Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhigang Chen

Knowledge Enhanced Sports Game Summarization


Nov 24, 2021
Jiaan Wang, Zhixu Li, Tingyi Zhang, Duo Zheng, Jianfeng Qu, An Liu, Lei Zhao, Zhigang Chen

* Accepted to WSDM 2022 

  Access Paper or Ask Questions

SportsSum2.0: Generating High-Quality Sports News from Live Text Commentary


Oct 12, 2021
Jiaan Wang, Zhixu Li, Qiang Yang, Jianfeng Qu, Zhigang Chen, Qingsheng Liu, Guoping Hu

* Accepted as a short paper in CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Affective Decoding for Empathetic Response Generation


Sep 03, 2021
Chengkun Zheng, Guanyi Chen, Chenghua Lin, Ruizhe Li, Zhigang Chen

* Long paper accepted to INLG 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Speaker Personas from Conversational Texts


Sep 03, 2021
Jia-Chen Gu, Zhen-Hua Ling, Yu Wu, Quan Liu, Zhigang Chen, Xiaodan Zhu

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Attention in Machine Reading Comprehension


Aug 26, 2021
Yiming Cui, Wei-Nan Zhang, Wanxiang Che, Ting Liu, Zhigang Chen

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Chorus Recognition for Improving Song Search


Jun 27, 2021
Jiaan Wang, Zhixu Li, Binbin Gu, Tingyi Zhang, Qingsheng Liu, Zhigang Chen

* Accepted at the 30th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

CIL: Contrastive Instance Learning Framework for Distantly Supervised Relation Extraction


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haizhou Shi, Siliang Tang, Zhigang Chen, Fei Wu, Yueting Zhuang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Empower Distantly Supervised Relation Extraction with Collaborative Adversarial Training


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haochen Shi, Liyuan Liu, Siliang Tang, Jian Shao, Zhigang Chen, Yueting Zhuang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Partner Matters! An Empirical Study on Fusing Personas for Personalized Response Selection in Retrieval-Based Chatbots


May 21, 2021
Jia-Chen Gu, Hui Liu, Zhen-Hua Ling, Quan Liu, Zhigang Chen, Xiaodan Zhu

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ExpMRC: Explainability Evaluation for Machine Reading Comprehension


May 10, 2021
Yiming Cui, Ting Liu, Wanxiang Che, Zhigang Chen, Shijin Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Program Enhanced Fact Verification with Verbalization and Graph Attention Network


Oct 14, 2020
Xiaoyu Yang, Feng Nie, Yufei Feng, Quan Liu, Zhigang Chen, Xiaodan Zhu

* 16 pages (EMNLP 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

FewJoint: A Few-shot Learning Benchmark for Joint Language Understanding


Sep 17, 2020
Yutai Hou, Jiafeng Mao, Yongkui Lai, Cheng Chen, Wanxiang Che, Zhigang Chen, Ting Liu

* Code and dataset is available at: https://github.com/AtmaHou/MetaDialog 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Context Augmentation for Global Entity Linking


Sep 04, 2019
Xiyuan Yang, Xiaotao Gu, Sheng Lin, Siliang Tang, Yueting Zhuang, Fei Wu, Zhigang Chen, Guoping Hu, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

KCAT: A Knowledge-Constraint Typing Annotation Tool


Jun 13, 2019
Sheng Lin, Luye Zheng, Bo Chen, Siliang Tang, Yueting Zhuang, Fei Wu, Zhigang Chen, Guoping Hu, Xiang Ren

* 6 pages, acl2019 demo paper 

  Access Paper or Ask Questions

Several Experiments on Investigating Pretraining and Knowledge-Enhanced Models for Natural Language Inference


Apr 27, 2019
Tianda Li, Xiaodan Zhu, Quan Liu, Qian Chen, Zhigang Chen, Si Wei


  Access Paper or Ask Questions

Condition-Transforming Variational AutoEncoder for Conversation Response Generation


Apr 24, 2019
Yu-Ping Ruan, Zhen-Hua Ling, Quan Liu, Zhigang Chen, Nitin Indurkhya

* ICASSP 2019, oral 

  Access Paper or Ask Questions

The First Evaluation of Chinese Human-Computer Dialogue Technology


Sep 29, 2017
Wei-Nan Zhang, Zhigang Chen, Wanxiang Che, Guoping Hu, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions