Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

Learning to Simulate Human Movement

Mar 03, 2020
Hua Wei, Zhenhui Li

* 9 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
A Probabilistic Simulator of Spatial Demand for Product Allocation

Jan 09, 2020
Porter Jenkins, Hua Wei, J. Stockton Jenkins, Zhenhui Li

* 8 pages, The AAAI-20 Workshop on Intelligent Process Automation 

  Access Model/Code and Paper
Automated Relational Meta-learning

Jan 03, 2020
Huaxiu Yao, Xian Wu, Zhiqiang Tao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ruirui Li, Zhenhui Li

* Accepted by ICLR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Few-Shot Knowledge Graph Completion

Nov 26, 2019
Chuxu Zhang, Huaxiu Yao, Chao Huang, Meng Jiang, Zhenhui Li, Nitesh V. Chawla


  Access Model/Code and Paper
Graph Few-shot Learning via Knowledge Transfer

Oct 07, 2019
Huaxiu Yao, Chuxu Zhang, Ying Wei, Meng Jiang, Suhang Wang, Junzhou Huang, Nitesh V. Chawla, Zhenhui Li

* Accepted by NeurIPS 2019 GRL workshop 

  Access Model/Code and Paper
Targeted Source Detection for Environmental Data

Aug 29, 2019
Guanjie Zheng, Mengqi Liu, Tao Wen, Hongjian Wang, Huaxiu Yao, Susan L. Brantley, Zhenhui Li

* 8 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchically Structured Meta-learning

May 13, 2019
Huaxiu Yao, Ying Wei, Junzhou Huang, Zhenhui Li

* Accepted by ICML 2019 

  Access Model/Code and Paper
CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario

May 13, 2019
Huichu Zhang, Siyuan Feng, Chang Liu, Yaoyao Ding, Yichen Zhu, Zihan Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Haiming Jin, Zhenhui Li

* WWW 2019 Demo Paper 

  Access Model/Code and Paper
Learning Phase Competition for Traffic Signal Control

May 12, 2019
Guanjie Zheng, Yuanhao Xiong, Xinshi Zang, Jie Feng, Hua Wei, Huichu Zhang, Yong Li, Kai Xu, Zhenhui Li


  Access Model/Code and Paper
Diagnosing Reinforcement Learning for Traffic Signal Control

May 12, 2019
Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Nan Xu, Hua Wei, Zhengyao Yu, Vikash Gayah, Kai Xu, Zhenhui Li


  Access Model/Code and Paper
CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control

May 11, 2019
Hua Wei, Nan Xu, Huichu Zhang, Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Chacha Chen, Weinan Zhang, Yanmin Zhu, Kai Xu, Zhenhui Li

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
A Survey on Traffic Signal Control Methods

Apr 17, 2019
Hua Wei, Guanjie Zheng, Vikash Gayah, Zhenhui Li

* 30 pages 

  Access Model/Code and Paper
Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction

Jan 24, 2019
Huaxiu Yao, Yiding Liu, Ying Wei, Xianfeng Tang, Zhenhui Li

* Accepted by WWW 2019 

  Access Model/Code and Paper
Revisiting Spatial-Temporal Similarity: A Deep Learning Framework for Traffic Prediction

Nov 03, 2018
Huaxiu Yao, Xianfeng Tang, Hua Wei, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Model/Code and Paper
Detecting Outliers in Data with Correlated Measures

Aug 26, 2018
Yu-Hsuan Kuo, Zhenhui Li, Daniel Kifer

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction

Feb 27, 2018
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li

* AAAI 2018 paper 

  Access Model/Code and Paper
A Simple Baseline for Travel Time Estimation using Large-Scale Trip Data

Dec 28, 2015
Hongjian Wang, Zhenhui Li, Yu-Hsuan Kuo, Dan Kifer

* 12 pages 

  Access Model/Code and Paper
Generalized Fisher Score for Feature Selection

Feb 14, 2012
Quanquan Gu, Zhenhui Li, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper