Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bichen Wu

Data-Efficient Language-Supervised Zero-Shot Learning with Self-Distillation


Apr 18, 2021
Ruizhe Cheng, Bichen Wu, Peizhao Zhang, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez

* 4 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

You Only Group Once: Efficient Point-Cloud Processing with Token Representation and Relation Inference Module


Mar 24, 2021
Chenfeng Xu, Bohan Zhai, Bichen Wu, Tian Li, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

* The code is available at https://github.com/chenfengxu714/YOGO.git 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Context-Based Meta-Reinforcement Learning with Self-Supervised Trajectory Contrastive Learning


Mar 10, 2021
Bernie Wang, Simon Xu, Kurt Keutzer, Yang Gao, Bichen Wu


  Access Paper or Ask Questions

Unbiased Teacher for Semi-Supervised Object Detection


Feb 18, 2021
Yen-Cheng Liu, Chih-Yao Ma, Zijian He, Chia-Wen Kuo, Kan Chen, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Zsolt Kira, Peter Vajda

* Accepted to ICLR 2021; Code is available at https://github.com/facebookresearch/unbiased-teacher 

  Access Paper or Ask Questions

FBWave: Efficient and Scalable Neural Vocoders for Streaming Text-To-Speech on the Edge


Nov 25, 2020
Bichen Wu, Qing He, Peizhao Zhang, Thilo Koehler, Kurt Keutzer, Peter Vajda


  Access Paper or Ask Questions

FP-NAS: Fast Probabilistic Neural Architecture Search


Nov 24, 2020
Zhicheng Yan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yuandong Tian, Bichen Wu, Matt Feiszli


  Access Paper or Ask Questions

A Review of Single-Source Deep Unsupervised Visual Domain Adaptation


Sep 19, 2020
Sicheng Zhao, Xiangyu Yue, Shanghang Zhang, Bo Li, Han Zhao, Bichen Wu, Ravi Krishna, Joseph E. Gonzalez, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, Sanjit A. Seshia, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

ePointDA: An End-to-End Simulation-to-Real Domain Adaptation Framework for LiDAR Point Cloud Segmentation


Sep 07, 2020
Sicheng Zhao, Yezhen Wang, Bo Li, Bichen Wu, Yang Gao, Pengfei Xu, Trevor Darrell, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Visual Transformers: Token-based Image Representation and Processing for Computer Vision


Jul 02, 2020
Bichen Wu, Chenfeng Xu, Xiaoliang Dai, Alvin Wan, Peizhao Zhang, Masayoshi Tomizuka, Kurt Keutzer, Peter Vajda


  Access Paper or Ask Questions

CoDeNet: Algorithm-hardware Co-design for Deformable Convolution


Jun 12, 2020
Zhen Dong, Dequan Wang, Qijing Huang, Yizhao Gao, Yaohui Cai, Bichen Wu, Kurt Keutzer, John Wawrzynek

* https://github.com/DequanWang/CoDeNet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.08357 

  Access Paper or Ask Questions

FBNetV3: Joint Architecture-Recipe Search using Neural Acquisition Function


Jun 07, 2020
Xiaoliang Dai, Alvin Wan, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Zijian He, Zhen Wei, Kan Chen, Yuandong Tian, Matthew Yu, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez


  Access Paper or Ask Questions

FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions


Apr 12, 2020
Alvin Wan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Zijian He, Yuandong Tian, Saining Xie, Bichen Wu, Matthew Yu, Tao Xu, Kan Chen, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez

* 8 pages, 10 figures, accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SqueezeSegV3: Spatially-Adaptive Convolution for Efficient Point-Cloud Segmentation


Apr 03, 2020
Chenfeng Xu, Bichen Wu, Zining Wang, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

* Code and data are available at: https://github.com/chenfengxu714/SqueezeSegV3.git 

  Access Paper or Ask Questions

Algorithm-hardware Co-design for Deformable Convolution


Feb 19, 2020
Qijing Huang, Dequan Wang, Yizhao Gao, Yaohui Cai, Zhen Dong, Bichen Wu, Kurt Keutzer, John Wawrzynek


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Aware Dynamic Networks


Nov 26, 2019
Tianyuan Zhang, Bichen Wu, Xin Wang, Joseph Gonzalez, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Deep Neural Networks


Aug 20, 2019
Bichen Wu

* Ph.D. dissertation of Bichen Wu 

  Access Paper or Ask Questions

LATTE: Accelerating LiDAR Point Cloud Annotation via Sensor Fusion, One-Click Annotation, and Tracking


Apr 19, 2019
Bernie Wang, Virginia Wu, Bichen Wu, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

ChamNet: Towards Efficient Network Design through Platform-Aware Model Adaptation


Dec 21, 2018
Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Hongxu Yin, Fei Sun, Yanghan Wang, Marat Dukhan, Yunqing Hu, Yiming Wu, Yangqing Jia, Peter Vajda, Matt Uyttendaele, Niraj K. Jha


  Access Paper or Ask Questions

FBNet: Hardware-Aware Efficient ConvNet Design via Differentiable Neural Architecture Search


Dec 14, 2018
Bichen Wu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yanghan Wang, Fei Sun, Yiming Wu, Yuandong Tian, Peter Vajda, Yangqing Jia, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Mixed Precision Quantization of ConvNets via Differentiable Neural Architecture Search


Nov 30, 2018
Bichen Wu, Yanghan Wang, Peizhao Zhang, Yuandong Tian, Peter Vajda, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Synetgy: Algorithm-hardware Co-design for ConvNet Accelerators on Embedded FPGAs


Nov 21, 2018
Yifan Yang, Qijing Huang, Bichen Wu, Tianjun Zhang, Liang Ma, Giulio Gambardella, Michaela Blott, Luciano Lavagno, Kees Vissers, John Wawrzynek, Kurt Keutzer

* To appear in the 27th International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays, February 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SqueezeSegV2: Improved Model Structure and Unsupervised Domain Adaptation for Road-Object Segmentation from a LiDAR Point Cloud


Sep 22, 2018
Bichen Wu, Xuanyu Zhou, Sicheng Zhao, Xiangyu Yue, Kurt Keutzer

* Bichen Wu, Xuanyu Zhou, and Sicheng Zhao contributed equally to this paper 

  Access Paper or Ask Questions