Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Chu

Unsupervised Finetuning


Oct 18, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Temporal RoI Align for Video Object Recognition


Sep 11, 2021
Tao Gong, Kai Chen, Xinjiang Wang, Qi Chu, Feng Zhu, Dahua Lin, Nenghai Yu, Huamin Feng

* Accpeted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISNet: Integrate Image-Level and Semantic-Level Context for Semantic Segmentation


Aug 27, 2021
Zhenchao Jin, Bin Liu, Qi Chu, Nenghai Yu

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation


Aug 26, 2021
Zhenchao Jin, Tao Gong, Dongdong Yu, Qi Chu, Jian Wang, Changhu Wang, Jie Shao

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Geometry Uncertainty Projection Network for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang, Yating Liu, Qi Chu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

* To appear at ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Residual Density Network for Crowd Counting


Jul 29, 2021
Kun Zhao, Luchuan Song, Bin Liu, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Abnormal Behavior Detection Based on Target Analysis


Jul 29, 2021
Luchuan Song, Bin Liu, Huihui Zhu, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Improve Unsupervised Pretraining for Few-label Transfer


Jul 26, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu

* ICCV 2021. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.05899 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature


Mar 14, 2021
Changtao Miao, Qi Chu, Weihai Li, Tao Gong, Wanyi Zhuang, Nenghai Yu

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Diverse Semantic Image Synthesis via Probability Distribution Modeling


Mar 11, 2021
Zhentao Tan, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao, Qi Chu, Bin Liu, Gang Hua, Nenghai Yu

* Accepted By CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Are Fewer Labels Possible for Few-shot Learning?


Dec 10, 2020
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Image Synthesis via Efficient Class-Adaptive Normalization


Dec 08, 2020
Zhentao Tan, Dongdong Chen, Qi Chu, Menglei Chai, Jing Liao, Mingming He, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.02867 

  Access Paper or Ask Questions

MichiGAN: Multi-Input-Conditioned Hair Image Generation for Portrait Editing


Oct 30, 2020
Zhentao Tan, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao, Qi Chu, Lu Yuan, Sergey Tulyakov, Nenghai Yu

* Siggraph 2020, code is available at https://github.com/tzt101/MichiGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Spatially-Adaptive Normalization


Apr 06, 2020
Zhentao Tan, Dongdong Chen, Qi Chu, Menglei Chai, Jing Liao, Mingming He, Lu Yuan, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition


Mar 30, 2020
Suichan Li, Bin Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Nenghai Yu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-modality Person re-identification with Shared-Specific Feature Transfer


Mar 12, 2020
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu, Tianzhu Zhang, Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu

* To appear at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-Object Tracking Using CNN-based Single Object Tracker with Spatial-Temporal Attention Mechanism


Aug 14, 2017
Qi Chu, Wanli Ouyang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Bin Liu, Nenghai Yu

* Accepted at International Conference on Computer Vision (ICCV) 2017 

  Access Paper or Ask Questions