shot Sketch-Based Image Retrieval
Figure 4 for Modality-Aware Triplet Hard Mining for Zero-shot Sketch-Based Image Retrieval
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2021
Chuchu Han, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, Changhu Wang

Figure 1 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 2 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 3 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 4 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Viaarxiv icon

Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2021
Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang

Figure 1 for Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Figure 2 for Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Figure 3 for Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Figure 4 for Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Viaarxiv icon

Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2020
Shizhen Zhao, Changxin Gao, Jun Zhang, Hao Cheng, Chuchu Han, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Wei-Shi Zheng, Nong Sang, Xing Sun

Figure 1 for Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians
Figure 2 for Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians
Figure 3 for Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians
Figure 4 for Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians
Viaarxiv icon

Deep Representation Learning on Long-tailed Data: A Learnable Embedding Augmentation Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2020
Jialun Liu, Yifan Sun, Chuchu Han, Zhaopeng Dou, Wenhui Li

Figure 1 for Deep Representation Learning on Long-tailed Data: A Learnable Embedding Augmentation Perspective
Figure 2 for Deep Representation Learning on Long-tailed Data: A Learnable Embedding Augmentation Perspective
Figure 3 for Deep Representation Learning on Long-tailed Data: A Learnable Embedding Augmentation Perspective
Figure 4 for Deep Representation Learning on Long-tailed Data: A Learnable Embedding Augmentation Perspective
Viaarxiv icon